Wzór wniosku do pracodawcy ws. potrącania

advertisement
Wzór wniosku o dokonywanie przez pracodawcę
potrąceń składek członkowskich
…........…............ , dnia ……………….r.
Organizacja Zakładowa/Międzyzakładowa
Związku Zawodowego „Budowlani” nr …...
w …...............................................................................
…....................................................................................
….…............................................
….................................................
….................................................
(pracodawca/nazwa zakładu pracy)
Działając na podstawie art. 331 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 ze zm.) Zarząd Organizacji
Zakładowej/Międzyzakładowej nr .... Związku Zawodowego „Budowlani” w
.................................................................... wnosi o pobieranie z wynagrodzeń
pracowniczych składek związkowych w wysokości ....... zł.
Lista członków organizacji, którym będzie pobierana składka członkowska:
1. .......................................................
Załączamy oświadczenia pracowników wyrażające zgodę na dokonywanie potrąceń
składek z ich wynagrodzeń. Równocześnie informujemy o wynikającym z art. 331
ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych obowiązku
niezwłocznego przekazywania kwot pobranych składek na wskazany rachunek
bankowy Nr ….............................................
…..........................................................
Podpis Przewodniczącego Organizacji
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards