KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ CHARAKTERYSTYKA

advertisement
KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
CHARAKTERYSTYKA SEMINARIÓW LICENCJACKICH
Studia niestacjonarne
KATEDRA RACHUNKOWOŚCI
Dr Przemysław Czajor
Polskie i międzynarodowe regulacje rachunkowości
Tematem seminarium są szeroko rozumiane, aktualne problemy rachunkowości i sprawozdawczości
finansowej w różnego rodzaju jednostkach (spółki publiczne, przedsiębiorstwa nienotowane na
rynkach publicznych, małe i średnie przedsiębiorstwa) i dowolnym profilu działalności.
Prace mogą obejmować analizę rozwiązań stosowanych w badanych przedsiębiorstwach zarówno w
odniesieniu do konkretnych zagadnień, będących przedmiotem zainteresowania studenta ( np. środki
trwałe, rozrachunki, instrumenty finansowe), jak również do aspektów o charakterze ogólnym (np.
organizacja systemu rachunkowości, szczególne wymogi sprawozdawcze dla określonych grup
jednostek).
W trakcie seminarium studenci:
 uczą się stawiania i rozwiązywania problemów badawczych,
 zapoznają się z metodami prowadzenia badań naukowych,
 poznają zasady pisania prac licencjackich,
 zbierają literaturę do poszczególnych części pracy,
 omawiają poszczególne części pisanej pracy licencjackiej.
Dr Jan Michalak
Rachunkowość w zarządzaniu wynikami
Tematem seminarium licencjackiego jest wykorzystanie rachunkowości do zarządzania wynikami
jednostek gospodarczych. Zarządzanie wynikami obejmuje obszar rachunkowości finansowej,
rachunkowości zarządczej i rachunkowości podatkowej. Zapraszam osoby zainteresowane poznaniem
narzędzi rachunkowości służących do pomiaru i zarządzania wynikami jednostek gospodarczych, takich
jak: wpływ wyceny aktywów i pasywów na wynik finansowy, ustalanie wyniku finansowego i dochodu,
systemy rachunku kosztów, systemy analizy finansowej na przykładzie rzeczywistych danych
przedsiębiorstw polskich i międzynarodowych. Studenci zajmują się również praktyczną analizą
czynników wpływających na wyniki jednostek gospodarczych oraz ich prezentacją w sprawozdaniach
finansowych i innych raportach biznesowych. Studenci mogą sami wybrać temat i jednostkę badaną
lub skorzystać z pomocy prowadzącego.
Przykładowa tematyka prac
Zarządzenie wynikiem finansowym – aspekt zarządczy, bilansowy i podatkowy
Rachunkowość jako proces komunikacji wyników
Wpływ nowych technologii na rachunkowość
Rachunek kosztów w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstwa
Budżetowanie w zarządzaniu wynikami przedsiębiorstwa
Rachunkowość w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
Wynik finansowy a dochód całkowity
Przyczynowa analiza rentowności
Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w rachunkowości
Dr Mikołaj Turzyński
Rachunkowość podatkowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Seminarzyści zapoznają się z zasadami pisania pracy magisterskiej, dokonują wyboru tematu pracy,
referują koncepcję pracy magisterskiej i jej plan oraz przedstawiają referaty wprowadzające w
dotychczasowe badania z danej problematyki. W ramach seminarium prezentowane i analizowane są
regulacje prawa bilansowego i podatkowego. Przykładowe zagadnienia stanowiące problematykę
przygotowywanych prac magisterskich: umowy leasingu, umowy długoterminowe, ceny transferowe,
odroczony podatek dochodowy, wycena rzeczowych aktywów twałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych.
Dr Beata Szkudlarek
Rachunkowość jako narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem
Celem seminarium jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami z zakresu rachunkowości
zarządczej, próba określenia ich wpływu na formułowanie procedur rachunkowości zarządczej oraz
wskazania na ich zastosowania w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem.
Tematyka prac związana jest z zastosowaniem instrumentów, modeli i koncepcji rachunkowości w
tworzeniu systemu informacyjnego dla zarządzania strategicznego, realizowanego przez naczelne
kierownictwo. Problematyka badawcza seminarium dotyczyć może szczególności:

zastosowania rachunkowości w analizie strategicznej (analizy portfelowe, analiza łańcucha
wartości, analiza kosztów konkurencji);

analizy CVP w planowaniu strategicznym;

strategicznych aspektów rachunkowości uwarunkowanej działaniami;

zarządzania kosztami w cyklu życia produktu;

rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu kosztami;

rachunkowości w zarządzaniu jakością;

zrównoważonej karty wyników.
Podczas seminarium studenci poznają również wymogi merytoryczne, formalne i edytorskie stawiane
pracom licencjackim/magisterskim.
Dr Urszula Wójcikowska
Rachunkowość i analiza finansowa w przedsiębiorstwach i bankach
Seminarium obejmuje następujące obszary rachunkowości:
1. zagadnienia związane z szerokim pojęciem rachunkowości finansowej: przedsiębiorstw i
banków, w tym m.in.:

rachunkowość rzeczowych aktywów trwałych,

rachunkowość instrumentów finansowych (aktywa finansowe, zobowiązania finansowe,
instrumenty kapitałowe),

rachunkowość kapitałów własnych,

przychody i koszty oraz ustalanie wyniku finansowego,

sprawozdawczość finansowa wg ustawy i MSR/MSSF,

itd.
2. zagadnienia związane z szerokim pojęciem rachunkowości finansowej banków,

rachunkowość kredytów i lokat w banku,

rachunkowość instrumentów finansowych (aktywa finansowe, zobowiązania finansowe,
instrumenty kapitałowe),

rachunkowość rezerw związanych z ryzykiem kredytowym banku,

przychody i koszty oraz ustalanie wyniku finansowego,

sprawozdawczość finansowa wg ustawy i MSR/MSSF,

itp.,
3. sprawozdawczość finansową przedsiębiorstw i banków,
4. analizę finansową sprawozdań przedsiębiorstw i banków,
5. analizę wpływu zastosowania MSR/MSSF na sprawozdawczość finansową przedsiębiorstw i
banków,
6. analizę jakości portfela kredytowego banków,
7. rachunkowość rozliczeń z bankiem w świetle polskich regulacji prawnych.
KATEDRA ZARZĄDZANIA MIASTEM I REGIONEM
dr Maria Świderek
Ubezpieczenia jako forma zarządzania ryzykiem
Przedmiotem seminarium magisterskiego/licencjackiego jest tematyka ubezpieczeń gospodarczych
jako jednej z form zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Realizowane prace koncentrować się
będą na poszczególnych rodzajach ubezpieczeń majątkowych jak i osobowych, reasekuracji i
koasekuracji.
KATEDRA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
Dr Paweł Sekuła
Inwestycje kapitałowe i podejmowanie decyzji finansowych
Tematyka seminarium jest poświęcona problematyce inwestycji kapitałowych oraz analizie szeroko
rozumianych decyzji finansowych. Poruszane w trakcie seminarium zagadnienia dotyczące inwestycji
kapitałowych obejmują model funkcjonowania i działania rynków kapitałowych, analizę i wycenę
instrumentów finansowych (instrumenty udziałowe, dłużne, pochodne), techniki zarządzania portfelem
inwestycji. Analiza podejmowanych decyzji finansowych traktuje głównie problemy z zakresu finansów
korporacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy efektywności inwestycji, struktury i kosztu
finansowania, planowania finansowego, zarządzania płynnością i prowadzenia polityki dywidend.
Download