oświadczenie dot. sprawozdań finansowych

advertisement
OŚWIADCZENIE O BRAKU OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH *
Dotyczy udziału w projekcie pt. „REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU –
staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach WARMII i MAZUR”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z przepisami o zasadach rachunkowości - art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) ** na przedsiębiorstwie, które
reprezentuje, tj.:
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
(nazwa przedsiębiorstwa)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres przedsiębiorstwa)
nie ciąży obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
Niniejsze oświadczenie składane jest w związku z ubieganiem się o wsparcie w ramach projektu pt.
„REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w
przedsiębiorstwach WARMII i MAZUR” dofinansowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadr gospodarki,
Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Świadoma/y odpowiedzialności prawnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego odnośnie przekazywania
nieprawdziwych informacji niniejszym oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe.
……………………………………….
miejscowość, data
……………………………………………………………….
czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania przedsiębiorstwa
UWAGA !!!
* W przypadku obowiązku sporządzania przez przedsiębiorstwo rocznych sprawozdań finansowych
przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii
sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat podatkowych, tj. za lata 2010-2012;
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt “REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach WARMII i MAZUR”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
* * Podmioty mające obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego (art. 2 Ustawy o rachunkowości):
1. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt. 2, a także inne osoby
prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego; czyli wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki
akcyjne, spółki komandytowo akcyjne, spółki komandytowe.
2. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich
przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej
równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro; czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki
partnerskie, spółki jawne, których przychody netto (dochód) za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 1,2 mln euro-w tym przypadku
np. jeżeli ich dochód przekroczył 1,2 mln EURO dopiero w 2010, to przedstawia się sprawozdanie za 2011, jeżeli ten próg
przekroczony został w 2011, to pierwsze sprawozdanie sporządzone będzie dopiero za 2012.
3. jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów
o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów.
Jeżeli dany podmiot ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego, to sprawozdanie to jest jawne (ponieważ sprawozdanie
finansowe ma na celu dostarczenie informacji o sytuacji finansowej podmiotu osobom trzecim zainteresowanym tym podmiotem oraz
wspólnikom lub udziałowcom podmiotu).
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) sprawozdanie
finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt “REGIONALNY TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU – staże i szkolenia praktyczne naukowców w przedsiębiorstwach WARMII i MAZUR”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download