rachunkowosc-wyklady-4

advertisement
11
Prowadzący to dr Marcin Kędzior.
Notatki liczą 13 stron. Dzięki ich treści możesz dowiedzieć się, na czym polegają: rozliczanie
kosztów w czasie, rachunek kosztów, kalkulacja kosztów, zyski/straty nadzwyczajne, struktura
kalkulacyjnego rachunku wyników.
Poznasz podstawowe zasady o rachunkowości, cele zestawienia zmian w kapitale własnym,
rachunek przepływów pieniężnych.
(…)
… rachunek kosztów - nakierowany na zysk:
a) Podział ze względu na zasięg czasowy kosztów:
- rachunek kosztów rzeczywistych
- rachunek kosztów normalnych (norma zakładowa)
- rachunek kosztów postulowanych (wskaźniki wzorcowe najczęściej z branży)
b) Podział ze względu na zasięg rzeczowy kosztów:
- rachunek kosztów pełnych (odejmujemy koszty stałe od kosztów zmiennych)
- rachunek kosztów zmiennych (od sumy przychodów odejmujemy koszty zmienne i otrzymujemy
marżę; marża – koszty stałe = rachunek operacyjny)
a) Rachunek cyklu życia produktu (Life Cycle Costing).
b) Rachunek kosztów celu (Target Costing).
c) Rachunek redukcji kosztów (Kaizen Costing) – polega na błyskawicznym obniżeniu kosztów,
popularny w Japonii.
d) Rachunek kosztów działań (Activity…
… = 400,P 20 ∙ 120 =2400,Suma: 4000,W ramach rachunku kosztów zmiennych - dzielone są one na reakcje na wielkość produkcji na
wyroby zmienne i stałe.
wielostopniowy, wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych.
Przychody ze sprzedaży
- koszty zmienne
= marża brutto (jest to najważniejszy wynik dla przedsiębiorstwa)
- koszty stałe
= wynik operacyjny gospodarstwa
(mniej ryzykowne dla jednostki gospodarczej są koszty zmienne)
Przychody ze sprzedaży
- koszty zmienne
= marża pokrycia kosztów typu I
- koszty stałe produktów
= marża pokrycia kosztów typu II
- koszty stałe ogólne
= wynik operacyjny przedsiębiorstwa
Przychody ze sprzedaży
-koszty zmienne
= wynik brutto I
- koszty stałe produktów
= wynik brutto II
- koszty stałe wydziałowe
= wynik brutto III
- koszty stałe przedsiębiorstwa
= wynik brutto IV
- koszty resztowe
= wynik operacyjny przedsiębiorstwa
Rachunek wyników
Elementy działania wyniku finansowego:
ści operacyjnej
… przez jednostkę gospodarczą przy sporządzaniu prezentacji
sprawozdań finansowych (bilansu). Politykę bilansową jednostki gospodarczej, prowadzi jej zarząd,
przy jej wyborze powinien kierować się następującymi zasadami:
zasada ostrożnej wyceny),
Prowadzenie polityki rachunkowości możliwe jest ze względu na wykorzystywanie przepisach
prawnych pewnych…
… sprawozdania
finansowego jest przekazanie informacji o sytuacji finansowej, o wynikach działalności, o
zmianach sytuacji finansowej, informacji użytecznych dla szerokiego kręgu odbiorców.
Użytkownicy sprawozdań finansowych:
dowe,
Podstawowe zasady o rachunkowości według UoR:
… sprawozdania
finansowego jest przekazanie informacji o sytuacji finansowej, o wynikach działalności, o
zmianach sytuacji finansowej, informacji użytecznych dla szerokiego kręgu odbiorców.
Użytkownicy sprawozdań finansowych:
Podstawowe zasady o rachunkowości według UoR:
Zasada…
Koszty - wykład
Rachunek wyników
Referat Rachunek Zysków i Strat Rachunkowość Finan
Budżet operacyjny w jednostkach produkcyjnych
Aktywa i pasywa - klasyfikacja
Prezentacja sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download