AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA

advertisement
PODYPLOMOWE STUDIA
RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW
Czas trwania i tryb studiów:
Studia trwają 2 semestry, około 200 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się co 2
tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych i prowadzone są metodami w formie: wykładów
specjalistycznych, ćwiczeń, projektów, konwersatoriów oraz warsztatów.
Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo−dydaktyczni uczelni oraz
specjaliści − praktycy.
Uczestnicy studiów:
Studia podyplomowe adresowane są do pracowników firm, samodzielnych
przedsiębiorców oraz wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe i zajmują się
zawodowo lub chcą w przyszłości zajmować się rachunkowością lub doradztwem
podatkowym. Studia te skierowane są także do analityków finansowo−księgowych,
administracji urzędów skarbowych oraz innych instytucji finansowych.
Cel studiów:
Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków, która pozwoli
absolwentom wykonywać zawód księgowego, analityka kosztów czy analityka finansów
podmiotów
gospodarczych.
Studia
pozwolą
na
zdobycie
kwalifikacji
finansowo−księgowych przedsiębiorstw, a znajomość prawa podatkowego zapewni
umiejętności niezbędne do opracowywania dokumentacji podatkowej oraz doradztwa
w zakresie procedur podatkowych. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie w biurach
doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, urzędach kontroli skarbowej, urzędach
i izbach skarbowych, pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz instytucjach
finansowych i samorządowych. Program kursu został opracowany przez doświadczonych
ekspertów z uwzględnieniem najnowszych zmian rachunkowo−podatkowych.
Absolwenci studiów „Rachunkowość i podatki” będą również merytorycznie
przygotowani do podjęcia pracy na terenie całej Unii Europejskiej.
Studia są punktem wyjścia do przyszłej pracy w zawodzie doradcy podatkowego i biegłego
rewidenta. W znaczącym stopniu przygotowują do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg
rachunkowych.
Ramowy program studiów:

Prawne podstawy działalności gospodarczej
 Pojęcie działalności gospodarczej
 Zasada wolności gospodarczej i jej konstytucyjne ujęcie
 Podstawowe wyznaczniki działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy
 Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli państw obcych i osoby
zagraniczne
 Krajowy Rejestr Sądowy





 Ewidencja działalności gospodarczej
 Kontrola przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą
 Ogólna charakterystyka postępowania w zakresie przyznania koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej
 Szczegółowe regulacje prawne w dziedzinach działalności gospodarczej
objętych obowiązkiem uzyskania koncesji
 Zezwolenia i licencje na prowadzenie działalności gospodarczej
Podstawy systemu podatkowego
 Wprowadzenie do systemu podatkowego, elementy techniczne podatku
 Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe
 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, teoretyczna klasyfikacja
podatków, podatki państwowe, a podatki samorządowe
 Podatek dochodowy od osób fizycznych
 Podatek dochodowy od osób prawnych
 Podatek VAT
Podstawy rachunkowości
 Funkcje i struktura rachunkowości, podmioty zobowiązane do prowadzenia
rachunkowości, zakres ksiąg rachunkowych i zasady ich prowadzenia
 Polityka rachunkowości, dowody księgowe, sprawozdanie finansowe
 Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych
 Bilans jako rachunek majątku i kapitałów, charakterystyka aktywów
i pasywów, zasady wyceny aktywów i pasywów, operacje bilansowe
 Operacje wynikowe, pojęcie wyniku finansowego i czynniki go kształtujące,
elementy składowe wyniku finansowego, wynik finansowy a bilans
Rachunkowość finansowa
 Metodologiczne i prawne podstawy rachunkowości finansowej, system
informacyjny rachunkowości
 Rachunek majątku i kapitału, aktywa i kapitały w przedsiębiorstwie
 Aktywa operacyjne: zapasy, środki trwałe i środki trwałe w budowie, wartości
niematerialne i prawne, amortyzacja, leasing.
 Aktywa inwestycyjne: inwestycje, papiery wartościowe, środki pieniężne
 Rozrachunki: rozrachunki z różnych tytułów
 Pasywa: kapitały własne, kapitały obce, rezerwy
 Przychody i koszty: przychody ze sprzedaży, przychody z pozostałej
sprzedaży, przychody finansowe
 Wynik finansowy: ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego
 Sprawozdawczość
Rachunkowość zarządcza
 Podstawowe pojęcia związane z rachunkiem kosztów i rachunkowością
zarządczą, różnice pomiędzy rachunkowością zarządczą i finansową, kryteria
klasyfikacji kosztów
 Rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych
 Próg rentowności i analiza wrażliwości progu rentowności
 Decyzje produkcyjne i cenowe
Analiza sprawozdań finansowych
 Istota i przedmiot analizy sprawozdań finansowych
 Wytyczne ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej na temat wykonywania sprawozdań
finansowych przez przedsiębiorstwa




