OUTSOURCING PRACOWNICZY Co to jest outsourcing

advertisement
OUTSOURCING PRACOWNICZY
I.
Co to jest outsourcing pracowniczy
Outsourcing można zdefiniować w następujący sposób:
1) pojawienie się na rynku firm, które oferują innym działającym podmiotom (klientom) zawarcie
umowy o świadczenie usług - tzw. umowa outsourcingowa,
2) outsourcing - przekazanie przez jedne firmy innym firmom niektórych zadań wymaganych w
procesie działalności tych firm, które firma przejmująca zadanie wykonuje wykorzystując
własne zasoby,
3) w ramach outsourcingu zawierana jest dodatkowa umowa - porozumienie na podstawie art.
231 Kodeksu pracy, zgodnie z którą dotychczasowy pracodawca przekazuje, a nowy
pracodawca (firma oferująca outsourcing) przyjmuje wszystkich pracowników.
II. Mechanizm działania
W praktyce, firmy przejmują obsługę w zakresie dokumentacji pracowniczej i płacowej na zasadach
właściwych dla tzw. biur rachunkowych - ich rola sprowadza się jedynie do wypłacenia pracownikom
wynagrodzenia, które wcześniej otrzymały od dotychczasowego pracodawcy.
Dla „przejmowanych” pracowników nic się nie zmienia w zakresie dotychczas świadczonej pracy - to
samo miejsce świadczenia pracy, zakład pracy, osoby sprawujące nadzór, warunki zatrudnienia.
Firmy nie przejmują jednocześnie składników zarówno majątkowych, jak i osobowych poprzedniego
przedsiębiorstwa.
Firmy przejmujące świadczą jedynie usługi w zakresie obsługi pracowników jako firma zewnętrzna nie stają się pracodawcami.
III. Jakie są warunki prawidłowego przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy
Art. 231 Kodeksu pracy wskazuje, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego
pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.
Aby doszło więc do faktycznego przejęcia pracowników w trybie art. 23 1 Kodeksu pracy muszą być
spełnione wszystkie warunki w tym przepisie.
Przejście oznacza więc, że zakład pracy (bądź jego część) przechodzi z posiadania dotychczasowego
pracodawcy w posiadanie kolejnego podmiotu, który wskutek tego staje się pracodawcą dla przejętych
pracowników- konsekwencje:
1) zmiana pracodawcy i wejście nabywcy w rolę nowego pracodawcy wobec pracowników
związanych z działalnością przejmowanego zakładu pracy,
2) wstąpienie nabywcy zakładu w prawa i obowiązki zbywcy, będącego do tej pory stroną w
stosunkach pracy z pracownikami.
Działalność niektórych firm oferujących zawieranie umów outsourcingu nie mieści się w tych ramach.
Ich rola sprowadza się jedynie do wypłacenia pracownikom wynagrodzenia, które wcześniej na
podstawie wystawionej faktury otrzymały od kontrahenta. Miejsca wykonania pracy i zakresu
obowiązków pracowników - pozostają bez zmian. Dotychczasowy pracodawca sprawuje nadzór na
pracownikiem, udziela urlopów, decyduje o zwolnieniu i dalszym zatrudnieniu.
IV. Zagrożenia wynikające z outsourcingu
1) występują przypadki, gdy firma dokonująca przejęcia nie odprowadza składek na
ubezpieczenia społeczne za pracowników,
2) faktyczny pracodawca, który zawarł umowę z firmą oferującą takie usługi, zostaje zagrożony
powstaniem zadłużenia z tytułu składek, które będzie dochodzone od niego przez Zakład z
odsetkami za zwłokę,
3) skoro firmy przejmujące nie są pracodawcami, zatem nie są także płatnikami składek w
stosunku do „przejętych” pracowników,
4) po stronie ZUS zachodzi konieczność ustalenia rzeczywistego pracodawcy, czyli płatnika
składek, którym jest dotychczasowy pracodawca.
Pracodawcy zamierzający skorzystać z usługi outsourcingowej, powinni zwrócić szczególną
uwagę na skutek zawierania tego typu umów w kontekście opłacania składek, ponieważ
negatywne następstwa występują dla nich oraz dla pracowników,
V. Działania ZUS
Oddziały ZUS przeprowadzają postępowania wyjaśniające celem objęcia ubezpieczeniami
społecznymi z tytułu zatrudnienia u rzeczywistego pracodawcy - wydawane są decyzje o podleganiu
ubezpieczeniom
społecznym
płatnikowi składek (dotychczasowemu pracodawcy) oraz
ubezpieczonemu
W przypadku otrzymanej oferty outsourcingowej wskazane jest zgłoszenie się do ZUS w celu
oceny oferty współpracy przedstawionej klientom bądź zawartej już umowy, pod względem
faktycznego przejmowania przez firmę pracowników.
Download