Podstawy rachunkowo*ci - e

advertisement
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI
Wykład ostatni
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
 Mają
obowiązek je sporządzać:
 - spółki kapitałowe
 - towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 - spółdzielnie
 - przedsiębiorstwa państwowe
 Ma ono obejmować ważne informacje o stanie
majątkowym i sytuacji finansowej jednostki.
 Powinna być zawarta ocena uzyskanych efektów oraz
wskazanie czynników ryzyka i opisy zagrożeń.
 Ma formę dowolną, opisową, lecz określoną treść.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
W szczególności trzeba przedstawić informacje o
zdarzeniach, które:
 w znaczący sposób wpłynęły na działalność
jednostki
 nastąpiły w roku obrotowym oraz po jego
zakończeniu do dnia sporządzenia sprawozdania
finansowego
Sprawozdanie winno też zawierać informacje o:
 przewidywanym rozwoju jednostki,
 osiągnięciach badawczo rozwojowych
 aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
Ustawa z dnia 15 grudnia o zmianie ustawy o
rachunkowości, Dz. U. z 2017, poz. 61 wprowadziła
modyfikacje do zawartości tego sprawozdania
Powinno ono zawierać – o ile jest to istotne dla oceny rozwoju,
wyników i sytuacji jednostki :
1) Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z
działalnością jednostki
2) Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane
z działalnością jednostki oraz informacje dotyczące
zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego
A także ewentualne odniesienia do kwot wykazanych w
sprawozdaniu finansowym a powiązanymi z wartościami
podanymi w sprawozdaniu z działalności jednostki

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
Dodany został art. 49 b wprowadzający obowiązek
wyodrębnienia dodatkowego segmentu obejmującego:
1) zwięzły opis modelu biznesowego
2) kluczowe wskaźniki niefinansowe efektywności związane
z działalnością jednostki
3) opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu
do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska
naturalnego poszanowania praw człowieka oraz
przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów
stosowania tych polityk
4) opis procedur należytej staranności – w ramach punktu
3)
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
5) opis istotnych ryzyk związanych z działalnością
jednostki, mogących wywierać niekorzystny wpływ
na stosowane polityki wymienione w punkcie 3, a
także opis zarządzania tymi ryzykami.
Zadaniem
oświadczenia
jest
przedstawienie
informacji niefinansowych w takim zakresie w
jakim jest to niezbędne dla oceny rozwoju,
wyników i sytuacji jednostki oraz wpływu jej
działalności na zagadnienia wspomniane wyżej w
punkcie 3.
W sytuacji gdy jednostka w odniesieniu do
niektórych zagadnień nie stosuje polityki
jednostka jest zobligowana podać powody dla
których to się dzieje.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI
Istotnym aspektem prezentowania tych informacji jest
fakt wprowadzenia możliwości zastosowania różnych
standardów.
 Jednostka może zastosować tu zarówno własne zasady,
jak i standardy/normy/wytyczne krajowe, unijne jak i
międzynarodowe. Jedynym wymogiem jest podanie
informacji
jakie
zasady/standardy/normy/wytyczne
jednostka zastosowała.
 Sporządzenie odrębnego od sprawozdania z działalności
jednostki
sprawozdania
na
temat
informacji
niefinansowych
uważane
jest
–
zgodnie
z
nowowprowadzonym art. 49b ust. 9 – za wypełnienie
obowiązku sprawozdawczego. Warunkiem jest, obok
sporządzenia sprawozdania, również jego zamieszczenie
na stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia
bilansowego.

OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Jednostki mające obowiązek poddawać się badaniu
sprawozdań przez biegłych rewidentów mają również
obowiązek przedstawiać je do publicznej wiadomości.
 Jak to się odbywa?
Kierownik jednostki ma zapewnić sporządzenie
rocznego sprawozdania finansowego w terminie 3
miesięcy od dnia bilansowego. (grupy kapitałowe 5
miesięcy)
Roczne sprawozdanie jest badane przez biegłego
rewidenta.
Roczne sprawozdanie finansowe jest zatwierdzane przez
organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy od dnia
bilansowego (skonsolidowane 8 miesięcy).
OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 Kierownik
jednostki składa w KRS:
 - roczne sprawozdanie finansowe
 - opinię biegłego rewidenta
 - uchwałę lub postanowienie o podziale zysku lub
pokryciu straty
 - sprawozdanie z działalności jednostki
 W terminie 15 dni od zatwierdzenia rocznego
sprawozdania (lub w tym terminie jeśli nie
zostało zatwierdzone choć powinno być).
W
tym samym terminie sprawozdania są
przekazywane do publicznej wiadomości.
OGŁASZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 Ogłoszenie
może nastąpić poprzez:
 ogłoszenie w Monitorze Polskim B lub Monitorze
Spółdzielczym (obowiązek zniesiony)
 zamieszczenie ogłoszenia w co najmniej jednej gazecie
ogólnopolskiej
 ogłoszenie
w
postaci
prospektu
emisyjnego
drukowanego i dostępnego bezpłatnie w siedzibie
spółki prowadzącej rynek regulowany papierów
wartościowych, w siedzibie emitenta oraz w siedzibie
firmy inwestycyjnej
 ogłoszenie
w postaci elektronicznej na stronie
emitenta papierów wartościowych, spółki prowadzącej
rynek regulowany papierów wartościowych oraz
jednostek biorących udział w sprzedaży lub
subskrypcji tych papierów.
PRZECHOWYWANIE DANYCH
 Zatwierdzone
roczne
sprawozdania
finansowe
podlegają
trwałemu
przechowywaniu.
 Pozostałe zbiory danych przechowuje się
przez okres 5 lat lub inny wymagany
odrębnymi przepisami.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
Jeżeli w jednostce osoba uprawniona:
 nie prowadzi ksiąg rachunkowych lub
 prowadzi je wbrew przepisom ustawy
 nie sporządza sprawozdania finansowego lub
 robi to niezgodnie z przepisami
 Podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności
do lat 2 lub obu karom łącznie.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
Również każdy kto:
 nie poddaje rocznego sprawozdania badaniu
 nie udziela informacji biegłemu rewidentowi lub
czyni to niezgodnie ze stanem faktycznym
 nie dopuszcza biegłego do pełnienia obowiązków
 nie składa rocznego sprawozdania do ogłoszenia
 nie składa sprawozdania we właściwym rejestrze
 nie udostępnia sprawozdania finansowego
Podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności
Download