Studia podyplomowe-Rachunkowość i Finanse

advertisement
Studia podyplomowe-Rachunkowość i
Finanse
Kierownik studiów: Danuta Anolik-Małkowska, magister nauk ekonomicznych –
wykładowca rachunkowości, autorka podręczników i poradników zawodowych.
Jako doświadczony wykładowca rachunkowości oraz praktyk w Stowarzyszeniu Księgowych
w Polsce jest trenerem zawodowych kursów w ramach certyfikacji zawodu księgowegoasystenta księgowego i samodzielnego księgowego. Jest autorem książkowych publikacji –
podręczników oraz poradników dla służb księgowych
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:
Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu, w którym za pomocą liczb i relacji
między nimi przedstawia się stan majątkowy oraz sytuację finansową firmy. Nowoczesna
rachunkowość, to nie tylko tworzenie informacji dla potrzeb sprawozdawczości finansowej,
ale zbieranie ich przede wszystkim dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem działającym na
konkurencyjnym rynku.
CELEM STUDIÓW
jest przygotowanie słuchacza do pełnienia roli samodzielnego księgowego w
przedsiębiorstwie.
PROGRAM STUDIÓW:
LP Nazwa przedmiotu
1.
2.
3.
4.
1.
Wprowadzenie do
rachunkowości
5.
6.
7.
2.
3.
4.
Rachunkowość
finansowa
Rachunkowość w
rozliczeniach
podatkowych
Rachunek kosztów
Tematyka
Liczba godzin
Inwentarz i bilans majątkowy
podmiotu gospodarczego
Pomiar i udokumentowanie
procesów gospodarczych.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Ewidencja typowych operacji
gospodarczych i elementy wyniku
finansowego poszczególnych
16
rodzajów działalności.
Nadrzędne zasady
rachunkowości.
Inwentaryzacja
Formy i techniki prowadzenia
ksiąg rachunkowych
1. Aktywa pieniężne i rozrachunki.
2. Wynagrodzenia i narzuty na
wynagrodzenia
3. Obrót materiałowy i towarowy.
4. Aktywa trwałe
5. Produkty pracy i ich sprzedaż
6. Wynik finansowy i zamknięcie
ksiąg
1. Główne zasady prawa
bilansowego i podatkowego.
Obszary spójności i rozbieżności
między prawem bilansowym i
podatkowym.
2. Przychody podatkowe.
3. Koszty podatkowe.
4. Różnice kursowe w prawie
bilansowym i podatkowym.
5. Amortyzacja bilansowa i
podatkowa
6. Wynik brutto a podstawa
opodatkowania
7. Rezerwy i aktywa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego i ich wycena
1. Istota i klasyfikacja kosztów
2. Zasady ewidencji kosztów
3. Warianty ewidencji kosztów
48
12
20
4. Rozliczanie kosztów w czasie
5. Rodzaje i metody kalkulacji
kosztów
5.
6.
7.
8.
9
Budżetowanie
kosztów i
przychodów
Ewidencja w małych
podmiotach
gospodarczych
Sprawozdawczość
finansowa i analiza
sprawozdań
finansowych
Zobowiązania
podatkowe
przedsiębiorcy
Podstawy prawa
cywilnego i
gospodarczego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Istota, funkcje i cele budżetowania
Klasyfikacja budżetów.
Budżet główny i jego struktura.
Zasady sporządzania budżetów
Metody budżetowania
Metody analizy wykonania
budżetu
1. Zasady opodatkowania
działalności gospodarczej.
2. Zryczałtowane formy ewidencji
podatkowej.
3. Ogólne warunki dotyczące
prowadzenia KPiR
4. Koszty i przychody z działalności
gospodarczej i ich ewidencja w
KPiR
5. Zamknięcie miesięczne i roczne
KPiR
6. Obowiązki związane z
zakończeniem działalności
1. Istota i rodzaje sprawozdań
finansowych.
2. Sprawozdawczość jako materiał
do oceny działalności
przedsiębiorstwa.
3. Sposoby analizy wyniku
finansowego w przedsiębiorstwie.
4. Analiza rachunku przepływów
pieniężnych
5. Analiza zestawienia zmian w
kapitale własnym
1.
2.
3.
4.
System podatkowy w Polsce.
Ordynacja podatkowa
Podatek od towarów i usług VAT
Podatek dochodowy od osób
fizycznych i prawnych
1. Podmioty prowadzące działalność
gospodarczą
2. Zasady prawa pracy
3. Podstawy prawa cywilnego
12
16
16
32
16
10
Etyka zawodu
księgowego
1. Zawód samodzielnego
księgowego jako zawód zaufania
publicznego.
2. Etyczne i profesjonalne
zachowania w rachunkowości.
Razem:
2
180
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent studiów podyplomowych – Rachunkowość i Finanse zdobędzie wiedzę z
zakresu: zasad prowadzenia ksiąg KPiR w przedsiębiorstwie, rodzajów prowadzonych ksiąg,
zagrożeń przy każdej z form prowadzonej ewidencji, informacji jakie można uzyskać z
każdego rodzaju prowadzonych ksiąg, pozna sposoby rozliczania kosztów w firmie, sposoby
budżetowania kosztów i przychodów.
Zdobędzie także wiedzę z zakresu zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy oraz sposobów
oceny działalności przedsiębiorstwa.
Ilość godzin: 180
Download