Mgr Elżbieta Kalwasińska 2015/2016 Program przedmiotu

advertisement
Mgr Elżbieta Kalwasińska
2015/2016
Program przedmiotu „Standardy sprawozdawczości finansowej” – MSFRiU I
1. Istota i zakres sprawozdawczości finansowej.
Zasady prawidłowej rachunkowości. Cel sporządzania sprawozdań finansowych. Metody
wyceny składników sprawozdania finansowego. Aspekty formalne sporządzania
sprawozdań finansowych.
2. Bilans. Charakterystyka podstawowych cech bilansu. Charakterystyka i wycena aktywów
i pasywów.
3. Kolokwium I - 23.11.2015 (poniedziałek), 25.11.2015 (środa)
4. Rachunek zysków i strat. Struktura rachunku zysków i strat. Charakterystyka elementów
kształtujących wynik finansowy.
5. Rachunek przepływów pieniężnych. Formy i metody sporządzania rachunku przepływów
pieniężnych. Charakterystyka wpływów i wydatków.
6. Kolokwium II - 18.01.2016 (poniedziałek), 27.01.2016 (środa)
7. Pozostałe składniki sprawozdania finansowego. Informacja dodatkowa. Zestawienie
zmian w kapitale ( funduszu) własnym. Sprawozdanie z działalności.
Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcyjnymi założeniami
sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych oraz sporządzanie sprawozdania
finansowego zgodnie z przyjętymi standardami polskiego prawa bilansowego.
Zajęcia są prowadzone w formie konwersatorium. Zaliczenie odbywa się na podstawie
pozytywnych ocen z dwóch prac pisemnych oraz aktywności na zajęciach. Kolokwium
zaliczeniowe z całości materiału piszą osoby, które nie zaliczyły jednego (pierwszego lub
drugiego) kolokwium. Osoby z dwoma ocenami niedostatecznymi zaliczają przedmiot w sesji
poprawkowej.
Literatura:
1. E. Kalwasińska, D. Maciejowska, Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce, Wydanie
II. Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2011 r.
2. J. Turyna, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008 r.
3. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i
międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2009 r.
4. Ustawa o rachunkowości. (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi
zmianami) – obligatoryjnie ze zmianami obowiązującymi od 01.01.2016 r.
5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” – Dz. Urz.
MF z 2011 r. nr 6, poz. 26.
6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości
szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia po dniu bilansowym – ujęcie i
prezentacja” – Dz. Urz. MF z 2014 r., poz. 6.
Download