Sprawozdanie - Organic Farma Zdrowia

advertisement
Warszawa, 29 marca 2011
Sprawozdanie
Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. z oceny
Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do
podziału zysku za rok obrotowy 2010.
I. Informacje podstawowe
Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 15/2010 z dnia 23.11.2010 roku w sprawie
wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2010, Zarząd ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. zawarł w dniu 15.12.2010 roku umowę z
Grażyną Cichosz KANCELARIA AUDYTORSKA w Warszawie wpisaną na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2770 .
Przedłożone do badania sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2010 do
31.12.2010 zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. składa się z :
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów
zamyka się sumą 17.458.229,03 zł.,
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., wykazujący
stratę netto w wysokości 1.821.539,65 zł.,
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2010 r.
do dnia 31.12.2010 r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 7.154.398,92 zł.,
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2010 r. do dnia
31.12.2010 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.572.418,52 zł.,
- dodatkowych informacji i objaśnień,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r.
II. Uwarunkowania dotyczące działalności Spółki w 2010 r.
Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim handel detaliczny.
Podstawową działalnością Spółki jest prowadzenie największej ogólnopolskiej sieci
delikatesów Organic Farma Zdrowia z ekologiczną i zdrową żywnością, kosmetykami i
środkami czyszcząco-piorącymi zlokalizowanych przede wszystkim w największych centrach
handlowych w Polsce oraz na ulicach Warszawy.
Na dzień 31.12.2010 sieć Organic Farma Zdrowia składała się z 20 delikatesów (w tym
sklepu internetowego Ekosfera.pl), Spółka zakłada, że głównym rynkiem odbiorców jego
produktów w ciągu najbliższych lat jest rynek Polski.
III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania finansowego Spółki
Bilans Spółki na dzień 31.12.2010 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę
17.458.229,03 zł.
W porównaniu ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2009 nastąpił
wzrost sumy bilansowej o kwotę 6.257.772,57 zł.
Aktywa badanego bilansu w układzie odtwarzającym sprawozdanie finansowe
wyniosły 17.458.229,03 zł i przedstawiają się następująco:
1. wartości niematerialne i prawne 419 759,93 zł,
2. rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 4 475 412,04zł,
3. należności długoterminowe 1 072 657,48 zł,
4. inwestycje długoterminowe 7 806 186,00 zł,
5. długoterminowe rozliczenia między okresowe nie wystąpiły
6. aktywa obrotowe na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 3 684 213,58 zł w tym zapasy
1 143 486,41 zł,
2
7. należności krótkoterminowe 581 386,36 zł,
8. inwestycje krótkoterminowe 1 817 978,74 zł z czego 1 730 917,07 zł stanowią środki
pieniężne i w kasie i na rachunkach.
9. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141 362,07 zł.
Pasywa badanego bilansu na dzień 31.12.2010 r. w układzie wynikającym ze
sprawozdania finansowego wyniosły 17.458.229,03 zł i kształtowały się następująco:
1. kapitały własne wynoszą 13 868 239,21 zł,
2. kapitał podstawowy 3 472 737,00 zł,
3. kapitał zapasowy 20 673 089,49 zł,
4. wynik netto za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010: strata -1 821 539,65 zł,
5. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 589 989,82 zł,
6. rezerwy na zobowiązania 272 139,01 zł,
7. zobowiązania długoterminowe 218 766,21 zł,
8. zobowiązania krótkoterminowe 3 077 667,82 zł,
9. rozliczenia międzyokresowe 21 416,78 zł.
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Rachunek zysków i strat sporządzony został z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy
o rachunkowości z dnia 29.09.1994r, w wersji porównawczej przedstawiał się następująco:
1. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły: 22 645 452,89 zł,
2. koszty działalności operacyjnej 24 551 372,73 zł,
3. pozostałe przychody operacyjne 685 633,74 zł,
4. pozostałe koszty operacyjne 606 168,02 zł,
5. przychody finansowe 142 948,91 zł,
6. koszty finansowe 138 034,44 zł,
7. strata brutto 1 821 539,65 zł,
8. strata netto 1 821 539,65 zł,
Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony stosownie do wymaganego zakresu
informacji określonych przez załącznik Nr 1 do ustawy o rachunkowości - metodą pośrednią.
w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat.
