testy-z-prawa-finansow

advertisement
4
Ustawa budżetowa to:- teoretyczne postulaty formułowane wobec budżetu i gospodarki budżetowej
Nota budżetowa - określa szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów do
projektu budżetu państwa Rezerwą ogólną w budżecie państwa dysponują: Rada Ministrów Projekt
budżetu gminy: uchwala Rada Gminy Klasyfikacja budżetu państwa obejmuje :części, działy,
paragrafy, rozdziały Rezerwa budżetowa: środki zaplanowane w budżecie, których przeznaczenie w
momencie uchwalania go nie są do końca określone Środki specjalne posiadają własny plan
finansowy oraz rachunek bankowy, na który wpływają jego dochody i z którego mogą dokonywać
wydatków W trakcie wykonywania budżetu przeniesienia planowych wydatków budżetowych:
między częściami dokonują ich dysponenci Wykonawcą pośrednim budżetu jest: Minister Finansów
Rada Ministrów Prowizorium budżetowe to: Plan dochodów i wydatków uchwalany na okres
krótszy niż rok Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych: są spółki jawne,
komandytowe i akcyjne Klasyfikacja budżetu państwa obejmuje części, działy, paragrafy, rozdziały
Jednostki budżetowe na pokrycie swoich wydatków nie mogą przeznacza ć osiąganych dochodów
Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje: Sejm na wniosek Prezyden Banki mogą powstać
jako: Spółdzielnie i spół ki akcyjne Podatek od spadków i darowizn wpływa do:Budżetu miasta i
liczącego powyżej 100 tys mieszkańców Budżetu gminy Podmiotami podatku jest: Dochód spółki
akcyjnej Jak nazywa się główny podatek komunalny w Polsce? od nieruchomości Oddanie mienia
zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania na rzecz spółki
następuje na podstawie: Umowy zawartej w imieniu Skarbu Państwa Dywidenda przedsiębiorstwa
państwowego przekazywana na rzecz Skarbu Państwa jest wypłacana:Z zysku przedsiębi orstwa
Zaznacz, które z poniższych cech przedsiębiorstwa pomocniczego są prawdziwe: Może otrzymać
dotację Podaj termin, do którego Rada Ministrów jest zobowiązana przedstawić sejmowi projekt
ustawy o prowizorium budżetowym? 30.09 roku kalendarzoweo poprzedzającego rok budzetowy
….. Na centralny rachunek bieżący budżetu państwa wpływają: Opłaty sądowe Działalność
ubezpieczeniowa może być prowadzona w formie: Spółki akcyjnej Towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych Osoby krajowe w obrocie z zagranicą towarami są obowiązane: Ustalać płatności w
walucie wymiennej Odprawa celna to: Decyzja o wymiarze należności celnych Za niewykonanie w
terminie obowiązków celnych pobiera się: Opłatę manipulacyjną dodatkową
(…)
…
Obowiązek podatkowy określa:Ustawa podatkowa
Zobowiązanie podatkowe powstaje:Z mocy samego prawa
W razie powstania zaległości podatkowej:Biegną odsetki za zwłokę
Gdy podatek nie został zapłacony w terminie urząd skarbowy:Ustala nowy termin zapłaty podatku
Za zaległości podatkowe sp. Z o.o odpowiada:Wspólnik spółki
Odprawa celna to:Decyzja organu celnego
Banknoty emituje:NBP
Przychodami banku nie są:Odsetki…
… od osób fizycznych zależy: Od liczby mieszkańców gminy
Regionalna Izba Obrachunkowa:Jest organem nadzoru
Występowanie funduszy celowych jest uważane za wyjątek od zasady budżetowej:Jedności
Zupełności
Organami podatkowymi II instancji w zakresie podatku rolnego są:Samorządowe kolegium
odwoławcze Inspektor kontroli skarbowej
Czy podstawą opodatkowania jest:Dochód osoby prawnej
Jak nazywa się główny…
… go do Urzędu Skarbowego to:Płatnik
Przeznaczanie pieniędzy z budżetu dla funduszy to:Dotacja
Traktat z --- uwzględnia dług publiczny w wysokości:60%
Emitowanie papierów wartościowych niepieniężnych należy do:Ministra Finansów
Podstawa opodatkowania akcyzy jest:Obrót
Potracenie podatku dochodowego od osób fizycznych- podatku zapłacone go za granicą nazywa
się:Kredytem podatkowym
Zadłużenie Polski wobec Klubu…
Prawo finansów - ważne zagadnienia
Finanse - test - Ustawa budżetowa
Prawo finansów - test
Finanse publiczne - praca zaliczeniowa
Finanse - test wiedzy - Dotacje przedmiotowe
finanse publiczne - Kategoria potrzeb zbiorowych
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download