Zaproszenie do składania ofert Miejskie

advertisement
Zaproszenie do składania ofert
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.
z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Powstańców Śląskich 1, zaprasza biegłych rewidentów,
w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych do
składania ofert na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1
stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej
opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania stosownie do postanowień:
1.
2.
3.
4.
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez KRBR w Polsce,
art. 44 ustawy prawo energetyczne,
umowy Spółki.
Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania określonymi przez
Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Powyższe oferty powinny zawierać:
1) informacje i dokumenty o Oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do
rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, listę referencyjną
jednostek, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych,
2) informacje i dokumenty wykazujące znajomość przez Oferenta branży ciepłowniczej,
3) informacje i dokumenty o posiadaniu przez biegłego rewidenta doświadczenia w badaniu
sprawozdań finansowych podmiotów podobnych do MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.,
4) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 56 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz do wyrażenia bezstronnej i
niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
5) łączne wynagrodzenie netto za realizację Przedmiotu Zamówienia oraz sporządzenie
pisemnej opinii i raportu (uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez biegłego
rewidenta przy realizacji Przedmiotu Zamówienia),
6) zobowiązanie do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.
w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu MPEC
Nowy Targ Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, w celu
złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
7) zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej MPEC Nowy Targ Sp. z
o.o. informacji o problemach w systemie rachunkowości MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.
sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów intencyjnych,
8) wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych, przy czym:
a) termin wykonania badania wstępnego rocznego sprawozdania finansowego MPEC Nowy
Targ Sp. z o.o. nie może być późniejszy niż 31 styczeń 2016 roku,
b) termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego, przedłożenia pisemnej
opinii oraz raportu z wyników przeprowadzonego badania MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. nie
może być późniejszy niż 30 kwiecień 2016 roku,
9) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. Nr 205 poz.
1583) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż równowartość kwoty 400.000 euro./1.500.000 zł
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)/,
10) projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.,
11) ewentualne dodatkowe usługi w ramach badania.
MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
1) przedłużenia terminu składania ofert,
2) podjęcia decyzji o dopuszczeniu ofert częściowych,
3) podjęcia decyzji o częściowym przyjęciu oferty,
4) rezygnacji z wybranych usług objętych Przedmiotem Zamówienia,
5) negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu
Przedmiotu Zamówienia lub warunków umowy, a także zmiany lub uzupełnienia oferty przez
Oferenta,
6) żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny,
7) swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji,
8) swobodnego wyboru Wykonawcy,
9) unieważnienia zamówienia lub poszczególnych jego części na każdym etapie
postępowania, również bez podania przyczyny,
10) dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofertach.
Osoba do kontaktu: Marek Gruca tel. 18/266-36-67; 18/266-23-82.
Pisemne oferty należy składać osobiście w terminie do dnia 28 września 2015 roku
(włącznie) w Sekretariacie w siedzibie MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. w Nowym Targu przy ul.
Powstańców Śląskich 1 w godz. 8:00-14:00 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru
(decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferty na
badanie sprawozdania finansowego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o.”.
Wyboru podmiotu badającego dokona Zgromadzenie Wspólników w terminie do dnia 30
października 2015 roku.
Download