A_Nozka_licencjat_17

advertisement
Prowadzący: dr Agnieszka Nóżka
Kierunek: Finanse i Rachunkowość
Studia stacjonarne
Stopień studiów: Iº
Rok studiów: II
TEMATYKA SEMINARIUM
I.
Podstawy rachunkowości i rachunkowość finansowa:

organizacja rachunkowości, w tym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegu
dokumentów, inwentaryzacji w wybranym przedsiębiorstwie;

problemowe
obszary
rachunkowości,
np.
zasady
wyceny
i
ewidencji
środków
trwałych/aktywów finansowych/wartości niematerialnych i prawnych, itp.

outsourcing rachunkowości, itp.
II. Sprawozdawczość w jednostkach gospodarczych:

zasady sporządzania i wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny sytuacji majątkowofinansowej wybranego przedsiębiorstwa,

sprawozdanie zarządu i jego znaczenie.
III. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza:

funkcjonowanie rachunku kosztów w jednostkach gospodarczych,

kalkulacja i analiza kosztów,

narzędzia rachunkowości zarządczej (np. budżetowanie).
INFORMACJA DOT. ZAPISÓW
Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium uprzejmie proszę o pobranie z mojego profilu
osobowego (na stronie Wydziału) krótkiej ankiety, wypełnienie jej oraz odesłanie do dnia
poprzedzającego dzień zapisów. na mój adres mailowy: [email protected].
Lista osób przyjętych na seminarium zostanie ogłoszona w dniu zapisów.
Download