Wzór OC - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

advertisement
Załącznik do uchwały Nr 840/11/2012
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 7 lutego 2012 r.
WZÓR OC
Informacja o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
...................................., dn. .............. 20....... r.
(miejsce)
(data)
Nazwa podmiotu
Nr podmiotu na liście podmiotów uprawnionych
do badania sprawozdań finansowych
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej
Data podpisania/zmiany* umowy
Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy
Data podpisania/zmiany* umowy
Rodzaj działalności podmiotu:
Okres objęty ochroną ubezpieczeniową
 usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
i podatkowych
 doradztwo podatkowe
 prowadzenie postępowania upadłościowego lub
likwidacyjnego
 działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie
rachunkowości, rewizji finansowej i podatków
 wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomicznofinansowych
 świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub
zarządzania, wymagających posiadania wiedzy
z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
 świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji
finansowej, a także innych usług zastrzeżonych
w odrębnych przepisach do wykonywania przez
biegłych rewidentów
* Niepotrzebne skreślić.
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Download