Co musi zawierać umowa o pracę z pracownikami wysyłanymi za

advertisement
Co musi zawierać umowa o pracę z pracownikami wysyłanymi za granicę?
Treść umowy o pracę zawieranej z pracownikiem polskiego pracodawcy, w tym również delegowanym do pracy za
granicę – reguluje art. 29 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem umowa o pracę powinna określać strony umowy,
rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
rodzaj pracy,
miejsce wykonywania pracy,
wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
wymiar czasu pracy,
termin rozpoczęcia pracy.
Umowa o pracę powinna zostać zawarta na piśmie. Jeżeli nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej,
pracodawca powinien – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika – potwierdzić mu na piśmie ustalenia co
do stron umowy, jej rodzaju i warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy).
Na mocy art. 291 Kodeksu pracy dodatkowe wymogi co do treści umowy o pracę oraz w zakresie obowiązków
informacyjnych pracodawcy dotyczą delegowania pracowników do pracy na obszarze państwa niebędącego
członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc. W takim przypadku umowa o pracę –
niezależnie od podanych wyżej warunków wynikających z art. 29 § 1 Kodeksu pracy – powinna określać:
• czas wykonywania pracy za granicą,
• walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą.
Przed skierowaniem pracownika do pracy za granicą pracodawca jest ponadto zobowiązany poinformować go na piśmie
o:
• świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów
przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania,
• warunkach powrotu pracownika do kraju.
Poinformowanie pracownika o powyższych warunkach zatrudnienia może nastąpić przez pisemne wskazanie
odpowiednich przepisów.
Download