 Zastosowanie analizy finansowej w ocenie i interpretacji sprawozdań
finansowych: ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej,
analiza porównawcza i przyczynowa
 Syntetyczna analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 Analiza ogólna bilansu oraz rachunku zysków i strat
 Analiza rachunku przepływów „funduszy” przedsiębiorstwa: rachunek
przepływu kapitału obrotowego netto oraz rachunek przepływów pieniężnych
 Analiza wskaźnikowa danych bilansu oraz rachunku zysków i strat: wskaźniki
płynności, aktywności, zadłużenia
 Analiza wskaźnikowa danych bilansu oraz rachunku zysków i strat: wskaźniki
efektywności, oceny rynkowej akcji i kapitału
 Analiza rentowności w wielkościach bezwzględnych i względnych
 Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa: analiza wskaźnikowa, analiza
źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa, analiza SWOT
 Analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich osiągnięcia
 Analiza wartości dodanej: istota i kierunki oraz analiza wartości dodanej
w wielkościach bezwzględnych i względnych
 Metody
oceny
opłacalności
inwestycji:
metody
regularnego
i zdyskontowanego okresu zwrotu, metoda wartości bieżącej netto, indeks
rentowności, metoda wewnętrznej stopy zwrotu
 Systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji ryzyka upadłości
przedsiębiorstwa
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów z wykorzystaniem komputera
 Zapoznanie z instrukcją użytkownika komputerowego programu finansowo –
księgowego „Fakt”, uruchomienie programu
 Wprowadzenie do programu danych o podmiocie gospodarczym i właścicielu
 Wprowadzenie do programu danych o pracownikach, sporządzanie i ewidencja
listy płac, ewidencja obciążeń ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych
 Wprowadzenie do programu danych o kontrahentach, wystawianie dowodów
gospodarki magazynowej i ewidencja dowodów zakupu
 Wystawianie faktur VAT sprzedaży i ich ewidencja, podatek VAT
 Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
Prowadzenie pełnej księgowości (księgi podatkowe)
Finanse przedsiębiorstw
 Rynek, własność, cele przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, otoczenie
przedsiębiorstwa
 Finanse przedsiębiorstwa i zarządzanie finansami – definicje i funkcje
 Sprawozdania finansowe i ich analiza
 Prognozowanie i planowanie finansowe
 Kapitał obrotowy
 Finansowanie długookresowe, koszt i struktura kapitału, polityka
dywidendowa
 Budżetowanie inwestycji (kapitałowe)
Podatki pośrednie (VAT, akcyza)
 Zakres podmiotowy opodatkowania VAT, czynności nie podlegające
opodatkowaniu
 Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 Miejsce opodatkowania dostaw towarów oraz świadczenia usług
w transakcjach transgranicznych
 Podatnicy, płatnicy, przedstawiciel podatkowy, zasady naliczania podatku










Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
Stawki podatkowe, eksport i import towarów, import usług
Przedmiotowe i podmiotowe zwolnienia z VAT
Procedury dotyczące małych przedsiębiorców, sprzedaż towarów używanych
Podatek naliczony – odliczenia, zwroty i korekty podatku
Rejestracja podatnika, deklaracje faktury, ewidencje, sankcje kasy rejestrującej
Podatek akcyzowy-celny, podmiot i podstawa opodatkowania, stawki i pobór
podatku
Podatki bezpośrednie (dochodowe)
 Podatek dochodowy od osób fizycznych
- przedmiot i podmiot opodatkowania
- opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
- opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
- opodatkowanie przychodów z zagranicy
- opodatkowanie przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych
odpłatnego
zbycia nieruchomości i innych rzeczy
- koszty uzyskane przychodu oraz wydatki nie stanowiące kupna
- ulgi i odliczenia od dochodu i od podatku
- obliczanie podatku, zeznania podatkowe
 Podatek dochodowy od osób prawnych
- przedmiot i podmiot opodatkowania
- przychody, kupno oraz wydatki nie stanowiące kupna
- opodatkowanie stron umów leasingowych
- podstawa opodatkowania, wysokość podatku
- różnice w ustawach o podatku od osób fizycznych i prawnych
Podatki i opłaty lokalne
 Podstawowe pojęcia (podatek, rodzaje, podmiot, przedmiot podatku)
 Organy podatkowe, postępowanie podatkowe, wymiarowe
 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości, środków
transportu, od posiadania psów, opłaty lokalne)
 Podatek rolny, podatek leśny, podatek ekologiczny
Prawo celne i dewizowe
 Podstawowe pojęcia (cło, prawo celne,…), rys historyczny prawa celnego,
źródła prawa celnego
 Światowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Celna, Wspólnota
Europejska jako Unia Celna, polityka celna Wspólnoty Europejskiej
 Taryfy celne i inne bariery w dostępie do rynku, taryfa celna, stawki celne,
wartość celna (metody ustalania)
 Pochodzenie towarów, wprowadzenie towarów na obszar celny wspólnoty,
przeznaczenie celne
 Postępowanie w sprawach celnych (prawo międzynarodowe, wspólnotowe),
organy celne, organy kontroli skarbowej, zasady postępowania celnego
w Ordynacji podatkowej
 Przepisy ogólne prawa dewizowego (terminologia, zasady, wykaz walut
wymienialnych)
 Odstępowanie od ograniczeń i obowiązków określonych w ustawie
 Obowiązki związane z: wywozem za granicę i przywozem do kraju wartości
dewizowych; z przekazami pieniężnymi; dotyczące przekazywania danych
oraz przechowywania dokumentów
Download