iczenia- t mniej o pełnej między je usta- . o reha- społecz

advertisement
tematdnia
◊ rp .pl
Środa | 2 stycznia 2008
3
Kontynuujemy cykl artykułów o zatrudnianiu niepełnosprawnych. Przedstawiamy w nim, jak takie osoby dokumentują swój status oraz z jakich przywilejów korzystają
w miejscu pracy. Omawiamy formy pomocy finansowej, z jakiej mogą skorzystać przedsiębiorcy angażujący takich pracowników. Opisujemy szczegółowo warunki, pod
jakimi przysługują im dofinansowania wynagrodzeń i składek, refundacje kosztów i inne rekompensaty finansowe. Osobny rozdział poświęciliśmy zakładom pracy
chronionej oraz tworzonym przez nie zakładowym funduszom rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
W cyklu pisaliśmy już o: ∑ uprawnieniach niepełnosprawnych w biurze oraz o związanych z tym obowiązkach pracodawców, 24 października ∑ przywilejach zakładów
pracy chronionej, 7 i 14 listopada ∑ prowadzeniu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 21 listopada ∑ zwrocie kosztów wyposażenia stanowiska
pracy dla niepełnosprawnego oraz refundacji 60 proc. składek, 12 grudnia ∑ pomocy dla niepełnosprawnych startujących z własnym biznesem, 14 grudnia.
W następnych artykułach przedstawimy poparte przykładami rozliczenia ryczałtowe dla pracodawców z chronionego i otwartego rynku pracy oraz rozliczenia metodą
rzeczywistych kosztów dla obu typów pracodawców. Omówimy również najczęściej popełniane błędy oraz podamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Rozliczamy ryczałtowe koszty zatrudniania
niepełnosprawnych
POMOC DLA FIRM | Jeśli korzystałeś z dofinansowań wynagrodzeń
niepełnosprawnych pracowników oraz refundacji składek
na ubezpieczenia społeczne w ramach programu pomocowego
na zatrudnienie XE11/04 (z tzw. dofinansowań SOD), musisz
do 15 lutego 2008 r. rozliczyć te środki
ŁUKASZ ANDRZEJEWSKI
ADAM BANASZEK
Przesyłamy w tym celu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) formularze INF-D-Kz
oraz INF-D-R. Pierwszy to informacja o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia
niepełnosprawnych, drugi –
rozliczenie miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń takich pracowników za rok. Rozliczenie polega na porównaniu
uzyskanej pomocy z trzema pułapami:
∑ maksymalną wielkością pomocy,
∑ sumą podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych,
∑ ogólną kwotą zatrudnienia
niepełnosprawnych w części
dotyczącej kosztów płac.
Dokonujemy go, sumując
dane z poszczególnych miesięcy. Dlatego punktem wyjścia
jest ustalenie stanu faktycznego i obliczenie wartości przypadających na poszczególne
miesiące.
Jaka refundacja składek
na ubezpieczenia
społeczne
Refundacja składek na
ubezpieczenia społeczne przysługuje niektórym pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych i zależy od statusu
zakładu.
Refundacja należy się tym
pracodawcom, którym i dofinansowania
wynagrodzeń
(pisaliśmy o nich dokładnie 19
grudnia). Składki finansuje
budżet państwa albo PFRON.
Szczegółowe dane o rodzaju
i wysokości refundowanych
składek w zależności od typu
i wielkości pracodawcy oraz
stopnia niepełnosprawności
pracownika przedstawia tabela. W zakładzie pracy chronionej (zpch) wartość i rodzaj
refundowanych składek nie
zależą od stopnia niepełnosprawności – dla każdego ze
stopni refundacja obejmuje te
same składki i te same wartości. Mają one refundowane
wszystkie składki będące ich
kosztem. Na niepełnosprawnego osiągającego wynagrodzenie na poziomie średniej
krajowej kwota refundacji
składek to ok. 820 zł miesięcznie. Zatrudniający poniżej 25
pracowników działający na
otwartym rynku nie uzyskają
refundacji składek pracowników niepełnosprawnych ze
stopniem lekkim lub równorzędnym.
> FINANSOWANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRACOWNIKÓW
Typ
Stopień
pracodawcy niepełnosprawności
Rodzaj ubezpieczenia
Emerytalne
Rentowe
w części obciążającej
w części obciążającej
pracownika pracodawcę pracownika pracodawcę
lekki
fundusz
budżet
x
budżet
umiarkowany fundusz
budżet
x
budżet
znaczny
fundusz
budżet
x
budżet
Chorobowe
obciąża
pracownika
fundusz
fundusz
fundusz
Wypadkowe
obciąża
pracodawcę
fundusz
fundusz
fundusz
Emerytalne
Rentowe
w części obciążającej
w części obciążającej
pracownika pracodawcę pracownika pracodawcę
x
x
x
x
fundusz
budżet
x
x
fundusz
budżet
x
x
Chorobowe
obciąża
pracownika
x
x
x
Wypadkowe
obciąża
pracodawcę
x
x
x
otwarty rynek,
Emerytalne
Rentowe
zatrudnienie
w części obciążającej
w części obciążającej
powyżej 25
pracownika pracodawcę pracownika pracodawcę
osób, wskaźnik lekki
x
x
x
x
zatrudnienia
umiarkowany fundusz
fundusz
x
x
niepełnoznaczny
fundusz
fundusz
x
x
sprawnych
powyżej 6 proc.
Chorobowe
obciąża
pracownika
x
x
x
Wypadkowe
obciąża
pracodawcę
fundusz
x
x
prowadzący
zakład pracy
chronionej
otwarty rynek,
zatrudnienie
lekki
poniżej 25 osób umiarkowany
znaczny
>Krok po kroku, jak dokonujemy
bilansu rocznego
Podwyższone koszty zatrudniania
niepełnosprawnych możemy liczyć
szczegółowo, tak jak rzeczywiście powstają.
Wolno też stosować określony ryczałtowy
wskaźnik
Głównym założeniem europejskiego i polskiego systemu
rehabilitacji zawodowej jest to,
że praca niepełnosprawnych
w związku z ich ograniczeniami zdrowotnymi jest mniej
efektywna niż osób o pełnej
sprawności. Różnicę między
efektywnością definiuje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (DzU nr
123, poz. 776 ze zm.; dalej ustawa) jako podwyższone koszty
zatrudnienia. Państwo – chcąc
przeciwdziałać dyskryminacji
niepełnosprawnych na rynku
pracy – zobowiązało się je wyrównywać finansowo pracodawcom.
Podwyższone koszty możemy liczyć szczegółowo, tak jak
rzeczywiście powstają – przeliczając zmniejszoną wydajność
niepełnosprawnego,
skrócony czas pracy, zwiększoną absencję chorobową,
zwiększone zużycie surowców
i inne elementy. Są to rzeczywiste podwyższone koszty zatrudnienia. Poświęcimy im
i metodom ich rozliczania kolejny artykuł. Ale ustalenie rzeczywistych kosztów nie zawsze jest możliwe, a jeśli już
– to pracochłonne. Trudno też
byłoby je stosować zatrudniającym pojedynczych niepełnosprawnych. Dlatego przepisy dają przedsiębiorcom alternatywę – mogą wykorzystać
zryczałtowane podwyższone
koszty, czyli tzw. ryczałt. Jego
wysokość ustala rozporządzenie, a zależy od efektywności
pracy uśrednionej dla poszczególnych stopni niepełnosprawności oraz rodzajów
schorzeń. Podmioty, które
zdecydują się na ryczałt, muszą wypełnić i złożyć najpóźniej do 20 lutego w PFRON odpowiednie
oświadczenie
>patrz wzór.
Oświadczenie składają tylko
przedsiębiorcy, którzy chcą się
rozliczyć metodą ryczałtową
lub mieszaną. Ostatnia polega
na tym, że część pracowników
rozliczamy według kosztów
zryczałtowanych, a część – według rzeczywistych. Pracodawca, który nie złoży oświadczenia do 28 lutego, że musi stosować wyłącznie metodę kosztów rzeczywistych.
Dokończenie na str. 4
.......................................
Nazwa i adres pracodawcy
Nr identyfikacyjny PFRON pracodawcy
........................................................
........................................................
........................................................
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów
z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielenia pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby
niepełnosprawne (DzU nr 11, poz. 1194 ze zm.) informuję,
że dokonam rozliczenia pomocy, o której mowa
w cytowanym rozporządzeniu, ustalając ryczałtową
wysokość podwyższonych kosztów w odniesieniu do:
wszystkich pracowników niepełnosprawnych – pracownika*
lub grupy pracowników niepełnosprawnych*.
Oświadczenie dotyczy................................ roku.
........................................................................
Imię i nazwisko oraz podpis pracodawcy
lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń
woli w imieniu pracodawcy
* niepotrzebne skreślić
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards