badanie sprawozdań finansowych jest sposobem

advertisement
ISTOTA I CEL BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W KRAJACH O
ROZWINIĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ
występuje coraz większe zapotrzebowanie na informacje o sytuacji finansowomajątkowej jednostek oraz osiągniętych przez nie wynikach finansowych
dane zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą zawierać błędy, a nawet być
celowo zniekształcone
badanie sprawozdań finansowych jest sposobem, w jaki jedna osoba (lub podmiot
gospodarczy) jest zapewniana przez inną (lub inny podmiot) o jakości, warunkach
lub statusie tego podmiotu, który został poddany badaniu
Definicja rewizji
finansowo – księgowej, zgodnie
z
Małą
Encyklopedią
Rachunkowości jest to:
„badanie następne (ex post) działalności określonej jednostki organizacyjnej (...)
pod względem legalności, rzetelności i gospodarności”
„rewizja
finansowo - księgowa jest formą instytucjonalnej kontroli zewnętrznej,
która zmierza do wykrywania ujemnych zjawisk w tej działalności, przyczyn
ich powstania i spowodowanych skutków oraz wskazania dróg prowadzących
do usunięcia ujemnych zjawisk w przyszłości”
Inaczej rewizja finansowo-księgowa definiowana jest jako systematyczne badanie,
polegające na:
obiektywnym ustaleniu prawdziwości i ocenie danych o wynikach działalności
gospodarczej oraz stanie finansowym i majątkowym badanej jednostki,
zawartych w jej sprawozdaniu finansowym oraz stanowiących podstawę jego
sporządzenia księgach rachunkowych
określeniu stopnia zgodności zachodzącej między tymi stwierdzeniami, a
przyjętymi kryteriami oceny
zakomunikowaniu
wyników
tych
badań
zainteresowanym
czytelnikom
sprawozdania finansowego w postaci opinii i uzupełniającego ją raportu
1
Zgodnie z tak ujętym celem można określić charakter rewizji finansowej jako:
okresowy, gdy przeprowadzona jest z zachowaniem ciągłości, np. raz w roku,
doraźny, jeśli przeprowadzone jest w sytuacjach nadzwyczajnych, np. na
specjalne zarządzenie,
pełny, jeśli badaniem objęty jest całokształt działalności gospodarczej i
finansowej,
częściowy, jeśli badaniem są objęte tylko pewne odcinki działalności
gospodarczej i finansowej podmiotu,
wewnętrzny, jeśli dokonywana jest w ramach jednostki badanej przez
specjalnie do tego celu przygotowanych pracowników,
zewnętrzny,
jeśli
dokonywana
jest
przez
organ
zewnętrzny,
jednostkę
uprawniona do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
obowiązkowy, jeśli konieczność jej przeprowadzenia jest prawnie unormowana
lub wynika ze stosunku prawnego,
nieobowiązkowy, jeśli jej przeprowadzenie zależy od uznania podmiotu.
Rewizja może przyjmować również charakter rewizji wewnętrznej. Jej funkcje
obejmują między innymi: badanie, ocenę i monitorowanie właściwego wykorzystania i
skuteczności systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej. Działalność rewizji
wewnętrznej obejmuje zazwyczaj jedno lub kilka z podanych niżej zadań:
przegląd systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
badanie informacji operacyjnej i finansowej,
przegląd ekonomicznej poprawności, efektywności i skuteczności działalności
operacyjnej, łącznie z niefinansową kontrolą przedsiębiorstwa,
ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji porządkowych i innych wymogów
zewnętrznych oraz polityki zarządu, dyrektyw i innych wymogów w danej jednostce.
2
W ujęciu międzynarodowym rewizja finansowo-księgowa utożsamiana jest z
pojęciem audytingu, oprócz tego można spotkać się z terminem audytu jako
badaniem sprawozdań finansowych, oraz audytorem jako osoby przeprowadzającej
W literaturze anglojęzycznej można spotkać wiele różnych definicji audytingu:
audyt jest niezależnym badaniem i wyrażeniem opinii o sprawozdaniach
finansowych przedsiębiorstw przez wyznaczonego w tym celu audytora i
