oswiadczenie_o_obowiazku_sprawozdawczym

advertisement
OŚWIADCZENIE O OBOWIĄZKU SKŁADANIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Oświadczam, że zgodnie przepisami o rachunkowości ( art.2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września
1994 r o rachunkowości (Dz. U z 2013 r. poz. 330 ze zm.), Przedsiębiorstwo:
……………………………………………………………………………………………................
( nazwa firmy i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc)
NIP : ………………………………..................REGON: ………………………………………….
 nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych rocznych *
 jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych rocznych
i tym samym dołącza kserokopie rocznych sprawozdań z trzech ostatnich lat
obrotowych*
Działalność gospodarcza opodatkowana jest na:
- zasadach ogólnych*
- ryczałcie*
- karcie podatkowej*
□
□
□
Niniejsze oświadczenie składa się w ramach projektu pt.: „Wsparcie rozwojowe dla MŚP z
podregionu bialskiego i chełmsko-zamojskiego”.
W związku z ubieganiem się o pomoc de minimis informuję, że w obecnym roku i w ciągu
ostatnich trzech lat obrotowych z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, nie
poniosłem/am strat finansowych.
Ponadto oświadczam, że nie zalegam z płatnościami do Urzędu Skarbowego i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Oświadczam, że jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1
ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), który brzmi:
„kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną
działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi –
kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowiązania wynikającego z poręczenia lub gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel
gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony,
przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument lub nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy dl lat 5.”
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
…………………………
……………………………………
( miejscowość, data )
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
reprezentowania przedsiębiorstwa )
*/ w odpowiednie pola wstawić „X”
Podmioty mające obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego z art. 2 ustawy
o rachunkowości:
1) spółki handlowe ( osobowe i kapitałowe, w tym również organizacje) oraz spółki cywilne,
z zastrzeżeniem pkt 2, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku
Polskiego ( czyli wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki
komandytowo akcyjne, spółki komandytowe)
2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie
oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji
finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej równowartość w walucie polskiej
1 200 000 euro.
3) jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie
papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
4) gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także:
a) państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe,
b) gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,
c) państwowe fundusze celowe;
5) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa
w pkt 1 i 2;
6) osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostki niewymienione w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje
lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów
celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Download