Wykaz promotorów dla specjalności RACHUKOWOŚĆ MAŁYCH I

advertisement
Wykaz promotorów dla specjalności RACHUKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW
L.p.
Nazwisko i imię
Tematyka
1.
Dr Katarzyna Olejko
- Rachunkowość jako podstawowy system informacyjny
przedsiębiorstwa
Liczba
osób
15
- Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
- Ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z
gospodarowaniem wybranymi elementami majątku
przedsiębiorstwa
- Ocena kondycji finansowej jednostki gospodarczej na
podstawie wybranych elementów sprawozdania
finansowego
- Ewidencyjne ujęcie kosztów działalności
przedsiębiorstwa
- Wybrane elementy controllingu przedsiębiorstwa
- Rachunek kosztów i jego znaczenie w procesie
decyzyjnym
- Wykorzystanie instrumentów polityki bilansowej w
rachunkowości przedsiębiorstwa
2.
Prof. UE dr hab. Jan
Czempas
- Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu
terytorialnego (JST.).
15
- Inwestycje sektora publicznego.
- Możliwości zastosowań metod ilościowych do oceny
sytuacji finansowej.
- Podmiotów gospodarczych oraz ich skłonności
do inwestowania.
- Ocena efektywności ekonomicznej i finansowej
rzeczowych projektów inwestycyjnych.
3.
Dr Maria Gorczyńska
- Optymalizacja struktury kapitału – strategie finansowe
przedsiębiorstwa.
- Ryzyko działalności gospodarczej a planowanie
finansowe.
- Zarządzanie płynnością finansową.
- Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością
finansową.
28
- Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
- Technika benchmarkingu w zarządzaniu finansami.
- Strategie podatkowe przedsiębiorstwa.
4.
- Rachunkowość finansowa
Prof. UE dr hab.
Małgorzata Rówińska
15
- Rachunkowość zarządcza
- Instrumenty finansowe
- Rachunek kosztów
5.
Dr Lucyna
Poniatowska
- Rachunkowość finansowa
- Sprawozdawczość finansowa
- Analiza finansowa
- Rezerwy w rachunkowości
- Ewidencja obrotu towarowego
- Konsolidacja sprawozdań
15
Wykaz promotorów dla specjalności ANALITYK FINANSOWY I RYNKOWY
L.p.
Nazwisko i imię
Tematyka
Dr
1 inż. Tomasz
Zieliński
.
- Sektor bankowy - instytucje,
mechanizmy, regulacje
Liczba osób
10
- Przedsiębiorstwo bankowe wybrane obszary funkcjonowania
-Analiza finansowa banku
- Zarządzanie wartością banku
- Funkcjonowanie rynków finansowych
- Ryzyko finansowe
- Ryzyko kredytowe
- Analiza i modelowanie ryzyka stopy
procentowej i kursu walutowego
- Analiza i modelowanie ryzyka kursu
akcji
- Wycena instrumentów finansowych - Modele wartości portfela
- Analiza portfelowa
- Wykorzystanie instrumentów
pochodnych w zarządzaniu ryzykiem
- Prognozowanie i symulacje w
finansach i bankowości
- Analiza szeregów czasowych
- Wykorzystanie Internetu jako źródła
danych finansowych
- Wykorzystanie narzędzi
informatycznych w analizie i
modelowaniu finansowym (Excel,
VBA, Matlab)
- Pieniądz elektroniczny
2
.
Prof. UE dr hab.
Miloš Král
- Sektor bankowy – analiza sytuacji
finansowej banku
10
- Analiza techniczna i fundamentalna
instrumentów finansowych
- Sektor finansowy Unii Europejskiej
- Funkcjonowanie rynków finansowych
- Ryzyko finansowe
Download