zał 4

advertisement
Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2015"
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WZÓR – dla modułu 4 (dla podmiotów niegminnych)
..................................................
(pieczęć podmiotu)
SPRAWOZDANIE1) Z TRWAŁOŚCI ZADANIA
dotyczącego zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki utworzonych z udziałem
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH – edycja 2015”
w wyniku realizacji zadania w ..........................................................................................................
(nazwa instytucji)
prowadzonego przez ..……………………………………….…………………………………….…...…
(nazwa podmiotu)
na rzecz uczelni ………………………………………………………………………………………….…
(nazwa uczelni)
określonego Umową nr……………………………, zawartą w dniu ................................ pomiędzy:
.........................................................................................................................................................
(nazwa organu zlecającego)
a ......................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu przyjmującej dotację)
realizowanego w okresie od .......................................... do ............................................................
(termin realizacji zadania zgodnie z Umową/Aneksem)
Okres sprawozdawczy: od ........................... do ............................
Data złożenia sprawozdania: ...................................
1
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Liczba miejsc opieki nad małymi dziećmi utworzona w wyniku realizacji zadania: ……..………
2. Data dokonania wpisu instytucji do Rejestru żłobków/klubów dziecięcych: ………..………….…
3. Data udostępnienia utworzonych miejsc opieki:…………………………………………….….…....
4. Liczba miejsc opieki nad małymi dziećmi dofinansowana w wyniku realizacji zadania: ………..
5. Uwagi: ……………………………………………………………………………………………..…….
Część II. Oświadczenie
Oświadczam, że:
1. Wszystkie ……… miejsc dofinansowanych w (nazwa instytucji) ….…………………….………
z dotacji celowej na podstawie zawartej Umowy, których dotyczy sprawozdanie, były/nie
były3)4) w roku 2016 dostępne dla dzieci, w tym………………miejsc dotyczyło dzieci
studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania
na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.
2. Przeciętna w 2016 roku liczba dzieci korzystająca z miejsc uzyskanych w wyniku realizacji
zadania2): ………
3. W okresie trwałości zadania, tj. w 2016 r. doszło/nie doszło4)5) do znacznego obniżenia
średnich miesięcznych stałych kosztów funkcjonowania miejsc opieki w stosunku do średnich
stałych kosztów miesięcznych poniesionych w okresie realizacji zadania, tj. w 2015 r. (patrz
§ 8 pkt 4 Umowy).
.....................................................
..........................................................
(pieczęć podmiotu)
(podpis osoby upoważnionej)
Poświadczenie złożenia sprawozdania:
...............................................................
(miejscowość, data, podpis)
2
_______________
Objaśnienia i przypisy:
1)
Sprawozdania składać należy w wersji papierowej do Wydziału Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku za rok ubiegły, przez okres trwałości projektu
określony w Umowie dotacji. W przypadku udostępnienia miejsc w grudniu, pierwsze sprawozdanie sporządzane
jest za rok następny po roku udostępnienia miejsc dzieciom. W przypadku realizacji zadania przez kilka instytucji
sprawozdanie należy wypełnić dla każdej z nich oddzielnie.
2)
Przeciętną liczbę dzieci korzystającą z miejsc oblicza się dzieląc sumę liczby dzieci wpisanych na listę
w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę dni okresu sprawozdawczego. Nie uwzględnia się
w obliczeniu dni i okresów, w których instytucja nie funkcjonuje (np. soboty i niedziele, przerwa wakacyjna).
3)
W przypadku, gdy nie wszystkie miejsca, o których mowa w oświadczeniu, były dostępne dla dzieci, proszę
załączyć do sprawozdania stosowną informację z wyjaśnieniem.
4)
5)
Niepotrzebne skreślić.
W przypadku, gdy doszło do znacznego obniżenia średnich miesięcznych stałych kosztów funkcjonowania,
o których mowa w oświadczeniu, proszę załączyć do sprawozdania stosowną informację z wyjaśnieniem.
3
Download