Finanse publiczne i prawo finansowe - semestr letni 2015

advertisement
Studia Stacjonarne Administracji – SSA (3) II
Grupa 9 i 5
Rok akademicki 2015/2016
Semestr: letni
Przedmiot: Finanse publiczne i prawo finansowe
Forma zajęć: Ćwiczenia
Prowadzący: Dr Dobrosława Antonów
Akty prawne:
1. Ustawa z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015: 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311,
1649, 1923, 1932, 2184)
2. Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011: 177/1054; 2012: 1342,
1448, 1529, 1530; 2013: 35, 1027, 1608; 2014: 312, 1171, 1662, 2015: 211, 605, 978, 1223,
1649)
3. Ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2014: 752, 1559, 1662, 1877; 2015: 18,
211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893, 1932)
4. Ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2015: 612, 1201, 1639, 1830, 1916):
rozdział 7 - Podatek od gier
5. Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012: 361, 362,
596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529, 1540; 2013: 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387, 1717;
2014: 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863; 2015: 73,
211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569,
1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992)
6. Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 144/930, 2000: 104/1104, 122/1324; 2001: 74/784,
88/961, 125/1363 i 1369, 134/1509; 2002: 141/1183, 169/1384, 172/1412, 200/1679; 2003:
45/391, 96/874, 135/1268, 137/1302, 202/1958; 2004: 210/2135, 263/2619; 2005: 143/1199,
164/1366, 169/1420; 2006: 183/1353, 217/1588; 2008: 141/888, 143/894, 209/1316; 2009:
157/1241, 201/1541; 2010: 3/13, 28/146, 75/473, 219/1442, 226/1478; 2011: 106/622,
131/764; 2012: 1529, 1540; 2014: 223, 1328, 1563, 2015: 211, 699, 978, 1333)
7. Ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2014: 851, 915,
1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563, 1662; 2015: 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296,
1348, 1595, 1688, 1767, 1844, 1932)
8. Ustawa z 14.8.2006 r. o podatku tonażowym (Dz.U. 2014: 511, 2015: 211)
9. Ustawa z 2.3.2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 2012: 362; 2014:
1215, 2015: 211)
10. Ustawa z 25.7.2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. 2014: 1215; 2015:
978)
11. Ustawa z 15.1.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz.U. 2016: 68)
12. Ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 2013: 1381, 2014: 40, 2015: 1045)
13. Ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. 2013: 465, 2015: 1045)
14. Ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014: 849, 2015: 528, 699,
744, 1045, 1283, 1777, 1890)
15. Ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 2015: 86, 211, 1045, 1137)
16. Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2015: 626, 1045,
1322)
17. Ustawa z 8.12.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015: 783, 1358, 1607, 1649, 1844, 1893;
2016: 65)
Literatura podstawowa:
1. Prawo finansowe, pod red. R. Mastalski, E. Fojcik – Mastalska, wyd.2, Warszawa
2013.
Literatura uzupełniająca:
1. L. Etel (red.), System prawa finansowego, T. III, Prawo daninowe, Warszawa 2010
(wybrane zagadnienia).
2. H. Dzwonkowski, Prawo podatkowe, wyd.2 Warszawa 2013.
3. R. Mastalski, Prawo podatkowe, wyd. 8, Warszawa 2014.
Zakres merytoryczny ćwiczeń:
1. Wprowadzenie do problematyki prawa podatkowego.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych: ogólna charakterystyka podatku, zakres
podmiotowy, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, wspólne
opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, zakres
przedmiotowy (dochód, strata, źródła uzyskania przychodu, przychód, koszty
uzyskania przychodu), podstawa opodatkowania, stawki, zasady obliczenia i zapłaty.
Rozwiązywanie problemów praktycznych.
3. Podatek dochodowy od osób prawnych: ogólna charakterystyka podatku, zakres
podmiotowy, podatkowa grupa kapitałowa, ograniczony i nieograniczony obowiązek
podatkowy, zakres przedmiotowy, podstawa opodatkowania, stawki, zasady
obliczenia i zapłaty. Rozwiązywanie problemów praktycznych.
4. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (ogólna charakterystyka). Podatek tonażowy (ogólna charakterystyka).
Rozwiązywanie problemów praktycznych.
5. Podatek od towarów i usług: ogólna charakterystyka podatku, zakres podmiotowy,
zakres przedmiotowy, podstawa opodatkowania, stawki, zasady obliczenia i zapłaty –
podatek naliczony i należny, zasady dokumentowania obrotu. Rozwiązywanie
problemów praktycznych.
6. Podatek akcyzowy (ogólna charakterystyka). Podatek od gier (ogólna
charakterystyka). Rozwiązywanie problemów praktycznych.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych: ogólna charakterystyka podatku, zakres
podmiotowy, zakres przedmiotowy, podstawa opodatkowania, stawki, zasady
obliczenia i zapłaty. Rozwiązywanie problemów praktycznych.
8. Podatek od spadków i darowizn: ogólna charakterystyka podatku, zakres podmiotowy,
zakres przedmiotowy, podstawa opodatkowania, stawki, zasady obliczenia i zapłaty.
Rozwiązywanie problemów praktycznych.
9. Podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek rolny, podatek leśny, podatek od
nieruchomości, podatek od środków transportowych: ogólna charakterystyka podatku,
zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, podstawa opodatkowania, stawki, zasady
obliczenia i zapłaty. Opłaty lokalne. Rozwiązywanie problemów praktycznych.
Download