Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania

advertisement
Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
VIGO System S.A. , dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
kieruje się regułami zdefiniowanymi w Statucie Spółki, zgodnie z którym Rada Nadzorcza Spółki
dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych po zapoznaniu się z
propozycjami Zarządu oraz z rekomendacją Komitetu ds. Audytu, w oparciu o następujące zasady:
1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego wybierany jest w drodze
postępowania przetargowego przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji
Komitetu ds. Audytu Rady Nadzorczej. Decyzja o wyborze podejmowana jest w formie
uchwały Rady Nadzorczej.
2. Dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania, Rada Nadzorcza
Spółki zwraca uwagę na posiadane doświadczenie zespołu audytowego w badaniu
sprawozdań finansowych Giełdzie Papierów Wartościowych.
3. Wybór jest dokonywany z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności firmy
audytorskiej oraz analizy prac realizowanych przez nią w Spółce, a wykraczających poza
zakres badania sprawozdania finansowego celem uniknięcia konfliktu interesów (zachowanie
bezstronności i niezależności).
4. Podstawą prowadzonego badania przez biegłego rewidenta są obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej oraz wymogi Giełdy Papierów Wartościowych.
5. Rada Nadzorcza kieruje się zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z którą
kluczowy biegły rewident może wykonywać czynności rewizji finansowej w okresie nie
dłuższym niż pięć lat, a ponowienie współpracy może nastąpić dopiero po upływie dwóch lat.
Download