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami statutowymi
audyt jest metodycznym przeglądem i obiektywnym badaniem danego
przedmiotu, włączając w to weryfikację specyficznych informacji określonych
bądź to przez samego audytora, bądź też przez ogólnie przyjętą praktykę.
Ogólnie celem audytu jest wyrażenie opinii, albo sformułowanie wniosków, co
do przedmiotu audytu
audyt jest procesem systematycznego, obiektywnego uzyskiwania i oceniania
dowodów odnoszących się do wyników wydarzeń i działań gospodarczych, w
celu ustalenia stopnia zależności pomiędzy tymi wynikami a ustanowionymi
kryteriami, a także procesem przekazywania rezultatów tych działań
zainteresowanym podmiotom
różnice pomiędzy dwoma pojęciami: rewizji finansowej i badania sprawozdań
finansowych
rewizja finansowa obejmuje nie tylko badanie sprawozdania finansowego, ale
również propozycje niezbędnych korekt informacji w nim zawartych oraz
wydanie opinii o jego wiarygodności wraz z uzupełniającym ją raportem
badanie sprawozdania finansowego jest pojęciem węższym i może być
zdefiniowane jako obiektywne ustalenie prawdziwości i ocena informacji
przedstawionych w sprawozdaniu finansowym oraz stanowiących podstawę
jego sporządzenia księgach rachunkowych oraz określenie stopnia zgodności
zachodzącej między tymi informacjami a przyjętymi kryteriami ich oceny
3
Celem badania sprawozdania finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z jego raportem o
tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno
przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej
jednostki.
Opinia, o której
mowa, powinna w szczególności
stwierdzać,
czy
badane
sprawozdanie finansowe:
zostało
sporządzone
na
podstawie
prawidłowo
prowadzonych
ksiąg
rachunkowych
zostało
sporządzone
zgodnie
z
określonymi
ustawą
zasadami
rachunkowości
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami
prawa, statutem lub umową
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki
informacje, a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy
informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia art. 49
ust.2 i zgodne są z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu
finansowym
4
W ujęciu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, a dokładniej MSRF
120 celem badania sprawozdań finansowych jest umożliwienie biegłemu
rewidentowi wyrażenia opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe zostało we
wszystkich istotnych aspektach sporządzone zgodnie z określonymi założeniami
koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej.
Zgodnie z postanowieniami MSRF – rewizja finansowa powinna dostarczyć
uzasadnionej pewności, iż sprawozdania finansowe wolne są od uchybień. Pojęcie
„uzasadnionej pewności” odnosi się do zebrania dowodów rewizyjnych. Biegły
rewident powinien dokonywać rewizji zgodnie z MSRF oraz przestrzegać postanowień
Kodeksu Etyki Dyplomowanych Księgowych, według którego podstawowymi
zasadami określającymi odpowiedzialność zawodową biegłych rewidentów są:
niezależność, uczciwość, rzetelność, obiektywizm, kompetencja i zaangażowanie
zawodowe, ufność, profesjonalizm i przestrzeganie norm technicznych.
Zakres badania sprawozdań finansowych zależy od jego celu, a ponadto od
przyjętych kryteriów oceny informacji. Kryteria służące ocenie informacji różnią się w
zależności od przedmiotu badania.
Odpowiedzialność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spoczywa
na biegłym rewidencie.
5
FORMY I RODZAJE UREGULOWAŃ PRAWNYCH BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
organem określającym krajowe normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta
w Polsce jest Krajowa Izba Biegłych Rewidentów powołana do życia w
czerwcu 1992 roku. Zadaniem Izby jest:
reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,
ustanawianie
norm
wykonywania
zawodu
biegłego
