Pytania specjalnościowe II - Rachunkowość i Rewizja Finansowa

advertisement
Pytania egzaminu dyplomowego
Studia II stopnia
Specjalność: Rachunkowość i rewizja finansowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Księgi rachunkowe – elementy, sposoby prowadzenia, cechy
jakościowe
Płaszczyzny analizy finansowej
Zakres, zasady i terminy sporządzania sprawozdania finansowego
jednostki
Cel, treść i metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Pojęcie, klasyfikacja i wycena inwestycji niefinansowych
Cele i metodyka badania sprawozdań finansowych
Przyczyny i zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności
Warianty pomiaru wyniku finansowego, jego kategorie i elementy je
kształtujące
Przyczyny zużycia środków trwałych i jego pomiar w rachunkowości
Kategorie cen stosowane w wycenie aktywów i pasywów
Skorygowana cena nabycia – pojecie i zastosowanie w wycenie
aktywów i pasywów
Rodzaje i metody kalkulacji kosztów produktów
Pojęcie, klasyfikacja i zasady tworzenia rezerw na zobowiązania
Podatek dochodowy w rachunkowości – zasady jego ustalania
Zapasy – klasyfikacja oraz wycena w ciągu roku obrotowego i na dzień
bilansowy
Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, klasyfikacja oraz zasady
wyceny
Leasing w rachunkowości i jego skutki w księgach i sprawozdaniu
finansowym korzystającego
Rachunek dźwigni i jego zastosowanie w podejmowaniu decyzji
krótkookresowych
Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych i ich
zastosowanie
Cel badania sprawozdania finansowego i rodzaje opinii wydawanych
przez biegłego rewidenta
Aspekty badania sprawozdania finansowego
Koncepcje zachowania kapitału
Pojęcie aktywów jednostki gospodarczej, klasyfikacja i wycena
Pojęcie zobowiązań, klasyfikacja i wycena
Cena nabycia i koszt wytworzenia zapasów
Dyskonto w rachunkowości
Kapitały własne – pojęcie, klasyfikacja i zasady ujęcia w księgach
rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
Inwentaryzacja
Próg rentowności a marża bezpieczeństwa
Dokumentacja rachunkowości
Download