Zagadnienia ramowe do egzaminu z praktyk – Kierunek

advertisement
Zagadnienia ramowe do egzaminu z praktyk – Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
1. Opis realizowanych zadao i nabytych umiejętności
2. Umiejętnośd powiązania wykonywanych zadao i obowiązków zawodowych z wybraną
specjalnością (inżynier jakości, logistyka i transport w zarządzaniu produkcją, zarządzanie i
inżynieria procesów chemicznych)
3. Funkcje zarządzania
4. Cykl życia produktu
5. Zadania, obowiązki, cechy lidera w pracy
6. Wypadek przy pracy, definicja, rodzaje, postępowanie powypadkowe
7. Jakośd produktu, jakośd usług
8. Prawa i obowiązki pracowników wg Kodeksu Pracy
9. Prawa i obowiązki pracodawcy wg Kodeksu Pracy
Download