Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

advertisement
INFORMACJE OGÓLNE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
WRAZ Z INFORMACJĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ DO BILANSU 2014.
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie
Rozsiane
Ul. Biernackiego 4a
39-300 Mielec
Tel. 17/7884828, 609367455
NIP – 817-13-47-795,
REGON – 690418676
Właściwy Sąd:
Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, w Rzeszowie
ul. Kustronia 4, 35-959 Rzeszów
Numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000019619
Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego od 21-12-2006r.
Podstawowy przedmiot działalności wg PKD – 9499Z – Działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Stowarzyszenie zostało powołane na czas – nieoznaczony
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Złożone roczne sprawozdanie
finansowe dotyczy roku obrotowego 2014. i zostało sporządzone za okres od 01-01-2014 do
31-12-2014
4. Stowarzyszenie zastosowało zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro o
których mowa w art. 3 ust. 1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości i sporządza sprawozdanie
finansowe z uwzględnieniem uproszczonych zasad rachunkowości przewidzianych dla
jednostek mikro wprowadzonych uchwałą z dnia 11 lipca r.o zmianie ustawy o rachunkowości
z zastosowaniem art. 46 ust.5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt.4 art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b
ust. 4 ustawy o rachunkowości.
W prowadzeniu ksiąg rachunkowych stosowane są zasady: memoriałowa, współmierności,
kontynuacji działalności, ciągłości stosowanych metod, dokonując w kolejnych latach
obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych ustala się wynik finansowy i
sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były
porównywalne. Zgodnie z uproszczeniami przewidzianymi dla jednostek micro w ustawie
o rachunkowości zrezygnowano z zasady ostrożnej wyceny oraz ze składania informacji
dodatkowej.
5.Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
W okresie sprawozdawczym stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie nie prowadziło magazynu materiałów eksploatacyjnych oraz opakowań – z
uwagi na ich ogólną dostępność dostawy następowały w miarę potrzeb, a zakup księgowany
był bezpośrednio w koszty działalności w dniu ich zakupu. Środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne zostały wycenione wg cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne
dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja
środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu.
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym obejmują potwierdzone drogą
inwentaryzacji na dzień bilansowy stany posiadanych środków pieniężnych wg wartości
1
nominalnej. Kapitał (fundusz) własny wykazuje się w wartości nominalnej wg stanu na dzień
bilansowy. Do zobowiązań zalicza się wszystkie zobowiązania cywilnoprawne i
publicznoprawne jednostki. Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej na dzień
bilansowy.
Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Sprawozdanie sporządzone zostało w formie uproszczonej, przewidzianej dla jednostek mikro,
o których mowa w art. 3 ust.1a pkt 2 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości.
7) Stowarzyszenie w myśl ustawy art.17 ust.1 pkt.4 jest zwolnione z podatku dochodowego a
wszystkie dochody przeznacza na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
Informacja uzupełniająca do bilansu
1. Kwota wszystkich zobowiązań finansowych, z wyszczególnieniem:
a) Zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (weksle poręczone, obligacje w
fundacjach) : brak
b) Zobowiązania dotyczące emerytur (zaległe wynagrodzenia i świadczenia) : brak
c) Zobowiązania dotyczące jednostek powiązanych lub stowarzyszonych : brak
2. Zaliczki i kredyty udzielone członkom zarządzającym stowarzyszeniem
z oprocentowaniem zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego
rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii, a także informacja dotycząca
umorzenia takich zobowiązań: brak.
3. Informacja o udziałach (akcjach) własnych, w tym: Mieleckie Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane nie posiada żadnych lokat bankowych, nie nabyło w okresie
rozliczeniowym 2014 roku żadnych papierów wartościowych. Nie posiada żadnych
obligacji, akcji, bądź udziałów.
4. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Aktywa trwałe - brak
B. Aktywa obrotowe w tym środki pieniężne:
- Rachunek bankowy bieżący : - 14 476,06
- Rachunek bankowy I 0,00
- Rachunek bankowy II - 136 216,58
- Kasa:
133,49
A.
Pasywa:
A. Fundusze własne
– 8 465,48
- Wynik finansowy za rok obrotowy 2014 – 140 828,50
B. Zobowiązania krótkoterminowe: - 1 532,15 (Są to zobowiązania wobec dostawców)
5. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł w 2014 roku:
Lp. Źródło przychodów finansowych działalność
nieodpłatna
1
Dotacje – środki samorząd terytoria.
2
Dotacja - środki budżetowe PFRON
3
Darowizny – osoby fizyczne i prawnych
4
Darowizny – 1%
5
Składki członkowskie
6
Przychody finansowe
7
Pozostałe przychody
8
Nadwyżka przychodów z roku ubiegłego
9
Przychody rzeczowe - użyczone lokale
Razem
Przychód (w zł.)
8 750,00
52 000,00
3 171,00
55 908,20
385,00
910,05
0,00
134 711,01
6 300,00
262 135,26
2
6. Informacje o strukturze kosztów w 2014 roku:
Lp. Koszty realizacji celów statutowych działalności
nieodpłatnej
Koszt (w zł)
1
Koszty finansowe
0,00
2
-
amortyzacja
0,00
3
-
zużycie materiałów i energii
11 115,11
4
-
usługi obce
35 732,44
5)
-
wynagrodzenia i ub. społ
74 261,41
6
-
pozostałe koszty
197,80
Razem Koszty realizacji celów statutowych
121 306,76
7.Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji








Stowarzyszenie uzyskało wynik finansowy – nadwyżka przychodów nad kosztami w
wysokości – 140 828,50.
Członkowie Stowarzyszenia w 2014r. pozyskali darczyńców i w ten sposób zgromadzili
na subkontach środki w wysokości ok. 34 tyś z przeznaczeniem na cel leczenia i
rehabilitacji. Z tych środków Stowarzyszenie pokryło przedstawionefaktury PLiR na
kwotę - 28 314,55 za;
- Turnus rehabilitacyjny.
- Rehabilitację indywidualną.
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
- Środków higienicznych.
- Zakup leków.
- Likwidacji barier architektonicznych
Na działalność statutową w roku 2014 stowarzyszenie otrzymało dotacje w wysokości
– 60 750,00 zł. na prowadzenie rehabilitacji grupowych i indywidualnych, warsztaty PNF
osób niepełnosprawnych.
Do realizacji działań statutowych stowarzyszenie wykorzystało środki własne w
wysokości 25 942,76 zł, które pochodziły z darowizn osób fizychnych i darowizn 1%
podatku.
Przy realizacji zadań statutowych pracowało w 2014 roku - 5 osób zatrudnionych na
umowe o pracę i um. zlecenie, 2 osoby wykonywało usługi i 2 wolontariuszy.
Członkowie zarządu nie otrzymali żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji
w zarządzie. Zgodnie ze statutem, członkowie komisji rewizyjnej nie otrzymują żadnego
wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
Stowarzyszenie nie posiada żadnych nieruchomości.
W 2014 roku przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji programu „Pomóżmy sami
sobie” – w wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono, dotacja została
wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.
Sporządził dn. 23-03-2015
Podpisy :
Prezes - .
Kania Lesława -
Mieczysława Smoła
3
4
Download