Historia, pojecie, cele i funkcje rachunkowosci

advertisement
HISTORIAEwidencja gospodarcza była już prowadzona w krajach starożytnych
(Babilonii, Egipcie, Grecji i Rzymie).Najistotniejszy był jednak okres średniowiecza,
który stał się zalążkiem współczesnej rachunkowości.Pod koniec XI w rozpoczął się
rozwój handlu w basenie morza Śródziemnego, krajach Bliskiego i Dalekiego
Wschodu.Włoscy kupcy z Wenecji Genui Florencji prowadzili działalność na terenie
Europy. W związku z coraz większą ilością transakcji, koniecznością stało się ich
ewidencjonowanie, zapisywanie nazw dłużników, kwot, rodzajów transakcji, oraz ich
regulowania.Pierwsze opracowanie zasad naukowych prowadzenia rachunkowości
pojawiły się w XV w . Fundamentalne znaczenie miało dzieło Luki Pacciolego „
Zasady arytmetyki, geometrii, proporcji i proporcjonalności.Zawiera ono m-dzy innymi
zasady prowadzenia podwójnej księgowości, prowadzenia inwentarza, memoriału,
dziennika, księgi głównej, rozrachunków, kont, sporządzania bilansu i obliczania
wyniku.W XVII w następuje rozwój ośrodków handlu w całej Europie. Powstają
wielkie kompanie handlowe i manufaktury.Duże znaczenie dla upowszechnienia się
rachunkowości odegrał wydany w 1673 francuski „Kodeks handlowy", który nałożył
na kupców obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych i sporządzania co dwa lata
inwentarza oraz przechowywania ksiąg i inwentarza przez 10 lat. Na kodeksie tym
opierały się kodeksy niemal wszystkich państw.Kolejny etap rachunkowości nastąpił
w XVIII w wraz z rewolucją przemysłową. Zaczął rozwijać się jej nowy dział rachunek
kosztów. W XX w wraz z postępem gospodarczym i naukowo-technicznym następuje
dalsze doskonalenie rachunkowości, jej usprawnianie i standaryzacja.W ostatnich
kilkunastu latach w związku z powstaniem najpierw Wspólnoty, a następnie Unii
Europejskiej rachunkowość krajów wysoko rozwiniętych została w pewnym stopniu
zharmonizowana na podstawie m-dzy narodowych standardów rachunkowości. Dużą
rolę odegrały tu również Dyrektywy Unii Europejskiej.Co to jest rachunkowość?Jest
to pewien rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji
majątkowej i wyników działalności jednostki wyrażonej w formie pieniężnejT.
Kiziukiewicz:Rachunkowość jest systemem odzwierciedlania w mierniku pieniężnym
sytuacji majątkowej i finansowej jednostek gospodarczych oraz kompletnego
ujmowania zachodzących w nich zjawisk i procesów gospodarczych w
uporządkowany sposób za pomocą specyficznych metod, form rozwiązań
organizacyjnych i technicznych. Dzięki temu uzyskuje się sformalizowany,
wewnętrznie spójny i zbilansowany obraz działalności gospodarczej o uniwersalnym
charakterze.Rachunkowość jest kompleksowym systemem gromadzenia i
przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych
dotyczących:a)
majątku i źródeł jego pochodzeniab)
działalności
gospodarczej (ponoszonych kosztach i stratach nadzwyczajnych, realizowanych
przychodach i zyskach nadzwyczajnych.c)
Wyniku działalności gospodarczej na skutek porównania przychodów do kosztów wynik może być stratą, zyskiem, 0Na
rachunkowość składają się:Ze względu naradzaj czynności:- Księgowość – księgi
rachunkowe odzwierciedlające zjawiska i procesy gospodarcze w jednostkachkalkulacja – wyznaczanie kosztu jednostkowego, produktu, usługi, będącego
elementem ceny jednostkowej w oparciu o dane księgowe- sprawozdawczość
finansowa – sporządzanie w oparciu o księgi rachunkowe raportów sprawozdań
zawierających zbiór danych liczbowych ilustrujących stan majątkowy i sytuację
finansową w jednostkach- interpretacja danych sprawozdawczychZe względu na cel
rachunkowość możemy podzielić na:Rachunkowość finansową – informującą o
stanie finansowo-majątkowym jednostki gospodarczej i osiągniętym wyniku
finansowym. Dostarcza informacji głównie na zewnątrz jednostki.Rachunkowość
zarządcza – dostarcza informacji kierownictwu jednostki dla potrzeb podejmowania
decyzji o efektywności i skuteczności w różnych obszarach działania
przedsiębiorstwa. Celem jest orientacja na sprawy dotyczące zjawisk w firmie.
