rachunkowosc-zarzadcza

advertisement
11
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Rachunkowość zarządcza zajmuje się :
-kosztami- porównanie kosztów np. najem czy kupno pomieszczeń
-inwestycjami- liczba środków pieniężnych.
Istota rachunkowości zarządczej
Rachunkowość zarządcza jest to system gromadzenia, klasyfikacji, agregacji, prezentowania
informacji finansowych i nie finansowych, wspomagających kierowników w procesie
podejmowania decyzji i kontroli. Obejmuje techniki i procesy które mają ułatwić zarządzającym i
wykonawcom podejmowanie trafniejszych decyzji oraz koordynację i współdziałanie a dzięki temu
osiągnięcie celów organizacji w sposób efektywny.
Istotą rachunkowości zarządczej jest to że ma ona charakter rachunkowości wewnętrznej, jest więc
w dużym stopniu zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa,
różni się ona od rachunkowości finansowej która ma charakter uniwersalny i jest nastawiona na
zaspokojenie potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych. Rachunkowość finansowa jest
regulowana prawem (nie można zmienić ani z niej zrezygnować) natomiast rachunkowość
zarządcza nie jest regulowana prawem (można posiadać lub nie posiadać jej system)
Rachunkowość:
-zewnętrzna (finansowa)
-wewnętrzna (zarządcza)
Informacje mają służyć zarządzaniu dlatego muszą być użyteczne i istotne z punktu widzenia
określonej decyzji. Rachunkowość zarządcza spełnia inne cele niż rachunkowość finansowa.
W rachunkowości zarządczej prawnie nie ma narzuconych rozwiązań prawnych, ona dostarcza
informacji będących bazą dla podejmowania decyzji gospodarczych. Zorientowana jest na działanie
przyszłe. Informacje uzyskane z rachunkowości finansowej interesują ją tylko o tyle o ile mogą być
wykorzystane przy podejmowaniu decyzji. Nieważna jest szczegółowość informacji bardziej
szybkość ich uzyskania i zgodność dla podejmowania decyzji, możliwości wyboru z alternatywnych
rozwiązań problemów decyzyjnych.
Odwrotnie niż w rachunkowości finansowej zasadę wyceny wg cen historycznych rachunkowość
zarządcza może stosować różne metody wyceny, np. wg kosztu bieżącego lub wg kosztu
odtworzenia. Rachunkowość zarządcza wprowadza nowe kryteria kwalifikowania kosztów inne niż
obowiązują wg kryteriów ewidencyjnych
Zadania rachunkowości zarządczej.
Zadaniem rachunkowości zarządczej jest dostarczanie informacji w celu:
a) utrzymania płynności finansowych w przedsiębiorstwie- jest to podstawowy problem polegający
na sterowaniu zasobem i strumieniem środków finansowych. Utrata płynności finansowej grozi
poważnymi konsekwencjami, istnieje potrzeba stałego prognozowania przepływu środków. b)
sterowania zmianami kosztów własnych, a także doskonalenia systemu pomiaru kosztów,
rozliczanie kosztów, szacowania technicznego oraz całkowitego kosztu wytwarzania.
(…)
… dzisiaj mogą być zainwestowane na pewien czas w dochodową działalność czyli poniesione
zgodnie z określoną stopą zysku lub stopą procentową. Są to więc pieniądze więcej warte niż
otrzymane dopiero za rok. Do metod dyskontowych zalicza się metodę zaktualizowanej wartości
bieżącej netto NPV i metodę wewnętrznej stopy zwrotu IRR. W skutek zastosowania procedury
dyskontowania sprawdza się przyszłe wpływy i wydatki związane…
…
Wynagrodzenie pracowników bezpośrednich 450
Czynsz za dzierżawę pomieszczeń hotelowych
opłaconych w grudniu za 6 m-cy z góry 600 (600: 6 = 100 )
ubezpieczenie majątkowe opłacone z góry za rok 980 ( 980: 12 = 80 )
zużyta energia elektryczna na cele zarządu 120
na działy sprzedaży 70
wydziałów produkcji 360
w tym do napędów maszyn produkcyjnych 160
wynagrodzenie pracowników zarządu 180
amortyzacja budynku…
… przychodu - 500 - sprzedanie materiałów za tą kwotę.
Mamy następujące układy ewidencji kosztów produkcji: układ kosztów rodzajowych, funkcjonalny
(podmiotowy) układ kosztów, kalkulacyjny (przedmiotowy) układ kosztów.
Układ rodzajowy kosztów odpowiada na pytanie jakie koszty poniesiono? Układ podmiotowy -n
gdzie koszt te zostały poniesione, w jakich fazach procesu produkcyjnego, w komórce
organizacyjnej przedsiębiorstwa. Układ kalkulacyjny- na jakie wyroby lub usługi zostały poniesione
koszty. Układ rodzajowy kosztów obejmuje następujące pozycje kosztów:
-amortyzacja
-zużycie materiałów i energii
-usługi obce
-podatki i opłaty
-wynagrodzenia
-świadczenia na rzecz pracowników
-pozostałe koszty rodzajowe (koszty sądowe, reprezentacyjne, podróże służbowe)
Koszty rodzajowe są jedynym układem ewidencyjnym kosztów…
… wówczas gdy mamy do czynienia z ograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi. Koszty te są
pełną abstrakcją myślową, nie są bowiem one przez system ewidencyjny rejestrowane, nie mogą być
jednak ignorowane przy podejmowaniu decyzji. Koszty krańcowe- to koszty wytworzenia
dodatkowej jednostki produkcji. Zwiększenie liczby produkowanych wyrobów opłaca się dopóty,
dopóki dodatkowe koszty poniesione…
Rachunkowość zarządcza- wykład 1
Rachunkowość zarządcza- wykład 1, MWSe
Struktury i systemy rachunku kosztów- opracowanie
Rachunkowość zarządzcza 1
Rachunkowość zarządcza
Charakterystyka modeli rachunku kosztów
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download