Podatek od wydobycia niektórych kopalin

advertisement
Rozwiązania podatkowe
poszukiwań i wydobycia
gazu z łupków
w polskim prawodawstwie
Poznań, 15.10.2014
Autor: Dominik Goślicki
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
Dotychczasowe obciążenia publicznoprawne dot. gazu z łupków
Założenia MF dot. renty surowcowej na tle innych państw
Unormowania szczególne dot. opodatkowania węglowodorów
Podatek od wydobycia niektórych kopalin
Specjalny podatek węglowodorowy - konstrukcja:
• przedmiot opodatkowania i podstawowe definicje
• podmiot opodatkowania
• przychody
• koszty kwalifikowane
• podstawa opodatkowania
• wskaźnik R
• stawki podatkowe
• zaliczkowy pobór podatku i deklaracje podatkowe
6. Podsumowanie – próba oceny nowych rozwiązań
Dotychczasowe obciążenia publicznoprawne
 podatek dochodowy
 opłata za udzielenie koncesji
• na poszukiwanie złóż kopalin 111,72 zł/km²
• na rozpoznawanie złóż kopalin 223,44 zł/km²
• na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin 223,44 zł/km²
 opłata (wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze
ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa
 opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę
• gaz ziemny wysokometanowy 6,23 zł/1000 m³
• gaz ziemny pozostały 5,18 zł/1000 m³
• ropa naftowa 36,84 zł/t
 podatek od nieruchomości
• budowla – 2% wartości
• grunty i budynki - wg stawek ustalanych przez Radę Gminy
Założenia MF dot. renty surowcowej na tle innych państw
Polska: obecny system
Kanada (Alberta) złoża niekonwencjonalne
Polska: nowy system
Australia
Wielka Brytania
Norwegia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Renta surowcowa
Elementy
zmianie:
renty
surowcowej,
 opłaty koncesyjne,
 opłaty eksploatacyjne,
 nowe podatki:
•
•
podatek od wydobycia kopalin
specjalny podatek węglowodorowy
które
ulegną
Nowe unormowania dot. opodatkowania węglowodorów
Specjalny podatek węglowodorowy
Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku
węglowodorowym (Dz.U. 2014, poz. 1215)
Podatek od wydobycia niektórych kopalin
Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od
wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2012, poz. 362, ze zm.)
Podatek od wydobycia niektórych kopalin - sygnalizacja
Opodatkowanie ww. podatkiem uzależnione będzie wyłącznie od ilości
wydobytego gazu ziemnego / ropy naftowej i ich wartości określanej – co
do zasady – z zastosowaniem cen referencyjnych.
Stawki podatku wynosić będą:
• dla węglowodorów wydobywanych ze złóż konwencjonalnych, co do
zasady: 3% (gaz ziemny) i 6% (ropa naftowa)
• dla węglowodorów wydobywanych ze złóż niekonwencjonalnych:
1,5% (gaz ziemny) i 3% (ropa naftowa)
Złoża niekonwencjonalne: złoża, których średnia przepuszczalność nie
przekracza 0,1 milidarcy, a średnia efektywna porowatość nie przekracza
10%.
Podatek od wydobycia niektórych kopalin - sygnalizacja
Wyłączenia i zwolnienia z podatku:
• metan wydobyty ze złóż węgla kamiennego lub jako kopalina
towarzysząca,
• wydobycie w celach badawczych w granicach ustawowych limitów,
• wydobycie z odwiertów o bardzo niskiej produktywności
(gaz ziemny – wydobycie z odwiertu nie przekracza 1100 MWh
miesięcznie; ropa naftowa – wydobycie z odwiertu nie przekracza 80
ton miesięcznie).
Wejście w życie:
• obowiązek zapłaty podatku powstaje od gazu ziemnego i ropy
naftowej wydobytych od dnia 1 stycznia 2020 r.,
• obowiązki ewidencyjne, deklaracyjne dotyczą gazu ziemnego i ropy
naftowej wydobytych od dnia 1 stycznia 2016 r.
Specjalny podatek węglowodorowy – zarys konstrukcji
Podatek, niezależnie od ogólnego podatku dochodowego, obciąża zyski z
działalności wydobywczej węglowodorów.
Źródłem owych zysków ma być dostawa wydobytych węglowodorów, tj.
przeniesienie w jakiejkolwiek formie prawa do rozporządzania
wydobytymi węglowodorami jak właściciel.
Zysk z działalności wydobywczej węglowodorów to nadwyżka
uzyskanych w danym roku podatkowym przychodów z działalności
wydobywczej węglowodorów nad poniesionymi w danym roku
podatkowym wydatkami kwalifikowanymi. Jeżeli wydatki kwalifikowane
przekraczają w danym roku sumę przychodów, różnica jest stratą z
działalności wydobywczej węglowodorów. O wysokość straty można
pomniejszać, bez żadnych ograniczeń, zysk z działalności wydobywczej
węglowodorów osiągnięty w kolejnych latach podatkowych.
Podmiot opodatkowania
Podatnikiem podatku jest prowadząca działalność wydobywczą
węglowodorów:
1. osoba fizyczna;
2. osoba prawna;
3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w
tym spółka cywilna, której wspólnikom udzielono koncesji.
