51 dni do matury z chemii

advertisement
51 dni do matury z chemii
Tydzień 8. Zagadnienia do powtórzenia:
Węglowodory. Fluorowcopochodne węglowodorów. Alkohole.
Sprawdzaj codziennie:
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Reakcję alkilowania benzenu, w tym otrzymywania toluenu.
Właściwości chemiczne węglowodorów aromatycznych, np. benzenu, toluenu:
• spalanie,
• reakcje z Cl2 i Br2 w obecności katalizatora lub światła,
• nitrowanie,
• sulfonowanie.
Zapisywanie odpowiednich równań reakcji chemicznych.
Wpływ kierujący podstawników na przebieg reakcji substytucji atomu wodoru pierścienia
aromatycznego.
Projektowanie przykładowych doświadczeń chemicznych umożliwiających odróżnianie
węglowodorów alifatycznych i aromatycznych – podawanie obserwacji, formułowanie
wniosków, zapisywanie odpowiednich równań reakcji chemicznych.
Przykłady wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Chemia
dzień
po dniu
51
50
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Warunek aromatyczności związków chemicznych.
Rozpoznawanie związków aromatycznych w grupie
różnych związków organicznych.
Rysowanie wzoru i modelu cząsteczki benzenu
z uwzględnieniem elektronów zdelokalizowanych.
Nazewnictwo węglowodorów aromatycznych ze
zwróceniem uwagi na podstawniki fenylowy i benzylowy.
Planowanie ciągu przemian prowadzących do otrzymania
benzenu z węgla. Zapisywanie odpowiednich równań
reakcji chemicznych.
Zachowanie benzenu wobec wody bromowej
i zakwaszonego roztworu manganianu(VII) potasu.
Zastosowania benzenu.
teraz
matura
2015
www.terazmatura.pl
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2015
DZIEŃ ODPOCZYNKU!
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Chemik robi prawo jazdy. Instruktor tłumaczy:
– Jak zmieniasz bieg na niższy to go redukujesz, a jak na wyższy to go...?
– Utleniam?
Rysowanie wzorów strukturalnych i półstrukturalnych alkoholi monohydroksylowych.
Nazewnictwo alkoholi monohydroksylowych.
Rozróżnianie alkoholi I-, II- i III-rzędowych.
Metody otrzymywania alkoholi i zapisywanie odpowiednich równań reakcji chemicznych.
Właściwości fizyczne alkoholi monohydroksylowych (m.in. metanolu i etanolu) oraz
porównanie ich z właściwościami fizycznymi węglowodorów o łańcuchach podobnej
długości.
Charakterystyka zjawiska kontrakcji.
49
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Typy hybrydyzacji przypisywanej atomom węgla
w cząsteczkach węglowodorów.
Porównanie długości i trwałości wiązań o różnej krotności
występujących między atomami węgla.
Określanie liczby wiązań typu σ i π występujących
w cząsteczkach węglowodorów.
Izomerię konstytucyjną (położenia podstawnika i szkieletową)
oraz stereoizomerię (izomerię optyczną i cis-trans)
węglowodorów i ich prostych fluorowcopochodnych.
Rysowanie wzorów strukturalnych i półstrukturalnych
(grupowych) izomerów węglowodorów i ich pochodnych.
Rozpoznawanie izomerów konstytucyjnych w grupie różnych
węglowodorów i ich pochodnych.
48
47
46
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Rysowanie wzorów alkilowych i arylowych fluorowcopochodnych
węglowodorów.
Nazewnictwo fluorowcopochodnych węglowodorów.
Określanie wpływu rodzaju fluorowca i długości łańcucha węglowego
na właściwości fizyczne i reaktywność chemiczną
fluorowcopochodnych węglowodorów.
Metody otrzymywania fluorowcopochodnych węglowodorów
z uwzględnieniem produktów głównych i ubocznych tych reakcji
chemicznych.
Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych węglowodorów:
• substytucja,
• eliminacja,
• reakcja Würtza,
• polimeryzacja (np. otrzymywanie PVC i PTFE).
Zapisywanie odpowiednich równań reakcji chemicznych.
Zagrożenia związane ze spalaniem polimerów powstających
z fluorowcopochodnych węglowodorów.
Podział tworzyw sztucznych ze względu na możliwość przetwarzania
w wysokiej temperaturze (termoplasty i duroplasty).
Rodzaje opakowań, ich zastosowania oraz sposoby
zagospodarowania pochodzących z nich odpadów.
45
CO POWTÓRZYĆ, CO POĆWICZYĆ?
Właściwości chemiczne alkoholi monohydroksylowych:
•
spalanie,
•
reakcje z HCl i HBr,
•
zachowanie wobec sodu (alkoholany i ich hydroliza),
•
utlenianie do związków karbonylowych i kwasów
karboksylowych,
•
dehydratacja do alkenów,
•
reakcje z nieorganicznymi kwasami tlenowymi
i kwasami karboksylowymi.
Zapisywanie odpowiednich równań reakcji chemicznych.
Dobieranie współczynników w reakcjach redoks
z udziałem alkoholi, np. w reakcji etanolu
z manganianem(VII) potasu w środowisku kwasowym.
Działanie utleniaczy, np. CuO, K2Cr2O7, na alkohole
I- i II-rzędowe w obecności H2SO4.
Download