rachunkowość zarządcza w zarządzaniu

advertisement
Justyna Paluch
Gr. C 1
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ MENADŻERSKA
Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu przedsiębiorstwem hotelarskim.
Rachunkowość zarządcza jest nienormowanym przepisami prawnymi systemem
identyfikowania, gromadzenia, opracowywania, interpretacji i analizy różnorodnych informacji
finansowych i niefinansowych, które mogą mieć znaczenia dla prowadzącej przez daną jednostkę
działalności gospodarczej. Raporty zawierające powyższe informacje służą przede wszystkim
wewnętrznemu kierownictwu przedsiębiorstwa i wspomagają je w procesie podejmowania decyzji
gospodarczych, wiążących się z kalkulowaniem kosztów i przychodów, przy różnych formach
działań przedsiębiorstwa i z wyborem wariantu najbardziej efektywnego z jej punktu widzenia. Są
one ponadto wykorzystywane przy ocenie i kontroli efektywności zastosowania zasobów
gospodarczych oraz w egzekwowaniu odpowiedzialności za nie. W gospodarce rynkowej
rachunkowość zarządcza dostarcza informacji istotnych do oceny opłacalności produkcji
poszczególnych wyrobów i odpowiednio dobranej ich struktury, linii produkcyjnych lub kanałów
sprzedaży, a także spodziewanej efektywności inwestowania w długim okresie.
Rachunkowość zarządcza jest systemem zastępowania funkcji zarządzania:
-
Planowania
-
Organizowania
-
Zatrudniania
-
Kierowania
-
Kontroli.
To sporządzenie budżetu głównego przedsiębiorstwa, a następnie kontroli budżetowej.
Podstawą zarządzania hotelem jest planowanie i kontrola realizacji wyznaczonych.
Niezwykle ważnym zachowaniem jest nie tylko ocena jego działalności jako całości, ale ocena
poszczególnych działów firmy i ich wpływu na realizację zadań ogólnych. Aby dokonać takiej
oceny, trzeba dysponować odpowiednimi danymi. Posiadanie tych informacji zależy od systemu
ewidencji zdarzeń.
Rachunkowość zarządcza polega właśnie na takim sposobie ewidencji. Są różne definicje
rachunkowości zarządczej. A. Jaruga mówi o niej jako procesie identyfikacji, analizy, pomiaru,
przygotowywania i prezentowania informacji wykorzystywanych przez zarządzających do
planowania, oceny i kontroli w ramach organizacji oraz mający na celu zapewnienie możliwości
dokonywania rozliczeń z alokacji posiadanych zasobów i osiąganych wyników w ośrodkach
odpowiedzialności. Podstawową zasadą rachunkowości zarządczej jest wydzielenie rodzajów
działalności i przyporządkowanie im odpowiednich kosztów operacyjnych. Zasady rachunkowości
zarządczej muszą uwzględniać zróżnicowanie działalności obiektu wynikające z rodzaju
świadczonych przez niego usług bądź produkcji dóbr.
W turystyce podstawowymi jednostkami, w których powinna mieć zastosowanie
rachunkowość zarządcza, są hotele. Są to przeważnie jednostki o dużej wartości środków trwałych
oraz świadczące oprócz usług noclegowych i gastronomicznych także inne usługi, np.: handlowe,
bankowe, telekomunikacyjne itp. Poza tym usługi te są w ramach hotelu wyraźnie wydzielone.
Duzi operatorzy wycieczkowi też mogą świadczyć rozmaite usługi. Mogą sprzedawać
własne pakiety, ale nie tylko. Mogą też zajmować się rezerwacją biletów lotniczych, świadczyć
usługi z zakresu turystyki krajowej, i inne. Jednak wydzielanie kosztów przypadających na dany
rodzaj działalności operacyjnej jest u nich znacznie trudniejsze, a udział kosztów niepodzielnych –
nieporównanie większy w strukturze kosztów niż w przypadku hoteli. Dlatego hotele są głównym
użytkownikiem tego rodzaju rachunkowości. Wypracowany mają własny system rachunkowości
hotelowej – jest to Standardowy System Rachunkowości Hotelowej – USAH ( Uniform System of
Accounts for Hotels). Można go określić jako ujednolicony sposób ewidencji i klasyfikacji danych
w hotelu, uwzględniający strukturę prowadzonej działalności.
