oświadczenie

advertisement
Załącznik do wniosku
o dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika
…...................................
...........................................
(pieczęć firmowa)
(miejscowość, data)
OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.),
OŚWIADCZAM, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO
…...........................................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa, adres)
1) w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych
otrzymało/nie otrzymało* pomocy de minimis1 w wysokości ogółem …....................................................... zł, co
stanowi …................................................... euro
2) było zobowiązane/nie było zobowiązane* do składania finansowych sprawozdań rocznych2 w okresie 3
ostatnich lat obrotowych sprawozdań finansowych rocznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) i tym samym dołącza kserokopie sprawozdań
rocznych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, z trzech ostatnich lat obrotowych,
3) znajduje się/nie znajduje się* w trudnej sytuacji ekonomicznej 3 w rozumieniu Komunikatu Komisji
Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r., str. 2).
DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA OŚWIADCZENIA (w przypadku prowadzenia
przedsiębiorstwa przez więcej, niż jedna osobę oświadczenie podpisują wszyscy uprawnieni):
...........................................................
(imię i nazwisko)
..............................
(data )
...........................................................
(podpis wraz z pieczątką)
* niepotrzebne skreślić
1. Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi
gospodarczemu w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą
udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego). Wartość
pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na
formę pomocy i jej cel.
UWAGA: Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.) Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2 i art. 39,
oraz za utrudnianie przeprowadzenia kontroli u beneficjenta pomocy, Prezes Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub
rybołówstwie - minister właściwy do spraw rolnictwa, może, w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta karę pieniężną do wysokości
równowartości 10.000 euro.
2. Podmioty mające obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego (art. 2 ustawy o rachunkowości):
a) spółki handlowe (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także
innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; czyli wszystkie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo akcyjne, spółki komandytowe
b) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych,
jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej
równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro;
Czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki partnerskie, spółki jawne, których przychody netto (dochód) za
poprzedni rok obrotowy przekroczyły 1 200 000 EURO-w tym przypadku jeżeli ich dochód przekroczył 1,2mln EURO w 2008r, to przedstawia się
sprawozdanie za 2009, jeżeli ten próg przekroczony został w 2009r, to pierwsze sprawozdanie sporządzone będzie dopiero za 2010r
c) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów
o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
Jeżeli jakiś podmiot ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, to sprawozdanie to jest jawne (bo celem sporządzania
sprawozdań jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej podmiotu osobom trzecim zainteresowanym tym podmiotem oraz
wspólnikom lub udziałowcom podmiotu).
3. Przedsiębiorstwo należy uznać za szczególnie zagrożone w następujących okolicznościach:
a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona (2), w
tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub
b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki (3), jeżeli
ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających
12 miesięcy, lub
c) niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze
upadłościowej.
Nawet gdy nie zachodzi żadna z w/w okoliczności wymienionych, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone, w
szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji,
zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość
aktywów netto. W niektórych poważnych przypadkach, przedsiębiorstwo może już znajdować się w
sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem
krajowym. W tej ostatniej sytuacji, niniejsze wytyczne stosuje się do każdej pomocy przyznanej w kontekście takiej procedury, która
prowadzi do utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. W każdym przypadku przedsiębiorstwo zagrożone kwalifikuje się do pomocy
tylko wtedy, gdy ewidentnie nie może odzyskać płynności dzięki środkom własnym lub środkom uzyskanym od
właścicieli/akcjonariuszy lub ze źródeł rynkowych.
Download