Jeżeli działalność wydobywcza węglowodorów jest prowadzona w
ramach umowy o współpracy, podatnikiem jest każda strona tej umowy, a
jeżeli stroną umowy o współpracy jest spółka cywilna - ta spółka.
Przychody
Aby powstał przychód konieczne jest co do zasady otrzymanie z tytułu
dostawy wydobytych węglowodorów: pieniędzy, wartości pieniężnych,
świadczenia w naturze; także zaliczki i przedpłaty (zasada kasowa).
Jednakże w przypadku gdy zapłata należności lub uregulowanie
należności w naturze nie zostaną dokonane w terminie 3 miesięcy
od dnia dostawy wydobytych węglowodorów, przychód stanowi kwota
należna za dostawę wydobytych węglowodorów. W takim przypadku
przychód powstaje ostatniego dnia 3-miesięcznego terminu, o którym
mowa w zdaniu pierwszym. Dniem dostawy wydobytych węglowodorów
jest dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu z tytułu tej
dostawy.
Wydatki kwalifikowane
Za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione przez podatnika w celu
osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia tych przychodów, w
tym wydatki na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie, magazynowanie lub
dostawę wydobytych węglowodorów oraz zakończenie działalności wydobywczej
węglowodorów, niezwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem
wydatków wymienionych wprost w ustawie.
Przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych, obejmujący m.in.:
• wydatki dotyczące poszukiwania i rozpoznawania geologicznego,
• wydatki związane z przygotowaniem odwiertów rozpoznawczych lub
wydobywczych,
• wydatki związane z zaprojektowaniem, przygotowaniem i budową
infrastruktury wspierającej działalność wydobywczą węglowodorów,
• wydatki związane z przygotowaniem wydobytych węglowodorów do dostawy
oraz
wydatki
związane
z
przechowywaniem
nieoczyszczonych
(nieprzetworzonych) węglowodorów,
• wydatki związane z zakończeniem działalności wydobywczej węglowodorów,
• podatki i opłaty związane z działalnością wydobywczą węglowodorów.
Wydatki kwalifikowane
Zamknięty katalog wydatków ustawowo wyłączonych z wydatków kwalifikowanych,
obejmuje analogiczne wyłączenia, jak katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania
przychodów w podatkach dochodowych, a także elementy szczególne, np.:
• wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym licencji oraz patentów, z
wyłączeniem wydatków na zakup dokumentacji geologicznej lub geologicznoinwestycyjnej złoża węglowodorów, wydatków na zakup wyników danych
geofizycznych, w tym sejsmicznych, oraz wydatków na zakup oprogramowania
komputerowego do interpretacji danych geofizycznych i informacji geologicznej;
• wydatki związane z pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym z ich nabyciem;
• składek opłaconych z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia.
Wysokość opodatkowania
Zysk z działalności wydobywczej węglowodorów opodatkowany jest w
zależności od stopnia zyskowności tej działalności (wskaźnik R) wg stawki:
• 0% - (wskaźnik R < 1,5)
• od 12,5% do 25%, wynikającej z wzoru:
(25 x wskaźnik R – 25)/100 - (1,5 ≤ wskaźnik R < 2)
• 25% podstawy opodatkowania - (wskaźnik R ≥ 2)
Wskaźnik R: stosunek skumulowanych przychodów do skumulowanych
wydatków kwalifikowanych.
Zaliczkowy pobór podatku i deklaracje podatkowe
Podatnicy SPW obowiązani są do składania, wyłącznie w formie elektronicznej,
deklaracji miesięcznych, w których zawarte są informacje o:
1.wysokości zysku (straty) osiągniętej od początku roku podatkowego,
2.wysokości skumulowanych przychodów,
3.wysokości skumulowanych wydatków kwalifikowanych.
Termin składania tych deklaracji upływać ma 25 dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedni. W tym samym terminie podatnicy SPW będą obowiązani
wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym
od zysku osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych
za poprzednie miesiące.
Podatnicy SPW są również obowiązani do składania urzędom skarbowym
deklaracji rocznej (w formie elektronicznej) – w terminie do końca trzeciego
miesiąca roku następnego, a także do wpłacenia (w tym samym terminie)
podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od zysku
wykazanego w deklaracji rocznej a sumą należnych zaliczek za okres od
początku roku
Wejście w życie
•
•
Obowiązek zapłaty podatku powstaje od przychodów uzyskanych
od dnia 1 stycznia 2020 r.
Obowiązki ewidencyjne, deklaracyjne winny być realizowane
od dnia 1 stycznia 2016 r.
Ewidencjonowane (deklarowane) będą co do zasady przychody osiągnięte od
dnia 1 stycznia 2016 r. i wydatki kwalifikowane poniesione po dniu 1 stycznia
2016 r.
Jednakże w pierwszym roku podatkowym od 1 stycznia 2016 r. podatnicy
SPW mogą do wydatków kwalifikowanych zaliczyć wydatki poniesione w
okresie 4 lat kalendarzowych poprzedzających 1 stycznia 2016 r., a także - w
określonym zakresie – wartość środków trwałych z działalnością
wydobywczą węglowodorów nabytych lub wytworzonych w okresie
wcześniejszym oraz wartości środków trwałych w budowie w wysokości
określonej na dzień 1 stycznia 2012 r.
PODSUMOWANIE
próba oceny nowych rozwiązań
Dziękuję za uwagę!
Download