Sprawozdania finansowe i ich analiza

advertisement
Załącznik nr 2
TABELA UZGODNIEŃ ZAKRESU TEMATYCZNEGO
EGZAMIN
SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA
(nazwa egzaminu wg uchwały nr 2633/49a/2014 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 9 grudnia 2014 r., zmienionej uchwałą nr 455/11/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 15 marca 2016 r.)
Zgodność 1
Zakres wiedzy teoretycznej wg uchwały 2633/49a/2014
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z 9 grudnia 2014 r.
9.1. Ogólne zasady
sporządzania sprawozdań
9.2. Roczne i śródroczne
jednostkowe sprawozdanie
finansowe banków,
zakładów ubezpieczeń i
innych instytucji
finansowych oraz
pozostałych jednostek
Tematy znajdujące odzwierciedlenie w programach zdanego przedmiotu – treść
i odniesienie do właściwego punktu zakresu sylabusa będącego załącznikiem do wniosku 2
we wniosku w punkcie 1
Sylabus nr 13
we wniosku w punkcie 2
Sylabus nr 24
we wniosku w punkcie 3
Sylabus nr 35
9.1.1. Funkcje sprawozdań
finansowych.
9.1.2. Normy (zasady)
sprawozdawczości finansowej wg
ustawy o rachunkowości i MSR.
9.1.3. Proces sporządzania
sprawozdań finansowych.
9.1.4 Terminy i tryb sporządzania
i zatwierdzania rocznych
sprawozdań finansowych
(jednostkowych, łącznych,
skonsolidowanych).
9.1.5. Odpowiedzialność w
zakresie sprawozdawczości
finansowej.
9.2.1. Części składowe
sprawozdań finansowych.
9.2.2. Ciągłość bilansowa, układ
bilansu/sprawozdania z sytuacji
finansowej i treść ekonomiczna
poszczególnych jego części.
9.2.3. Okresy objęte rachunkiem
zysków i strat/sprawozdaniem z
W przypadku wskazania większej liczby przedmiotów składających się na egzamin objęty postępowaniem kwalifikacyjnym należy wypełnić kolejną kolumnę uzgodnień zakresu tematycznego.
W przypadku braku treści w zdanych egzaminach wpisać kreskę.
3 Wpisać punkt sylabusa i przenieść odpowiednie fragmenty sylabusa.
4
Wpisać punkt sylabusa i przenieść odpowiednie fragmenty sylabusa.
5 Wpisać punkt sylabusa i przenieść odpowiednie fragmenty sylabusa.
1
2
całkowitych dochodów, jego
układ i treść ekonomiczna
poszczególnych części i pozycji.
9.2.4. Informacje dodatkowe
obejmujące wprowadzenie do
sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i
objaśnienia.
9.2.5. Rachunek przepływów
pieniężnych- jednostki
zobowiązane do jego
sporządzania, rodzaje
przepływów, treść ekonomiczna
poszczególnych wielkości i
pozycji.
9.2.6. Zestawienie zmian w
kapitale (funduszu) własnym-treść
zestawienia, jednostki
zobowiązane do jego
sporządzenia, treści ekonomiczne
poszczególnych pozycji
zestawienia.
9.2.7. Sprawozdanie z
działalności jednostki, w tym
emitentów papierów
wartościowych dopuszczonych do
publicznego obrotu lub
ubiegających się o ich
dopuszczenie- cele sprawozdania,
zakres informacji ujawnianych w
sprawozdaniu, jednostki
zobowiązane do jego
sporządzania.
9.2.8. Sprawozdanie z płatności
na rzecz administracji publicznej
– cele sprawozdania, zakres
informacji ujawnianych w
sprawozdaniu, jednostki
zobowiązane do jego
sporządzenia.
9.2.9. Części składowe
sprawozdania finansowego
jednostki, w skład której wchodzą
wewnętrzne jednostki
sporządzające samodzielnie
sprawozdania finansowe.
9.2.10. Wymagania prawa
podatkowego odnoszące się do
jednostkowych rocznych
sprawozdań finansowych.
9.3. Roczne skonsolidowane 9.3.1. Podmioty zobowiązane do
sprawozdanie finansowe
sporządzania rocznych
grupy kapitałowej
skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.
9.3.2. Elementy rocznych
skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.
9.3.3. Warunki zwolnienia od
sporządzania sprawozdania
skonsolidowanego.
9.3.4. Metody konsolidacji.
9.3.5. Metoda pełna, w tym
obowiązki członków grupy
kapitałowej w zakresie terminów
sporządzania jednostkowych
rocznych sprawozdań
finansowych oraz stosowania w
nich jednakowych zasad wyceny
aktywów i pasywów; eliminacja
obrotów i niezrealizowanych
wyników wewnątrzgrupowych;
ujmowanie dywidend; ustalanie,
rozliczanie i ewidencjonowanie
wartości firmy i ujemnej wartości
firmy/zysku z okazyjnego
nabycia; kapitał z aktualizacji
wyceny; udziały
mniejszościowe/udziały
niekontrolujące.
9.4. Obowiązki
informacyjne spółek,
których akcje znajdują się w
publicznym obrocie oraz
innych emitentów papierów
wartościowych
9.3.6. Metoda proporcjonalna, w
tym zakres stosowania; zasady i
tytuły wyłączeń; wartość firmy,
ujemna wartość firmy, rozliczenie
wartości firmy.
9.3.7. Metoda praw własności, w
tym zakres stosowania; wycena
udziałów na dzień rozpoczęcia
wywierania znaczącego wpływu;
wycena udziałów na koniec roku
obrotowego i w następnych
okresach sprawozdawczych;
zasady ustalania i rozliczania
wartości firmy i ujemnej wartości
firmy/zysku z okazyjnego
nabycia; wyłączenia.
9.3.8. Konsolidacja grup
mieszanych.
9.3.9. Test na utratę wartości
firmy.
9.3.10. Dokumentacja
konsolidacyjna.
9.3.11. Specyficzne problemy
konsolidacji, w tym waluta
funkcjonalna i prezentacji;
ustalanie różnic kursowych z
tytułu konsolidacji; różne systemy
sprawozdawcze.
9.4.1. Obowiązki informacyjne
spółek notowanych na głównym
rynku GPW.
9.4.2. Obowiązki informacyjne
spółek notowanych na rynku
NewConnect.
9.4.3. Obowiązki informacyjne
inwestorów posiadających
znaczące pakiety akcji oraz władz
spółek.
9.4.4. Obowiązki informacyjne
9.5. Analiza finansowa
innych emitentów papierów
wartościowych.
9.5.1. Pojęcie, przedmiot, metody
i cele analizy finansowej.
9.5.2. Źródła informacji w
analizie finansowej.
9.5.3. Przygotowanie sprawozdań
finansowych do analizy.
9.5.4. Analiza przychodów.
9.5.5. Analiza kosztów.
9.5.6. Analiza wyniku
finansowego i rentowności.
9.5.7. Analiza sytuacji
majątkowej i finansowej oraz
pokrycia finansowego majątku.
9.5.8. Analiza gospodarowania
kapitałem obrotowym.
9.5.9. Analiza płynności i siły
finansowej jednostki.
9.5.10. Analiza progu
rentowności, wspomagania
operacyjnego i finansowego.
9.5.11. Analiza symptomów
zagrożenia jednostki upadłością.
9.5.12. Analiza tworzenia
wartości w jednostce.
9.5.13. Analiza pozycji jednostki
na rynku kapitałowym.
Download