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Spółka wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego o 7.154.398,92 zł.,
zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi. W trakcie roku obrotowego 2010 Spółka
przeprowadziła podwyższenie kapitału własnego w ramach kapitału docelowego poprzez
emisję 1.273.737 akcji serii F w cenie nominalnej 1 zł oraz cenie emisyjnej 7,3 zł. Kwota
netto pozyskana z emisji 9.300.002,90 (po kosztach emisji wynoszących 243.742,33 zł)
przeznaczona została na otwarcia nowych sklepów, spłatę pożyczek, kapitał obrotowy spółki
a także akwizycję spółki Eko-wital Sp. z o.o.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółki.
Spółka w roku 2010 skoncentrowała się na dalszym rozwoju poprzez otwarcia nowych
sklepów. Ponadto podjęto działania restrukturyzacyjno - optymalizacyjne w celu poprawy
rentowności. Efektem tych działań jest ponad 10% wzrost sprzedaży oraz ponad dwukrotna
poprawa rentowności.
Spółka została dokapitalizowana kwotą 9.300 tys zł co pozwoliło zrealizować cele
rozwojowe, ale także dokonać akwizycji spółki Eko-wital Sp.z o.o.
3
Rada Nadzorcza zgodnie z opinią Biegłego Rewidenta uważa, iż kontynuacja działalności
Spółki w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia sprawozdań finansowych nie jest zagrożona.
Ocena informacji dodatkowej i objaśnień
Informacja dodatkowa obejmuje stosownie do postanowień zawartych w art.48 ustawy o
rachunkowości dodatkowe informacje i objaśnienia, nie ujęte w bilansie oraz rachunku
zysków i strat, pozwalające na ocenę sytuacji materialnej i finansowej Spółki oraz wyniku
finansowego netto i rentowności. Dane ujęte w informacji dodatkowej wynikają z ksiąg
rachunkowych i są wiarygodne.
Zdaniem Biegłego Rewidenta księgowość w Spółce prowadzona przy wykorzystaniu
Systemu Finansowo-Księgowego RAKS SQL Finanse i Księgowość wersja 2010 jak również
zakładowy planu kont zatwierdzony przez Zarząd, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. Przeprowadzone przez
Biegłego Rewidenta badanie obejmowało sprawdzenie- w dużej mierze metodą wyrywkowądowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w
sprawozdaniu finansowym, a także pozycje kształtujące wysokość rozrachunków z
budżetami. Jednostka przestrzegała zasady ciągłości, stosowanych zasad rachunkowości,
prowadziła w sposób poprawny księgi rachunkowe, przy użyciu właściwego programu
komputerowego. Operacje gospodarcze zostały zaewidencjonowane zgodnie z podstawowymi
zasadami rachunkowości. W wyniku zastosowanych procedur badania, stwierdzono że
system księgowości można jako całość uznać za prawidłowy.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami, opinią
niezależnego Biegłego Rewidenta, oraz ustnymi wyjaśnieniami udzielonymi przez Zarząd na
posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29.03.2011 r. dokonała oceny w/w sprawozdania
finansowego i stwierdziła, że: badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z
Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z późniejszymi zmianami. Sprawozdanie
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i
finansowej Spółki na dzień 31.12.2010r. oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2010 do
31.12.2010 Sprawozdanie jest kompletne i zostało podpisane przez upoważnione osoby –
Zarząd Spółki.
Wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o
rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. i
jego zatwierdzenie.
IV. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2009 roku.
W sprawozdaniu Zarząd przedstawił między innymi: ogólne informacje o Spółce,
charakterystykę jej działalności, sytuację kadrowo-płacową, sytuację majątkową, zadania
inwestycyjne oraz sytuację finansową. Omówił szanse i zagrożenia dla działalności i dalszego
rozwoju Spółki.
Zdaniem Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu sporządzone za okres od 01.01.2010r .
do 31.12. 2010r. jest przedstawione w sposób rzetelny i wyczerpujący.
4
Wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Biorąc pod uwagę powyższe i ocenę działalności Zarządu Rada Nadzorcza wnioskuje do
Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010:
Prezesowi Zarządu - Panu Sławomirowi Chłoniowi za okres od 01 stycznia 2010 do 31
grudnia 2010r.
Wiceprezesowi Zarządu - Panu Przemysławowi Tomaszewskiemu za okres od 01 stycznia
2010 do 31 grudnia 2010r.
V. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny propozycji Zarządu w sprawie
pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010r.
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki z dnia 10.02.2011 o pokrycie
straty netto za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 w kwocie 1 821 539,65 zł. z
zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.
Podpisy członków Rady Nadzorczej
5
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards