struktury-rynku-regulacja-cen-cwiczenia-referat

advertisement
11
Tematem referatu jest regulacja cen, jej metody i przykłady. Notatka zawiera 14 stron, posiada
liczne wykresy i odpowiada na pytania takie jak: jakie trzy podstawowe funkcje spełnia cena, jakie
rodzaje ceny wyróżniamy, na czym polega regulacja cen, co to jest cena maksymalna, jakie są skutki
wprowadzenia ceny maksymalnej, co to jest cena minimalna, jakie są skutki wprowadzenia ceny
minimalnej, co to jest podatek, jakie wyróżniamy rodzaje podatków, co to jest akcyza, co to są
dotacje, co to jest cło.
STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE
Prowadzący dr inż. Grzegorz Chodak
REGULACJA CEN - METODY I PRZYKŁADY
WSTĘP
Regulacja cen wiąże się z ingerencją państwa. Aby przybliżyć metody, których państwo używa,
należy najpierw zacząć od tego, co tak naprawdę chce ono regulować, czyli ceny. I tak, cena, to
ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza) za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się
swoich praw do danego dobra lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa.
`Cena spełnia trzy podstawowe funkcje:
a) Informacyjno-bodźcową- tzn. że cena jest informacją. Nabywcę informują o ile zmniejszą się
jego zasoby pieniężne jeżeli dokona on zakupu, natomiast sprzedającego informują o ile zwiększy
się jego przychód, jeśli dokona sprzedaży;
b) Redystrybucyjna- cena jest narzędziem podziału dóbr i usług. Państwo również może dokonywać
redystrybucji dochodów przy pomocy cen-różnicując obciążenie cen podatkami, ustalając ceny
minimalne-maksymalne czy też dotując pewne gałęzie gospodarki;
c) Stymulacyjna-oddziałuje ona na dostawców i odbiorców. Im wyższy jest poziom cen, tym
większa jest opłacalność produkcji. Stymuluje to producentów do zwiększenia rozmiarów produkcji,
natomiast niższy poziom powoduje zniechęcenie i ograniczenie jej. Ceny również oddziałują na
konsumenta. Zazwyczaj wyższy poziom cen skłania konsumenta do ograniczenia spożycia, a niższy
stymuluje wzrost spożycia danego dobra.'
Wyróżniamy takie ceny, jak:
- cena producenta - cena, jaką ustala producent
- cena detaliczna - cena, w którą wliczone są wszystkie elementy kosztów produkcji, dystrybucji
oraz marketingu
- cena hurtowa - jest to cena pośrednia, np. bez marży sklepu
- cena równowagi - cena, przy której ilość oferowana przez producentów jest równa ilości dobra
jaką nabywają konsumenci
- cena wolnorynkowa - cena kształtująca się swobodnie w związku z prawem popytu i podaży
- ceny urzędowe - ceny ustalone przez organy państwa (cena minimalna, maksymalna, sztywna,
wynikowa)
Z ceną, jak wiadomo, wiąże się jej regulacja, czyli ściśle określone działania rządu państwa, które
polegają na bezpośrednim ustalaniu cen lub na ustalaniu szczegółowych zasad kalkulacji cen przez
dane podmioty gospodarcze.
`W gospodarce centralnie planowanej ceny większości towarów były ustalane przez państwo, które
nie brało pod uwagę popytu i podaży oraz elastyczności. Ceny były z zasady kształtowane poniżej
poziomu równowagi. Skutkiem tego był stale utrzymujący się niedobór dóbr konsumpcyjnych i
produkcyjnych. Powstał problem, w jaki sposób zapewnić odpowiedni podaż mimo niższej ceny.
Możliwe były trzy rozwiązania: stosowanie przymusu, wyznaczanie wszystkich cen i udzielanie
dotacji producentom.' Wynika z tego, że państwo cały czas ingerowało, kontrolowało ceny,
natomiast obecnie, w gospodarce rynkowej regulacja cen ma charakter nadzwyczajny i jest ona
stosowana wówczas w celu przeciwdziałania nadmiernej inflacji, pod wpływem nacisków
producentów lub konsumentów, bądź też w czasie występowa
(…)
… poziom ceny dla rynku wewnętrznego. Po tej cenie skupowane jest przez państwowe organizacje
interwencyjne oferowane zboże. Cena interwencyjna zwiększana jest w okresie listopad - maj, co
miesiąc o dopłaty, aby zrekompensować koszty magazynowania oraz zapewnić stałe dostawy zbóż
na rynek
- produkty spożywcze
- ropa naftowa
- `płaca minimalna obowiązująca w całym kraju; wykres obrazuje krzywą popytu i krzywą podaży
pracy. Równowaga wolnorynkowa ustala się w punkcie E, w którym poziom płacy wynosi W0.
Płaca minimalna ustalona poniżej W0 nie wpłynie na faktyczną wysokość płacy, która ustali się na
poziomie odpowiadającym równowadze rynkowej. W celu poprawy sytuacji pracowników państwo
ustala płacę minimalną na poziomie W1. Przedsiębiorstwa w tej sytuacji zgłaszają popyt na pracę
Q1, co oznacza…
….
Podatki dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie to takie, które są bezpośrednio
związane z osiąganym przez podmiot gospodarczy dochodem lub majątkiem. Im większy dochód ,
majątek tym większy podatek. Zaliczamy do nich: podatek dochodowy i podatek majątkowy.
Natomiast podatki pośrednie są to daniny publiczne płacone w pieniądzu, przymusowo, bezzwrotnie
i zasilają budżet państwa. Zaliczamy do nich: podatek akcyzowy, VAT i podatek od gier losowych.
Podatek jest płacony przez producentów, którzy uważają, że obciąża on jedynie ich koszty. Reagują
więc, czego wynikiem jest przesunięcie krzywej podaży w lewą stroną (czyli zmniejszenie ilości
oferowanej). Jednak producenci nie ponoszą w pełni ciężaru opodatkowania, przerzucają jego część
na konsumentów. Rozkład tego podatku związany jest z elastycznością…
… w tej gałęzi. Niekorzystne efekty wprowadzenia ceł odczuwają przede wszystkim zagraniczni
producenci oraz krajowi konsumenci. Natomiast korzyści, krajowe przedsiębiorstwa produkujące
towary obłożone cłem. Zatem wpływ nałożenia cła na towary może wywołać różne skutki, w
zależności od rynku, na którym te zmiany będziemy rozpatrywać. Np.; jeżeli rząd wprowadzi cło na
importowane samochody ceteris paribus…
… czy lokatorów, to powoduje to wypaczenie intencji społeczeństwa, którego zamiarem było
pomaganie słabszym, nie mogącym sprostać warunkom funkcjonowania konkurencyjnych rynków.
Ceny maksymalne i minimalne obejmują także tych producentów i konsumentów, którzy opieki
państwa nie potrzebują i którzy mogliby sprzedawać lub nabywać dane towary po cenach
równowagi. Ceny urzędowe inaczej rozdzielają dobra rzadkie…
Pozacenowe czynniki wpływające na wielkość podaży
Popyt, podaż i rynek - Cena równowagi rynkowej
Doskonała konkurencja - konspekt
Podaż, cena równowagi, nierównowaga rynkowa - prezentacja.
Charakterystyka rynku
Wykład - Elementy rynku
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards