Przykład odmowy wyrażenia opinii

advertisement
Załącznik nr 7 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1
Przykład odmowy wyrażenia opinii:
STANOWISKO NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
I. Dla ....................................................................................................................................
(nazwa adresata opinii)
II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego......................................,
(nazwa jednostki i określenie jej formy prawnej)
z siedzibą w .......................................................................................................................,
(siedziba jednostki)
na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień
………………, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od ……………… do ……………… oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki
są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania
zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też
wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1/
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2/
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce,
3/
.......................................................................................................................................
IV. Wykazane w bilansie należności, głównie pochodzące z lat ubiegłych, na kwotę ………………
nie zostały uzgodnione z kontrahentami ani też zapłacone do dnia zakończenia badania. Zarząd
jednostki nie wyraził zgody na uzgodnienie z kontrahentami tych należności, uzasadniając
to potrzebą utrzymywania przyjaznych kontaktów z odbiorcami.
Należności te stanowią 38% sumy bilansowej, a ewentualne odpisy aktualizujące należności –
140% wykazanego zysku netto.
Uwzględniając wagę problemów omówionych wyżej i ich wpływ na wynik działalności
gospodarczej za rok obrotowy od …………… do …………… oraz sytuację majątkową i finansową
jednostki na dzień ……………… nie możemy wyrazić opinii o załączonym sprawozdaniu
finansowym.
V. W przedstawionej sytuacji za bezprzedmiotowe uznaliśmy rozpatrywanie sprawozdania
z działalności jednostki.
VI. .............................................................................
(Imię i nazwisko, numer w rejestrze kluczowego biegłego rewidenta)
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
(Nazwa i numer podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych)
VII. ....................................................
(Siedziba podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych i data)
Uwagi:
1. Cyfry rzymskie mają za zadanie ułatwić objaśnienia do opinii. We właściwej opinii cyfry
te pomija się.
2. Treści punktów oznaczonych cyframi rzymskimi mogą ulec zmianie, stosownie do rodzaju
opinii.
W przykładach opinii stosuje się określenie „jednostka”.
W opinii właściwej celowe jest
stosowanie takiej nazwy, pod jaką jednostka, której sprawozdanie finansowe zostało zbadane,
prowadzi firmę.
Download