analiza-pionowa-i-pozioma-sprawozdan-finansowych

advertisement
.
5
ANALIZA PIONOWA I POZIOMA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ANALIZA ZMIAN
WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE
Sporządzanie sprawozdań finansowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z:
bilansu rachunku zysków i strat
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
informacji dodatkowej
Przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości, niezależnie od formy organizacyjnej, prawnej i
własnościowej, zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych na dzień kończący rok
obrotowy lub na inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych sporządzają tylko te jednostki, o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości,
tj:
banki oraz ubezpieczyciele
jednostki działające na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i funduszach powierniczych
spółki akcyjne
pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie
finansowe osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch z trzech następujących wielkości:
średnioroczne zatrudnienie - 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - równowartość w walucie polskiej 1 000 000
ECU
przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy równowartość w walucie polskiej 3 000 000 ECU
Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym powinno zawierać informacje o:
ważniejszych wydarzeniach, w tym również inwestycjach, mających istotny wpływ na działalność
jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane na lata następne
przewidywanym rozwoju jednostki
ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju technicznego
aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej
BILANS Bilans zawiera informacje o stanie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i źródłach ich
finansowania.
Istota bilansu wyraża się w jego równowadze między majątkiem (aktywami) i źródłami jego
finansowania (pasywami). A k t y w a P a s y w a Majątek trwały I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowy majątek trwały
III. Finansowy majątek trwały
IV. Należności długoterminowe
Majątek obrotowy Zapasy
Należności i roszczenia
Papiery wartościowe
Przeznaczone do obrotu
Środki pieniężne
Rozliczenia międzyokresowe (czynne) Kapitał własny Kapitał podstawowy
Należne lecz nie wniesione
(…)
… pozycjami aktywów i pasywów, co pozwala na ocenę struktury majątkowo - kapitałowej firmy.
Ma ona wysoki wpływ na poziom ryzyka finansowego, gdyż poszczególne składniki majątkowe
różnią się między sobą stopniem płynności. Szczególnie ryzykowne jest angażowanie kapitałów w
finansowanie składników majątku trwałego, bo łączy się z zamrożeniem środków na długi czas.
Dlatego:
składniki majątkowe o niskiej…
Analiza pokrycia finansowego majątku - Relacje między płynnością aktywów a wymagalnością
pasywów.
Analiza kapitału obrotowego netto
Wykład 2: Zarządzanie Kapitałem obrotowym
Rachunek płynności finansowej
rachunkowosc zarzadcza
Wskaźnik oceny poziomu zadłużenia
Reklama































.
Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download