Studia podyplomowe-Zaawansowana Rachunkowość i Podatki

advertisement
Studia podyplomowe-Zaawansowana
Rachunkowość i Podatki
Studia mają na celu poszerzenie dotychczas posiadanej wiedzy z zakresu rachunkowości
zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Ponadto, pozwalają słuchaczom na
zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami prawa gospodarczego i podatkowego.
Program studiów dostosowany będzie do wymagań Głównej Zawodowej Komisji
Egzaminacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce objętych certyfikatem SKwP na
Dyplomowanego Księgowego.
Tytuł dyplomowanego księgowego może uzyskać osoba, która:

ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Polsce
za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie oraz odbyła trzyletnią
praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co najmniej dwa lata na samodzielnym
stanowisku albo posiada wykształcenie uzyskane w Polsce lub za granicą,
uprawniające do wstąpienia na studia wyższe i włada językiem polskim w mowie i





piśmie oraz odbyła sześcioletnią praktykę w dziedzinie rachunkowości, w tym co
najmniej trzy lata na samodzielnym stanowisku,
korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
ma nieposzlakowana opinię, a zwłaszcza nie była skazana prawomocnym wyrokiem
na umyśle popełnione przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi
gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,
jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
złożyła z wynikiem pozytywnym egzaminy na dyplomowanego księgowego,
złożyła przyrzeczenie.
Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:




zaawansowana rachunkowość i sprawozdawczość finansowa z elementami etyki
zawodowej
wybrane zagadnienia z zarządzania finansami
rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy.
Po zakończeniu studiów słuchacze mogą przystąpić do egzaminu na dyplomowanego
księgowego, który przeprowadzony jest przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną
SKwP w Polsce.
PROGRAM STUDIÓW
I. Zaawansowana rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. – 90 godz.
1. Rachunkowość jako system pomiaru rzeczywistości gospodarczej (regulacje krajowe
i ponadnarodowe).
2. Bieżąca i okresowa wycena składników aktywów i pasywów
3. Wartość godziwa jako parametr wyceny bilansowej.
4. Odroczony podatek dochodowy
5. Odpisy aktualizujące
6. Wycena i prezentacja instrumentów finansowych (MSR-MSSF, Rozporządzenie MF)
.
7. Utrata wartości aktywów (KSR 4, MSR 36); .
8. Zasady uznawania i ustalania przychodów (UoR i MSR-MSSF)
9. Leasing
10. Sprawozdanie z działalności (UoR i KSR 9) – wymogi oraz wykorzystanie zasobów
informacyjnych rachunkowości.
11. Prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym według MSR-MSSF
12. Przygotowanie do badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
13. Fuzje, przejęcia i podziały przedsiębiorstw
14. Likwidacja przedsiębiorstwa
II. Etyka zawodu księgowego – 8 godz
1. Zawód księgowego jako zawód zaufania publicznego.
2. Etyczne i profesjonalne zachowania w obszarze rachunkowości.
3. Kodeks zawodowej etyki rachunkowości
II. Zarządzanie finansami – wybrane zagadnienia – 12 godz
1.
2.
3.
4.
5.
Ryzyko w zarządzaniu finansami.
Narzędzia oceny rentowności inwestycji.
Ocena efektywności wykorzystania aktywów.
Wycena wartości przedsiębiorstwa.
Elementy rynku kapitałowego.
III. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – 36 godz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Systematyczny rachunek kosztów. Przedmiot, obiekt i nośnik kosztów.
Metody kalkulacji kosztu jednostkowego.
Koszty produkcji niezakończonej.
Rachunek kosztów zmiennych.
Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności.
Zrównoważona Karta Osiągnięć (Balanced Scorecard).
IV. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy – 30 godz
1. Procedury podatkowe- postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i skarbowa
2. Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej – ceny transferowe,
sprzedaż udziałów, sprzedaż/aport przedsiębiorstwa
3. Podatek od towarów i usług VAT – transakcje wewnątrz wspólnotowe, import,
eksport, transakcje trójstronne, odwrotne obciążenia, INTRASTAT
4. Podatki lokalne i podatek od czynności cywilno – prawnych
VI. Zarządzanie informacją IT – 4 godz
1. Dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości.
2. Bezpieczeństwo informacji
Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości
i finansów, dla osób pracujących w działach księgowo-finansowych i prowadzących własne
biura rachunkowe.
Razem: 180 godzin
Download