rewidenta,
po
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych i
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przy czym w odniesieniu do
banków – dodatkowo, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego,
ustalanie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
określanie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji kandydatów na biegłych
rewidentów i nadawanie im tytułu biegłego rewidenta,
sprawowanie
nadzoru
nad
należytym
wykonywaniem
zawodu
i
przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do
badania sprawozdań finansowych przepisów niniejszej ustawy oraz innych
przepisów dotyczących samorządu biegłych rewidentów i przepisów
dotyczących przedmiotu działalności podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych,
doskonalenie zawodowe członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
nakładanie na członków Krajowej Izby Biegłych Rewidentów kar
dyscyplinarnych za naruszanie prawa i norm wykonywania zawodu oraz
etyki zawodowej.
6
Schemat: Struktura Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
ORGAN STANOWIĄCY (KRAJOWY ZJAZD)
ORGAN WYKONAWCZY (KRAJOWA RADA)
ORGAN KONTROLNY (KOMISJA REWIZYJNA)
ORGAN SĄDOWNICZY
SĄD DYSCYPLINARNY
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
KRAJOWA KOMISJA NADZORU – utworzona przez
ostatnią
nowelizację
ustawy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie art. 21 ust 1 Ustawy o biegłych rewidentach i ich
samorządzie.
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała siedem norm wykonywania
zawodu biegłego rewidenta, które zostały w roku 2002 zmienione. W chwili
obecnej obowiązuje 5 norm:
Norma 1 – ogólne zasady badania sprawozdań finansowych
W normie tej określony został cel i zakres badania, sposób przeprowadzenia badania,
sporządzenia opinii i raportu z badania. Zawarte są również informacje dotyczące
dokumentacji rewizyjnej oraz szczególnych problemów badania,
7
Norma 2 – specyfika badania sprawozdań finansowych jednostek sektora
finansowego
Norma ta stanowi uzupełnienie Normy 1, wynikające ze szczególnych zasad działania,
które określają odrębne przepisy takich jednostek jak: banki, zakłady ubezpieczeń,
fundusze inwestycyjne i emerytalne, przedsiębiorstwa maklerskie i inne,
Norma 3 – badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Norma ta stanowi również uzupełnienie Normy 1, a w przypadku jednostek sektora
finansowego, również Normy 2. Przedstawiony jest w niej cel, kryteria i sposoby badania
oraz opinia jako uzupełnienie do Normy 1 i 2,
Norma 4 – ogólne zasady dokonywania przeglądy sprawozdań finansowych
W normie tej określone są ogólne zasady dokonywania przeglądu sprawozdań
finansowych, sporządzonych przez jednostki będące emitentami papierów wartościowych,
dopuszczonych do publicznego obrotu i inne. Przy czym norma ta nie dotyczy tych
sprawozdań finansowych co do których istnieje obowiązek ich badania w trybie
określonym ustawą o rachunkowości, gdyż wówczas stosuje się Normy 1,2 i 3.
Przedstawiony jest tu cel, zakres sposób przeprowadzenia przeglądu sprawozdań
finansowych oraz sporządzenia raportu z przeglądu,
Norma 5 – zasady postępowania podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych w zakresie badania sprawozdań finansowych i
innych usług poświadczających, wykonywanych przez biegłych rewidentów
Norma ta dotyczy między innymi umowy o badanie i wykonywanie innych usług
poświadczających oraz zmian tych umów, kontroli jakości badania sprawozdania
finansowego i innych usług poświadczających, dokumentacji rewizyjnej i jej
archiwowania.
8
w zakresie uregulowań międzynarodowych dotyczących badania sprawozdań
finansowych wyróżnić można:
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), które zobligowany
jest stosować biegły rewident w świetle zapisu punktu 7 Normy 1
wykonywania zawodu w:
 sprawach nieuregulowanych w normach,
 przy ustalaniu szczegółowej metodyki planowania i przeprowadzania badania
sprawozdania finansowego,
 w razie wątpliwości
Generalnie Akceptowane Standardy Audytingowe (GAAS) jako wytyczne do
badania sprawozdań finansowych w Stanach Zjednoczonych.
Wykres: Zakres działań AICPA
AICPA
1. Uzgadnianie standardów i zasad dotyczących działalności rewidentów
CPA
2. Publikowanie prac z zakresu rewizji
3. Promocja kształcenia w zakresie rewizji finansowej
4. Ustanawianie wewnętrznych przepisów i reprezentacja zawodu
rewidenta
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.aicpa.org.
9
Struktura Międzynarodowych
Standardów Rewizji Finansowej
 zagadnienia wstępne
 odpowiedzialność
 planowanie
 kontrola wewnętrzna
 dowody rewizyjne
 wykorzystywanie (wyników) pracy innych audytorów
 wnioski i sprawozdania rewizyjne
 problemy szczegółowe
 usługi pokrewne
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i
Międzynarodowe wskazówki Praktyki Rewizji Finansowej, SKwP, Warszawa 2000.
10
Powszechnie akceptowane standardy audytingowe - GAAS
Cechy ogólne
 odpowiednia
praktyka i biegłość
 niezależność
 obowiązek
zawodowej
staranności
Dotyczące prac
audytingowych
 odpowiednie
planowanie i nadzór
 dostateczne
zrozumienie systemu
kontroli wewnętrznej
 wystarczające
kompetentne dowody
Dotyczące
sporządzania
raportu
 czy sprawozdania
zostały sporządzone
zgodnie z GAAP, tj.
zasadami
rachunkowości
 sytuacje kiedy GAAP
nie są stosowane w
sposób ciągły
 stosowność
pouczających ujawnień
 wyrażenie opinii o
sprawozdaniu
finansowym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie D.M. Guy, D.R. Carmichael, L.A. Lach, Practitioner’s Guide
to GAAS 2003, Wiley, USA 2003.
11
STANDARDY OGÓLNE
1. Audyt powinien być przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednie
przygotowanie praktyczne i biegłe w swoim zawodzie
2. We wszystkich sprawach związanych z wyrażeniem opinii, które
wymagają ustaleń, audytor powinien zachować niezależność
3. Obowiązek troski staranności zawodowej powinien być przestrzegany w
planowaniu i wykonywaniu audytu, a także w trakcie sporządzania raportu
STANDARDY DOTYCZĄCE PRAC AUDYTINGOWYCH
1. Praca powinna być odpowiednio zaplanowana, a asystenci właściwie
nadzorowani
2. Dostateczne zrozumienie systemu kontroli wewnętrznej jest konieczne dla
zaplanowania audytu i określenia rodzaju, zakresu i okresu badania
3. Wystarczające kompetentne dowody powinny być osiągnięte poprzez
inspekcje, obserwacje, badania, potwierdzenia i powinny dać wiarygodne
podstawy dla wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowy, podlegającym
audytowi
STANDARDY DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA RAPORTU
1. Raport powinien stwierdzać, czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone
zgodnie z powszechnymi zasadami rachunkowości
2. Raport powinien zidentyfikować te sytuacje, w których zasady te nie są w
sposób ciągły stosowane w bieżącym okresie i okresach poprzedzających
3. Pouczające ujawnienia w sprawozdaniu finansowym powinny być uznane
za zasadne
4. Raport powinien zawierać opinię o sprawozdaniu finansowym, albo
stwierdzać, że opinia nie może być wyrażona. Kiedy nie można
sformułować ogólnej opinii należy podać przyczyny. W każdym przypadku
kiedy nazwisko audytora jest łączone ze sprawozdaniem finansowym raport
powinien zawierać krótką, treściwą informację o charakterze pracy
audytora i jego stopniu odpowiedzialności.
12
PODMIOT I PRZEDMIOT BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Podmiotem badania są wszystkie jednostki gospodarcze prowadzące księgi
rachunkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Przy czym obowiązek
badania sprawozdania finansowego ustawa o rachunkowości nakłada na grupy
kapitałowe oraz na jednostki kontynuujące działalność, takie jak:

