Zapytanie ofertowe (na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy pzp)

advertisement
ZSC.271.30.2015
Gliwice, 19.05.2015 r.
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Zapytanie ofertowe
Budynek nr 3, pokój nr 101, I piętro
(na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy pzp)
tel. +48 32 461 22 50
fax: +48 32 461 22 51
[email protected]
www.subregioncentralny.pl
NIP 631 26 51 874
REGON 243435244
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu w sprawie
wyboru biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych Związku (kod
CPV 79212100-4), zgodnie z poniższą specyfikacją.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest koszt kompleksowego badania sprawozdań
finansowych składanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
w związku z rozliczaniem dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020
oraz
sporządzanie
pisemnego
protokołu
z badania sprawozdania okresowego/rocznego wg udostępnionego przez
Ministerstwo wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania, zgodnie
z przepisami prawa i standardami rewizji finansowej.
Charakterystyka podmiotu
Związek Subregionu Centralnego jest stowarzyszeniem 81 jednostek samorządu
terytorialnego, powołanym przede wszystkim w celu efektywnego wykorzystania
środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, a w szczególności w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych.
Założenia do badań sprawozdań finansowych
 Zakres czasowy na jaki zostanie podpisana umowa z biegłym rewidentem
na badanie sprawozdań finansowych: od 01.07.2015 r. – 30.06.2017 r.
 Łączna ilość sprawozdań finansowych w ww. okresie: 9
2 sprawozdania w 2015 r.
4 sprawozdania w 2016 r.
3 sprawozdania do połowy 2017 r.
Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do zwiększenia bądź
zmniejszenia łącznej ilości sprawozdań finansowych.
Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego
Stowarzyszenie wpisane do rejestru
Sądu Rejonowego w Gliwicach
pod numerem KRS 0000485018
 Dane dotyczące Związku:
Stan zatrudnienia na 04.05.2015 r. – 6 etatów
Planowane zatrudnienie do 31.12.2015 r. – 10 etatów
Szacowana wartość projektu: do 2 mln zł na rok kalendarzowy
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Budynek nr 3, pokój nr 101, I piętro
tel. +48 32 461 22 50
fax: +48 32 461 22 51
[email protected]
www.subregioncentralny.pl
NIP 631 26 51 874
REGON 243435244
Pożądany termin realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy (pierwsze
okresowe sprawozdanie finansowe będzie składane do Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju w lipcu br.)
Podmioty, które mogą brać udział w postępowaniu: o udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj. biegli rewidenci wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badań
sprawozdań finansowych.
Propozycja powinna zawierać następujące dokumenty:
 ofertę cenową brutto wraz z wyszczególnieniem kwoty za jedno badanie
sprawozdania finansowego, uwzględniającą wszystkie koszty, jakie musi
ponieść Wykonawca za badanie poszczególnych sprawozdań finansowych,
przygotowanych przez Biuro Związku Subregionu Centralnego,
 podpisane, opieczętowane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
oraz osobowych z Zamawiającym1 – załącznik nr 2,
 informacje o firmie i jej siedzibie oraz o formie prowadzenia działalności,
liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o posiadaniu ważnej
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w formie
kserokopii),
 kserokopię decyzji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w sprawie wpisania
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo
określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii
o badanym sprawozdaniu finansowym,
 informacje na temat doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych
podmiotów finansowanych ze środków unijnych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych dotyczących wykonania
poszczególnych punktów zamówienia wg zapytania. Oferta musi być kompletna
i obejmować wszystkie części zamówienia.
Forma płatności: przelew do 14 dni od otrzymania faktury
Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego
Stowarzyszenie wpisane do rejestru
Sądu Rejonowego w Gliwicach
pod numerem KRS 0000485018
1
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Budynek nr 3, pokój nr 101, I piętro
tel. +48 32 461 22 50
fax: +48 32 461 22 51
[email protected]
www.subregioncentralny.pl
Propozycję cenową należy przesłać w formie elektronicznej na adres
[email protected] do dnia 26.05.2015 r.
Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia otrzymania oferty
przez Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada za problemy wynikające
z niepoprawności działania systemu informatycznego, skutkiem których może być
nieotrzymanie oferty przez Zamawiającego.
NIP 631 26 51 874
REGON 243435244
Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego
do skorzystania z przedstawionej propozycji.
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów
wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 10 pkt (100%
= 10 pkt)
WZORY OBLICZEŃ:
1) cena
cena najniższa / cena badanej oferty x 10 pkt.
Za najlepszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Sabina Bryś, tel. 032 461 22 50.
Z poważaniem
Mariusz Śpiewok
Dyrektor Biura
Załączniki:
Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego
Stowarzyszenie wpisane do rejestru
Sądu Rejonowego w Gliwicach
pod numerem KRS 0000485018
1. Wzór protokołu z badania sprawozdania okresowego/rocznego z realizacji
projektu.
2. Wzór sprawozdania finansowego z realizacji zadania.
Download