Podstawą systemu USAH jest wydzielenie różnych rodzajów działalności hotelowej i
dokonanie dla każdej z nich obliczeń zarówno przychodów, jak i kosztów ich uzyskania ( kosztami
uzyskania są koszty, których poniesienie jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia przychodów,
które nie wynikają z błędów popełnionych w toku prowadzenia działalności. Jeżeli koszty
poniesione nie są kosztami uzyskania, nie mogą być uwzględniane przy obliczeniach wyniku
operacyjnego należy od nich uiścić należny podatek, np. nieściągalne długi). Zarówno te
przychody, jak i odpowiadające im koszty noszą miano operacyjnych obliczane są w okresach
miesięcznych. W ten sposób możliwe jest bieżące śledzenie realizacji planu w poszczególnych
rodzajach działalności i natychmiastowe wychwytywanie wszelkich nieprawidłowości i odchyleń
od założeń, a także określenie przyczyn niekorzystnych zjawisk. Główne składniki rachunku
wyników w hotelach według zasad standardowego systemu rachunkowości są następujące:
Podstawowymi przychodami działalności noclegowej jest wynajem pokoi. Analiza
przychodów daje tu podstawy do dokonania segmentacji rynku i wydzielenia turystyki
indywidualnej i grupowej, a także klientów według typów pobytu (weekendowe, wypoczynkowe,
turyści biznesowi itp.). Daje to podstawę do analizy wpływu poszczególnych segmentów na
uzyskiwane przychody. Wpływ ten zaznacza się udziałem danej grupy w strukturze wykorzystania
potencjału, a także uzyskiwaną ceną z tytułu świadczenia im usług noclegowych. Jest to podstawą
obliczania tzw. wskaźnika, yield, który jest iloczynem frekwencji i średniej ceny, czyli
odpowiednikiem utargu. Natomiast koszty operacyjne ponoszone z tytułu świadczenia usług
noclegowych dzielą się na: osobowe, materiały eksploatacyjne, usługi obce i usługi własne. Koszty
osobowe to nie tylko płace z narzutami i świadczeniami socjalnymi, ale również te, które wynikają
z wyposażenia pracownika. Materiały eksploatacyjne dotyczą głównie wyposażenia pokoi w
bieliznę pościelową, ręczniki, kosmetyki itp. Usługi obce mogą dotyczyć: telekomunikacji,
wynajmu sprzętu, usług transportowych. Usługi własne to te, które świadczone są odpłatnie przez
wyspecjalizowane służby hotelowe, np. pralnicze, produkcyjne, poligraficzne itp.
W działalności gastronomicznej na przychody składają się sprzedaż żywności i napojów.
Podstawową pozycję kosztów (poza osobowymi oraz usługami własnymi i obcymi) stanowią
koszty zakupu surowców i materiałów. Kolejną pozycją w ewidencji są tzw. koszty niepodzielne,
tzn. takie, których nie możemy przypisać bezpośrednio żadnej działalności operacyjnej.
Rachunkowość zarządcza jest doskonałym instrumentem zarządzania operacyjnego hotelem
oraz zarządzania strategicznego. Zarządzanie operacyjne polega na wyznaczaniu zadań i kontroli
ich wykonania na poszczególnych szczeblach działalności firmy. W ten sposób można podejmować
decyzje dotyczące korekt powstałych odchyleń i niedociągnięć realizacji zadań. Zarządzanie
strategiczne polega na obserwacji realizacji zadań w skali całego przedsiębiorstwa w aspekcie
krótko- i długoterminowym oraz podejmowanych decyzji dotyczących przepływów finansowych,
efektywności.
Zastosowanie rachunkowości zarządczej wywołało zmiany polegające na wymyślaniu
nowych wskaźników (w szczególności operacyjnych), ujednoliceniu ewidencji i umiejętności
przyporządkowania uzyskiwanych wielkości konkretnym miejscom powstawania zjawisk
ekonomicznych. Rachunkowość ta umożliwia, bowiem budowę raportów operacyjnych, które mogą
być szczegółowo analizowane przy pomocy analizy pionowej, poziomej i wskaźnikowej. Przy
pomocy rachunkowości zarządczej dokonujemy kontroli wykonania zadań planowych zakładając z
góry, że są one prawidłowo sformułowane. Formułowanie planów i strategii rozwojowych jest,
więc dziedziną wymagającą osobnego potraktowania. Nie zawsze też wyniki ekonomiczne
uzyskiwane w latach poprzednich ( a one też SA podstawowym punktem odniesienia) są adekwatne
do tego, czego możemy spodziewać się w roku bieżącym. Konkurencja w miejscu naszego
działania, konkurencja w innych regionach, zmiany infrastrukturalne to bardzo często przyczyny
głębokich zmian popytu uniemożliwiających automatyczną ekstrapolację wyników z lat
poprzednich.
