uklady-ewidencyjne-kosztow

advertisement
4
UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW Układ rodzajowy kosztów - dzieli koszty z punktu
widzenia ich treści ekonomicznej rodzaju.
Cechy charakterystyczne dla układu rodzajowego kosztów:
W układzie rodzajowym ujmowane są koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym ,
pomimo faktu, że mogą one dotyczyć innych okresów sprawozdawczych
Koszty ujęte w układzie rodzajowym są kosztami prostymi , czyli takimi, które w danej jednostce
gospodarczej nie może być rozłożony na bardziej elementarne składniki
Pozycje układu rodzajowego kosztów: Amortyzacja - jest kosztem z tytułu zużycia środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztów amortyzacji zalicza się planowane
odpisy amortyzacyjne, z tytułu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zużycie
materiałów i energii - obejmuje zużycie:
Surowców, materiałów podstawowych i pomocniczych
Półfabrykaty obcej produkcji
Paliw
Opakowań
Części zamiennych do maszyn i urządzeń
Odpadków
Energii elektrycznej zakupionej z zewnątrz, energii cieplnej, wody oraz sprężonego powietrza
Usługi obce - zaliczamy do nich:
Koszty obróbki obcej
Koszty dozoru mienia wykonywanego przez obce jednostki, koszty konsultacyjne
Koszty serwisowe
Koszty pozostałych usług obcych obejmujące np. usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne,
łącznościowe, najmu, dzierżawy, komunalne, informatyczne, wydawnicze, reklamy, kulturalne,
turystyczne, pralnicze, usuwanie nieczystości i inne Wynagrodzenia - obejmują koszty w postaci
wypłat pieniężnych i w naturze (deputaty) uznane na mocy odpowiednich przepisów za część
składową wynagrodzeń z tytułu:
Umowy o pracę
Umowy zlecenie
Umowy o dzieło
Innych umów Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - obejmują koszty z tytułu:
Składek na ubezpieczenia społeczne
Składek na Fundusz Pracy
Składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Naliczonych w ciężar kosztów ustawowych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Koszty posiłków pracowniczych
Koszty posiłków regeneracyjnych
Świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (odzież ochronna) Podatki i
opłaty - obejmują koszty z tytułu:
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek akcyzowy od sprzedaży własnych produktów objętych akcyzą
Podatek naliczony VAT niepodlegający zwrotowi ani odliczeniu
Podatek należny VAT od usług z importu oraz np. zużycia materiałów na cele reprezentacji i
reklamy
(…)
… Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Opłaty od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowe
Pozostałe opłaty, opłaty terenowe, sądowe, notarialne
Podróże służbowe - obejmują koszty delegacji np.:
Diety
Koszty noclegów i przyjazdów
Zwroty za przejazdy przysługujące właścicielom pojazdów samochodowych odbywających
służbowe podróże własnym samochodem
Pozostałe koszty rodzajowe - zalicza się do nich te pozycje kosztów prostych, które nie zostały ujęte
w wyżej wymienionych pozycjach, w tym:
Ubezpieczeń społecznych
Reprezentacji i reklamy
Przejazdów z tytułu użycia prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych
Składek na rzecz organizacji, do których jednostka należy
Wypłat na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń (wypłaty za wynalazki, wzory
użytkowe, prawa autorskie)
Ekwiwalenty za używanie…
… kosztów w związku z określonymi produktami (przedmiotami kalkulacji).
Ze względu na sposób odniesienia kosztów na odpowiednie przedmioty kalkulacji, wszystkie koszty
można podzielić na:
Koszty bezpośrednie - to takie, które na podstawie pomiaru lub dokumentów źródłowych można
odnieść na produkty lub ich rodzaje. Do typowych kosztów bezpośrednich zalicza się:
Materiały bezpośrednie
Płace bezpośrednie…
Wykład - Ewidencja kosztów działalności
Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie
Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie
Układy ewidencji kosztów
Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny
Koszty. Klasyfikacja kosztów, zasady ewidencji kosztów
Reklama



























Prawa autorskie
Reklama




Kontakt
Download