banki oraz zakłady ubezpieczeń,

jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie
papierami
wartościowymi
i
funduszach
powierniczych, oraz przepisów o
funduszach inwestycyjnych

jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych,

spółki akcyjne,

jednostki,
które
w
poprzedzającym
roku
obrotowym
(za
który
sporządzono sprawozdanie finansowe) osiągnęły lub przekroczyły granicę
dwóch z trzech następujących wielkości:
a) średnioroczne zatrudnienie - 50 osób,
b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w
walucie polskiej 2.500.000 EURO,
c) przychód netto ze sprzedaży towarów oraz operacji finansowych za rok
obrotowy - równowartość w walucie polskiej 5 mln EURO.
13
Przedmiot badania stanowi sprawozdanie finansowe, które zgodnie z ustawą o
rachunkowości obejmuje:

bilans,

rachunek zysków i strat,

wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawierające przede wszystkim
zaprezentowanie zasad (polityki) rachunkowości oraz ustosunkowanie się
kierownictwa jednostki do zasady kontynuacji działalności,

dodatkowe informacje i objaśnienia.
A ponadto dla jednostek podlegających corocznemu badaniu sprawozdanie
finansowe zawiera:
♦ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
♦ rachunek przepływów pieniężnych.
Za księgi rachunkowe, które są podstawą danych wykazywanych w
sprawozdaniu finansowym uważa się:
dowody
księgowe
stanowiące
podstawę
zapisów
na
kontach
syntetycznych i analitycznych,
księgi główną i księgi pomocnicze zawierające wszystkie
konta
syntetyczne i analityczne oraz pozabilansowe służące do ewidencji
działalności gospodarczej jednostki, niezależnie od metody i techniki
ich prowadzenia,
zestawienia sald kont syntetycznych oraz sald kont analitycznych,
księgę
udziałowców (akcjonariuszy),
do
której
prowadzenia
zobowiązane są spółki kapitałowe i spółdzielcze.
14
Przedmiotem badania powinny być w szczególności omówione niżej
obszary:
system
rachunkowości
wewnętrznej, jako
przetwarzają
te
i
związany
z
nim
system
kontroli
„urządzenia”, które gromadzą, kontrolują i
docierający
do
księgowości,
a
więc
stanowiący
podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego, materiał liczbowy,
zgodność bilansu otwarcia wprowadzonego do ksiąg z zatwierdzonym
bilansem zamknięcia za rok poprzedni (zachowanie ciągłości), a
podziały wyniku z odpowiednią uchwałą,
zapisy dokonane w ciągu badanego roku i na przełomie lat w
księgach roku badanego i następnego oraz stanowiące ich podstawę
dowody księgowe,
poprawność inwentaryzacji, a między innymi realność spisu z natury
zapasów oraz uzgodnienia kont rozrachunków,
zdarzenia
informacje,
gospodarcze
w
postaci
dotyczące
badanego
odpowiednich
okresu,
dokumentów,
o
są
których
dostępne
jednostce dopiero po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego.
Informacje takie powinny być dostarczone przez badaną jednostkę zarówno przez jej personel księgowy, jak i handlowy (np. dotyczące
upadłości), czy radcę prawnego (zapadłe w międzyczasie wyroki).
Biegły rewident określa zazwyczaj zakres badania sprawozdania finansowego
zgodnie
z
wymaganiami
prawodawstwa,
przepisów
lub
wymaganiami
odpowiednich stowarzyszeń zawodowych
15
ROLA I POZYCJA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Według „Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie” podmiotami
uprawnionymi do badania są:
biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą określoną w ust.3 we
własnym imieniu i na własny rachunek,
spółki cywilne, jawne, partnerskie
lub
komandytowe
z
wyłącznym
udziałem biegłych rewidentów,
osoby prawne, które spełniają łącznie następujące wymagania:
a) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentów,
b) większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd
składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest biegłym
rewidentem,
c) większość głosów w organach nadzorczych (radach nadzorczych, komisjach
rewizyjnych) posiadają biegli rewidenci, a w przypadku braków organów
nadzorczych większość głosów posiadają wspólnicy lub udziałowcy będący
biegłymi rewidentami.
badanie następuje na podstawie umowy między podmiotem sprawozdawczym
(jednostką badaną),
a
podmiotem
uprawnionym
do
badania
(np.
biegłym rewidentem). Umowy te nie muszą być nigdzie rejestrowane, a o
ich zawarciu biegły rewident winien zawiadomić Krajową Izbę Biegłych
Rewidentów.
16
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą zawód biegłego rewidenta może
wykonywać osoba, która:
korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do
czynności prawnych,
jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem
daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
ukończyła studia wyższe w Polsce lub zagraniczne wyższe uznawane w
Polsce za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie,
odbyła trzyletnią praktykę w Polsce, w tym co najmniej dwuletnią pod
kierunkiem biegłego rewidenta, przy czym spełnienie tego warunku zostało uznane
przez Komisję Egzaminacyjną,
złożyła pozytywnie egzamin na biegłego rewidenta przed Komisją
Egzaminacyjną,
uzyskała dyplom biegłego rewidenta,
Obowiązkiem biegłego rewidenta jest natomiast:
postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem,
stale podnosić kwalifikacje zawodowe według zasad określonych przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,
regularnie opłacać składkę członkowską.
17
ROLA ETYKI ZAWODOWEJ W BADANIU SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
biegły rewident powinien :
być uczciwy,
rzetelny
i
szczery
w
swoim
podejściu
do
pracy
zawodowej;
zachować postawę bezstronną, wolną od uprzedzeń, czyli taką, która
pozwalałaby biegłemu uchodzić za wolnego od korzyści.
wiarygodność to jeden z najważniejszych wymogów stawianych każdemu
biegłemu.
Kodeks Etyki Zawodowej biegłego rewidenta
Tabela: Zawartość polskiego kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów
ROZDZIAŁ
ZAWARTOŚĆ
Rozdział 1
Definicje i zasady ogólne
Rozdział 2
Podstawowe zasady etyki zawodowej
Rozdział 3
Zasady postępowania przy wykonywaniu usług zawodowych
nie podlegających na badaniu sprawozdań finansowych
Rozdział 4
Wynagrodzenia
Rozdział 5
Stosunki między członkami Izby
Rozdział 6
Działalność informacyjna
Rozdział 7
Wykonywanie zawodu poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej
Rozdział 8
Postanowienia przejściowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika do uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2002 .
18
PODSTAWOWE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ
RZETELNOŚĆ I
BEZSTRONNOŚĆ
postępowanie podmiotu
uprawnionego do badania
ma być:
 obiektywne,
 rzeczowe,
 wolne od uprzedzeń i
wpływu rozbieżności
zdań
KOMPETENCJE
ZAWODOWE
podmiot uprawniony
do badania posiadać musi
kompetencje niezbędne
do wykonywania usług, a
w razie ich braku
zapewnić ma sobie
doradztwo i pomoc
specjalistów
 ma on obowiązek do
stałego podnoszenia
kwalifikacji
zawodowych