Dotyczy ona systemu gromadzenia, klasyfikacji, agregacji analiz wspomagających
kierowników w podejmowaniu decyzji oraz w procesie sterowania (planowanie i
kontrola).Cele rachunkowości zarządczej:?
sterowanie kosztami?
kalkulacje?
polityka produkcji? utrzymanie płynności finansowej?
osiąganie wzrostu
wydajności? skuteczność planowania i kontroliRachunkowość podatkowa –
obliczanie, ewidencjonowanie i deklarowanie obciążeń podatkowych. Opiera się na
pojedynczym wpisie przychodów osiągniętych na podstawie karty podatkowej,
ryczałtu ewidencyjnego i ksiąg przychodów i rozchodów.Podstawowe cele
rachunkowości:- dostarczanie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i
finansowej jednostki- przekazywanie informacji ekonomicznej pozwalającej na
formułowanie opinii i sądów oraz podejmowanie decyzji przez użytkowników tych
informacjiFunkcje rachunkowości- informacyjna – polega na dostarczeniu
różnorodnych informacji o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie odbiorcom
wewnętrznym i zewnętrznym.Odbiorcy zewnętrzni: Urząd statystyczny, urząd
skarbowy, banki, udziałowcy, akcjonariusze, kontrahenci, urzędy gminOdbiorcy
wewnętrzni: właściciele, dyrektorzy, kierownicy, pracownicy- rejestracyjna –
związana z dokumentacją operacji gospodarczych i ich ewidencją oraz ujmowanie
skutków tych operacji poprzez zapis na kontach księgowych- dowodowa – dotyczy
wykorzystania urządzeń księgowych (dokumentów, ksiąg rachunkowych,
sprawozdań finansowych) jako wiarygodnych dowodów w przypadku procesów
sądowych w postępowaniu podatkowym- kontrolna – tworzenie podstaw do kontroli
wewnętrznej i zewnętrznej, ochrony posiadanych składników majątku przed
nadużyciami i niegospodarnością- sprawozdawcza – polega na sporządzaniu
obowiązujących sprawozdań i raportów dla potrzeb odbiorców wewnętrznych i
zewnętrznych informacji- optymalizacyjna – stwarza podstawy do wyboru
optymalnego wariantu działania poprzez dostarczenie informacji opisujących różne
sytuacje decyzyjne ( np. dotyczące kosztów, przychodów, wyniku finansowego)analityczna – badanie interpretacja informacji dostarczanych przez system
rachunkowości w postaci sprawozdań i raportów w celu oceny sytuacji finansowej i
majątkowej oraz wyników finansowych i efektywności działalności
jednostekRachunkowość jest najbardziej sformalizowanym systemem, który
charakteryzuje się następującymi cechami- wyrażenie wszystkich procesów i operacji
w mierniku pieniężnym ( sprowadzenie do wspólnego mianownika)- dokumentowanie
zapisów księgowych na podstawie dokumentów źródłowych, stwierdzających fakt
zaistnienia operacji gospodarczej- stosowanie do zapisów bieżących specyficznych
urządzeń księgowych (kont) Powiązanie kont i ich korespondencję wyznacza
obowiązujący w jednostce zakładowy plan kont- zachowanie ciągłości ewidencji
księgowej dzięki stosowaniu metody od bilansu do bilansu- wzmocnienie kontroli
wewnętrznej rachunkowości poprzez systematyczne przeprowadzaną inwentaryzację
oznaczająca spis z naturyHistoria, pojęcie, cele i funkcje rachunkowościwięcej
materiałów i notatek na
Download