Slajd 1

advertisement
Rachunkowość eurospółek
Opracował
Prof. dr hab. Zbigniew Luty
W czasie globalizacji biznesu i kapitałów
oraz kryzysu ekonomicznego w świecie
zrozum mechanizmy kreowania
prawidłowej informacji ekonomicznej oraz
manipulacji finansowej, a także oszustw
finansowych
Tylko głęboka wiedza przekazana zgodnie
z międzynarodowymi standardami
edukacyjnymi zawodu księgowego
zapewni Ci pozycję zawodową księgowego,
analityka finansowego, wdrożeniowca
systemów rachunkowości, partnera i
doradcy prezesa firmy
Nie hasła marketingowe, nie
socjotechnika wpływania na
zachowania grup społecznych lecz
mądry, przemyślany wybór własnej
ścieżki zawodowej
Od Ciebie zależy Twoja kariera
Sylwetka absolwenta
Absolwent będzie posiadać wiedzę
interdyscyplinarną z zakresu rachunkowości,
podatków bezpośrednich oraz pośrednich,
podejmowania decyzji, a także prawa
gospodarczego ustalonego na poziomie Unii
Europejskiej. Będzie także rozumieć procesy
tworzenia jednolitego rynku biznesu
europejskiego oraz tworzenia eurospółek. Jako
specjalista z zakresu rachunkowości będzie
posiadać umiejętności opracowywania i wdrażania
polityki rachunkowości opartej na standardach
międzynarodowych. Absolwent będzie posiadał
umiejętności sporządzania jednostkowych i
skonsolidowanych sprawozdań finansowych
eurospółek
Podstawowe obszary wiedzy
Rejestracja eurospółki
Prospekt emisyjny eurospółki
Bieżące ujawnianie informacji
wewnętrznych
Sporządzanie sprawozdania
finansowego wg MSR/MSSF
Kontrola wewnętrzna
Nadzór korporacyjny
System prawa w Unii Europejskiej
Wspólnotowe prawo podatkowe
Ujmowanie i ujawnianie informacji
finansowych
Audyt finansowy
Etyka w zawodzie księgowego
Rachunkowość a inżynieria finansowa
Układ przedmiotów
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość jednostek powiązanych
Połączenia i przekształcenia jednostek
gospodarczych
Ceny transferowe
Sprawozdawczość i analiza finansowa
Sprawozdawczość elektroniczna
Zintegrowany system kontroli
wewnętrznej
Przyszłość zawodu księgowego
Umiejętność zastosowania
międzynarodowych standardów
rachunkowości
Opanowanie ewidencji komputerowej
Nabycie umiejętności elektronicznej
sprawozdawczości (XBRL, podatki,
ZUS)
Uprawnienia zawodowe
Na podstawie podpisanego
porozumienia z KIBR możliwość
uznania egzaminów uniwersyteckich
jako biegłowskich
Certyfikat usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych
Dyplomowany księgowy wg SKwP
oraz IFAC
Forma zajęć dydaktycznych
Wykład klasyczny
Rozwiązywanie przypadków
Kontakty bezpośrednie oraz
internetowe
Zajęcia laboratoryjne
Zaliczanie przedmiotów poprzez
rozwiązanie tzw. projektów
Download