TAJEMNICA
ZAWODOWA
dotyczy zachowania w
tajemnicy informacji
dotyczących podmiotu
zamawiającego lub
pracodawcy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych
Rewidentów w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów – załącznik do
obwieszczenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 6 lipca 1999 roku
19
kryteria, kiedy „bezstronność i niezależność” nie jest zachowana przez
biegłego rewidenta, czyli metodą selekcji negatywnej. A ma to miejsce, jeżeli
biegły rewident:

posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności
w jednostce z nią
stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, z wyłączeniem udziału
spółdzielni mieszkaniowej,

jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem),
członkiem organów nadzorczych lub pracownikiem jednostki albo jednostki z
nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,

w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
sporządzaniu sprawozdania finansowego, stanowiącego przedmiot badania,

osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50%
przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki,
jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek
od niej zależnych lub współzależnych. Nie dotyczy to pierwszego roku działalności
biegłego rewidenta,

jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego
stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z
osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo
zatrudnia przy prowadzeniu badania takie osoby,

z innych powodów nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii.
20
Uzasadnieniem znaczenia pojawienia się niezależności była część oficjalnego opisu
niezależności rewizji, od prawie 1963 roku, kiedy to oświadczenie o procedurach
rewizji zostało skodyfikowane w standardy rewizji. Wcześniejsze próby stworzenia
struktury pojęciowej dla rewizji można odnaleźć w opracowaniu R.K Mautz'a i H.A
Sharafa. R.K. Mautz i H.A. Sharaf rozwinęli koncepcję niezależności używając
dwóch komponentów:

niezależności - praktyka,

niezależności - zawodowej.
Niezależność-praktyka jest stanem umysłowym i porównuje się go do wyobrażenia
o uczciwości i obiektywności indywidualnego rewidenta.
Niezależność-zawodowa jest oczywistą niezależnością rewidentów jako grupy
profesjonalistów w stosunku do opinii publicznej.
21
Download