zasady rozliczeń finansowych

advertisement
ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
SZS „WIELKOPOLSKA” w 2 0 0 8 roku
W związku z wprowadzonymi Ustawą z dnia 12.11.2003r Dz.U. nr 202 – zmianami w podatku
dochodowym od osób fizycznych, które spowodowały, że każde wynagrodzenie –
niezależnie od wysokości – wchodzi do dochodu rocznego, podajemy zasady obowiązujące od
dnia 01.01.2004r. w Szkolnym Związku Sportowym „WIELKOPOLSKA” oraz organizacjach
związanych z SZS „WIELKOPOLSKA”.
Koszty sędziowania zawodów rozliczać można dwoma sposobami :
A/ delegacje sędziowskie wystawione przez Związki Sportowe muszą być ostemplowane
pieczątką danego Związku
Wg poniższego przykładu
Przykład obliczenia wypłat delegacji sędziowskich wystawionych przez
Związki Sportowe - niezależnie od wysokości kwoty
1. Wynagrodzenie brutto 80,00
2. Koszty uzysku 20 % 16,00
3. Podstawa opodatkowania - 64,00
4. Podatek 19 % 12,16
------------------------------------------------------------------------------------------Należność do wypłaty - netto 68,00
/ Poz.1 minus poz.4 /
Do delegacji muszą być dołączone prawidłowe dane osobowe sędziego
PESEL , NIP, DATA URODZENIA
DOKŁADNY ADRES ZAMELDOWANIA /miejscowość, gmina , powiat/
DOKŁADNY ADRES URZĘDU SKARBOWEGO
wszelkie obliczenia – koszty uzysku naliczamy dokładnie wg tabeli z groszami
podatek zaokrąglamy do pełnych złotych.
B/ koszty sędziowania na podstawie umowy zlecenie niezależnie od wysokości kwoty
Wg poniższego wzoru
R A C H U N E K do umowy zlecenie:
1. Wynagrodzenie brutto
2. Koszty uzysku 20 %
3. Podstawa opodatkowania
4. Podatek 19 %
5. Składka zdrowotna 7,75 %
obliczona z poz. 1
6. Podatek należny do US
/poz. 4 minus poz. 5/
7. Składka zdrowotna 1,25 %
obliczona z poz. 1
100,00
20,00
80,00
15,20
7,75
7,45
1,25
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
Należność do wypłaty – netto
/ Poz.1 minus poz.5- 6- 7 /
83,55
wszelkie obliczenia – uzysk, podatek, składkę zdrowotną – naliczamy dokładnie
wg tabeli z groszami
Na umowie zlecenie muszą być prawidłowe dane osobowe
PESEL , NIP, DATA URODZENIA
DOKŁADNY ADRES ZAMELDOWANIA /miejscowość, gmina, powiat /
DOKŁADNY ADRES URZĘDU SKARBOWEGO
Uwaga!
W przypadku wypłacenia sędziemu diety – musi być podana godzina wyjazdu z miejsca
zamieszkania i powrotu zgodna z rozkładem jazdy właściwego środka lokomocji .
Listy kosztów podróży młodzieży uczestniczącej w zawodach muszą być wypełnione
dokładnie i czytelnie i muszą zawierać :
pieczątkę /organizatora zawodów / potwierdzającą pobyt na zawodach oraz pieczątkę klubową
dotyczy to również w przypadku przejazdu na zawody wynajętym autobusem
* w przypadku pokrycia kosztów przejazdu na zawody autobusem przez innego płatnika, a
korzystanie w SZS z diet , prosimy o dołączenie kserokopii rachunku za wynajem autobusu
na liście kosztów podróży podpisy muszą być złożone przez młodzież własnoręcznie
/niebieskim długopisem /
* w przypadku przejazdem PKS lub PKP powinny być dołączone bilety lub Fa VAT
* w przypadku przejazdu pociągiem z miejscówkami – muszą być dołączone bilety i
miejscówki
W 2008r dieta wynosi 23,00 zł po 12 godzinach
11,50 zł po 8 godzinach
do 8 godzin dieta nie przysługuje .
dojazd 4,60 zł – przysługuje za każdy dzień pobytu na zawodach
Od 14.11.2007r. obowiązująca stawka za 1 km przebiegu dla samochodów o pojemności
silnika:
do 900 cm3 - 0,5214 zł
powyżej 900 cm3- 0,8358 zł
Rozliczenie z wyjazdu czy organizacji zawodów należy sporządzać na właściwym druku.
Wszystkie rachunki muszą być opisane i podpisane.
Przykładowy opis rachunku:
„ Z wyżywienia korzystali zawodnicy MKS ”Malta” Poznań biorący udział
w zawodach ligi juniorek w Gnieźnie w dniach 15-17.10.2007r. „
Przy organizacji zawodów do rachunków za wyżywienie muszą
być dołączone listy z podpisami korzystających z wyżywienia.
SZS „WIELKOPOLSKA” informuje, że nie będzie przyjmował do rozliczenia niekompletnych
dokumentów do czasu ich właściwego uzupełnienia.
Jednocześnie przypominamy o terminowym nadsyłaniu rozliczeń – 14 dni po zakończeniu
imprezy.
WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSIMY WYPEŁNIAĆ
DOKŁADNIE I CZYTELNIE !!!
NIESTARANNE WYPEŁNIANIE UMÓW ZLECEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW
SPRAWIA WIELE KŁOPOTÓW WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ZAKŁADEM
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I URZĘDM PODATKOWYM !
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards