Podatki

advertisement
Podatki
(Varian, rozdział 16.6-16.8,
s. 314 - 325)
Mgr Agata Kocia
1
Podatek od wartości (ad valorem)


t, podatek od wartości, jest wyrażany w ……
Jeśli stopa podatkowa wynosi α to:
PD = (1 + α)PS
2
Podatki od ilości (1)



t, wielkość podatku od ilości, to: PD = PS + t
Warunki równowagi: D(PD) = S(PD - t)
lub ……
Jeśli chodzi o cenę równowagi to czy ma
znaczenie na kim (dostawcy czy nabywcy)
spoczywa obowiązek uiszczenia podatku?
(zobacz: Varian, s.315)
3
Podatki od ilości (2)


Stosując odwrotne funkcje popytu i podaży:
PD(q*) - t = PS(q*) (podatek nałożony na
…………..) tzn.: ilość sprzedawana w
równowadze (q*) jest taka, że cena popytu
minus podatek jest równa cenie podaży
oraz PD(q*) = PS(q*) + t (podatek nałożony na
…………..) tzn.: suma ceny podaży i podatku
jest równa cenie popytu
4
Nakładając podatek (1)




Varian ilustracja 16.3, s. 316
Krzywa podaży przesuwa się w ……
Krzywa popytu przesuwa się w ……
Ilość sprzedawana …………, cena płacona
przez nabywcę rośnie, a cena otrzymywana
przez dostawcę …………
5
Nakładając podatek (2)


Jeśli krzywa podaży jest ………… (doskonale
elastyczna) podatek w całości przerzucany
jest na konsumenta (cenę wyznacza krzywa
podaży, a ilość sprzedawaną popyt)
Jeśli krzywa podaży jest ………… (doskonale
nieelastyczna) podatek nie może zostać
przerzucony na konsumentów (cenę
wyznacza popyt, a ilość jest stała)
6
Czysta strata społeczna


Z ekonomicznego punktu widzenia, podatek polega
na spadku poziomu sprzedaży - to jest społeczny
koszt podatku
Varian ilustracja 16.7, s. 320:




Strata nadwyżki konsumentów - (A + B)
Strata nadwyżki producentów - (C + D)
Rząd uzyskuje przychody z tytułu podatków - zysk netto
+ (A + C)
Czysta strata społeczna z tytułu podatków lub
bezużyteczny efekt opodatkowania (ang. deadweight loss
lub excess burden of taxation) - (B + D)
7
A teraz przejdźmy do zadań …
8
Download