5-07 Księgowość w firmie - wybór formy opodatkowania

advertisement
BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM
- nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE –
WYBÓR FORM
OPODATKOWANIA.
Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
RACHUNKOWOŚĆ FIRMY
• Rachunkowość to ewidencjonowanie zdarzeń
gospodarczych w sposób chronologiczny i
systematyczny. Rachunkowość obejmuje
prowadzenie: ksiąg rachunkowych,
inwentaryzację stanu aktywów i pasywów,
ustalenie wyniku finansowego, sporządzanie
sprawozdań finansowych, gromadzenie oraz
przechowywanie dokumentacji.
FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI
• FUNKCJA INFORMACYJNA – dostarcza
informacji potrzebnych do zarządzania
finansami firmy.
• FUNKCJA KONTROLNA – umożliwia wykrycie
niedoborów w majątku firmy.
• FUNKCJA ANALITYCZNA – pozwala na
weryfikację wyników finansowych firmy.
ZASADY KSIĘGOWOŚCI
• Rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej
• Chronologiczne zapisywanie wszelkich operacji
gospodarczych
• Sprawdzenie prawidłowości zapisów
księgowych
• Dokonywanie w wyznaczonych terminach
odpowiednich zapisów w księgach
KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA
• Księgowość pełna dotyczy osób prawnych oraz
innych podmiotów o większych obrotach,
rejestrujących swoją działalność na zasadzie
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
System jest w pełni sprawdzalny przez organa
kontrolne. Polega na prowadzeniu zapisów na
tzw. kontach ksiąg rachunkowych na zasadzie
wzajemnego bilansowania zdarzeń
gospodarczych.
KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA
• Księgowość uproszczona jest oparta na
pojedynczych zapisach wybranych zasobów
lub wyników. Celem jest uproszczenie sposobu
naliczania podatku dochodowego z
prowadzonej działalności gospodarczej.
Formami tego systemu są: podatkowa księga
przychodów i rozchodów, ryczałt
ewidencjonowany i karta podatkowa.
ZALETY FORM OPODATKOWANIA
• Podatek na zasadach ogólnych – możliwość
uzyskania przychodów, możliwość odliczenia
ulg, korzystna forma.
• Podatek liniowy – możliwość odliczenia
kosztów, korzystna forma opodatkowania.
• Ryczałt ewidencjonowany – brak księgowania
kosztów, korzystny dla osób o niskich kosztach
• Karta podatkowa – zwolnienie z prowadzenia
ksiąg, jednoosobowe przedsiębiorstwa.
WADY FORM OPODATKOWANIA
• Podatek na zasadach ogólnych – konieczność
prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, dla
osób fizycznych i niektórych spółek.
• Podatek liniowy – brak możliwość odliczenia
niektórych ulg, dla osób fizycznych, księgi.
• Ryczałt ewidencjonowany – brak odliczania
kosztów i niektórych ulg, zachowanie dowodów
zakupu.
• Karta podatkowa – nie odliczamy rzeczywistych
kosztów, ulg, zapłata podatku stała.
ROZLICZENIA FINANSOWE
• GOTÓWKOWE – wpłata gotówki, czek
gotówkowy.
• BEZGOTÓWKOWE – polecenie przelewu,
akredytywa, karta płatnicza, czek
rozrachunkowy.
Download