tematyka seminarium

advertisement
TEMATYKA SEMINARIUM
Prowadzący: dr Małgorzata Kamieniecka
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Stopień studiów: IIº
Rok studiów: I
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich:
1. Zagadnienia z zakresu rachunkowości finansowej, np.: dokumentacja i ewidencja wynagrodzeń w danej
branży/przedsiębiorstwie, pozapłacowe koszty pracy, amortyzacja środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych, utrata wartości aktywów, rozrachunki publiczno-prawne – ujęcie rachunkowe
(np. VAT, akcyza, cło w rachunkowości), obrót materiałowy, towarowy, wycena, prezentacja i ewidencja
poszczególnych grup składników majątkowych (inwestycji krótko i długoterminowych, wyrobów, usług
długoterminowych, towarów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rezerw, rozliczeń
międzyokresowych, itp.);
2. Zagadnienia z zakresu rachunkowości podatku dochodowego, np.: przychody i koszty w prawie
podatkowym i bilansowym – m.in. podobieństwa i różnice (różnice trwałe i przejściowe, itp.), odroczony
podatek dochodowy jako szczególny instrument rachunkowości, aktywa i rezerwy na odroczony podatek
dochodowy, wycena i prezentacja skutków różnic przejściowych w sprawozdaniu, itp., ujęcie różnych grup
składników majątkowych/operacji gospodarczych w prawie podatkowym i bilansowym (np.: amortyzacja
bilansowa a podatkowa, rezerwy w rachunkowości i podatkach, należności podatkowo i bilansowo, różnice
kursowe, itp.);
3. Zagadnienia z zakresu sprawozdawczości, np.: zasady sporządzania sprawozdań finansowych
(zagadnienia ogólne i szczegółowe, np. ewolucja sprawozdawczości w aspekcie historycznym, biznesowe
podejście do sprawozdania finansowego, sprawozdawczość w warunkach kryzysu gospodarczego,
sprawozdanie przy braku kontynuacji działalności, itp.), zagadnienia z obszaru polityki rachunkowości i jej
wpływu na płynność, rentowność jednostki, wpływ zmian regulacji prawnych na sprawozdania finansowe
polskich firm, koncepcje wyceny majątku a rzetelny i wierny obraz majątku firmy, zagadnienia oszustw
księgowych i rachunkowości kreatywnej, kategorie kształtujące wynik finansowy (analiza przychodów,
kosztów), itp.
4. Zagadnienia z zakresu rachunkowości międzynarodowej, np.: harmonizacja rachunkowości w Europie i
na arenie międzynarodowej (np.: rola i ewolucja IASB, Dyrektyw UE, regionalnych i krajowych organizacji
profesjonalnych, itp.), charakterystyka systemu rachunkowości w wybranym kraju, ujęcie, prezentacja i
wycena składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym sporządzanym wg ustawy o rachunkowości i
MSR/MSSF – analiza porównawcza (np.: rezerwy, rozliczenia międzyokresowe, podatek dochodowy,
zapasy, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, itp.), prezentacja i ocena sprawozdania finansowego
sporządzonego wg MSR/MSSF (np.: ocena sprawozdania finansowe wg MSR/MSSF jako źródła informacji
dla inwestora, itp.).
5. Inne, interesujące Studenta tematy z zakresu rachunkowości.
Studentów zainteresowanych moim seminarium uprzejmie proszę o pobranie z mojego
profilu osobowego (na stronie Wydziału) krótkiej ankiety, wypełnienie jej oraz odesłanie
na adres: [email protected] lub osobiste dostarczenie
w wersji papierowej w czasie konsultacji - w terminie do 25 lutego br.
Download