Porównania uzyskanych wielkości do zadań planowych i do wyników z lat poprzednich są
podstawą analizy poziomej sporządzanej na podstawie raportu operacyjnego. Analiza pionowa ma
charakter strukturalny i dotyczy udziału czy to poszczególnych pozycji przychodów, czy kosztów w
przychodach i kosztach ogółem. Sporządzona może być zarówno w odniesieniu do działalności
operacyjnej, jak i w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa, w tym drugim przypadku ma ona
szczególne zastosowanie w analizie kosztów. Wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu analizy
pionowej, szczególnie dokonywanej w ujęciu dynamicznym (uwzględniającym dłuższe szeregi
czasowe), mają większe znaczenie poznawcze. Wskazują na głębsze zmiany w strukturze
przychodów czy kosztów, które mogą mieć negatywny i pozytywny skutek dla działalności hotelu.
Natomiast analiza wskaźnikowa polega na uzyskaniu wielkości relatywnych. Dotyczy to przede
wszystkim kosztów i przychodów. Sama wielkość bezwzględna kosztów lub przychodów posiada
niewielką wartość poznawczą, ale odniesienie kosztów do odpowiadających im czynników
produkcji bądź liczby obsłużonych klientów pozwala na ocenę zjawisk z punktu widzenia ilości i
jakości świadczonych usług. Tu ważne jest dobranie odpowiedniego punktu odniesienia do
poszczególnych typów kosztów, np.:
 Koszty materialne do wartości majątku
 Koszty niematerialne do liczby obsłużonych klientów
 Koszty amortyzacji do faktycznej wartości majątku trwałego
 Koszty transportu do zdolności eksploatacyjnej
 Podatki ogółem do liczby zatrudnionych
Ważnym elementem wskazującym jest odniesienie przychodów do kosztów w poszczególnych
działaniach operacyjnych. Umożliwia to sprawdzenie nie tylko informacji o tym czy wzrósł
przychód, ale jakim kosztem został on uzyskany. Przedsiębiorstwo mające mniejsze obroty
może być bardziej efektywne od innych, w których wzrost obrotów osiągnięto
nieproporcjonalnie wysokim kosztem.
Dzięki danym pochodzącym z rachunkowości zarządczej uzyskujemy powszechnie używane
w przedsiębiorstwach hotelarskich wskaźniki POR i PAR.
POR przyrównuje wynik operacyjny do sprzedaży:
POR= (Oop – Kop): Sprz.
Gdzie:
Oop – obroty operacyjne
Kop – koszty operacyjne
Jest to, więc modyfikacja poprzednio skomentowanych wskaźników względnych.
Celem firmy jest maksymalizacja tego wskaźnika, choć przestrzegać należy przed
uzyskiwaniem zbyt wysokich wyników operacyjnych na jednostkę sprzedaży, co może
doprowadzić do spadku jakości. Dlatego też w hotelach o wysokiej jakości świadczonych usług
wskaźnik ten jest często niższy, pomimo występującej tu niższej niż gdzie indziej cenowej
elastyczności popytu.
Natomiast wskaźnik PAR określa nam relacje wyniku operacyjnego do zdolności
eksploatacyjnej mierzonej liczbą pokoi lub łóżek:
PAR = wynik operacyjny: liczba pokoi (łóżek)
Rachunkowość zarządcza umożliwia nam dokonanie bieżących analiz operacyjnych
w poszczególnych rodzajach działalności przedsiębiorstwa.
W biurach podróży, w których trudno jest wydzielić w sensie księgowym przede
wszystkim koszty prowadzenia różnego typu działalności, trudno jest prowadzić analizę
działową. Natomiast analiza pozioma, pionowa i wskaźnikowa w skali całego przedsiębiorstwa
są możliwe do prowadzenia i faktycznie się je prowadzi.
W przedsiębiorstwach turystycznych oprócz analiz operacyjnych prowadzone są
analizy na szczeblu całej firmy. Dotyczą one strategii działania. Strategia polega na wybraniu
takiego rodzaju usług i takiego segmentu, który pozwoliłby na maksymalizację zysku. Dlatego
badania zyskowności firmy w stosunku do posiadanych aktywów i pasywów odgrywają istotną
rolę. Strategia ta dotyczy również zarządzania finansami, szczególnie, jeśli chodzi o
zapewnienie płynności finansowej i obsługi zadłużenia.
Bibliografia:
- Dr hab. A. Jaruga. Nowoczesna rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Rachunkowość
zarządcza. „Nowa Europa” 1996, nr 5, s. 4-5
- Prof. Dr hab. G. Gołembski. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. Poznań:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,1998, s. 122-129
- praca zbiorowa. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 1996, tom 5, s.426
- dokument internetowy: http://slimak.sciaga.pl/prace/praca/20219.htm. 03.01.2004
Download