rachunkowość według ośrodków odpowiedzialności

advertisement
RACHUNKOWOŚĆ
WEDŁUG
OŚRODKÓW
ODPOWIEDZIALNOŚCI
1
Przyczyny tworzenia rachunkowości według
ośrodków odpowiedzialności
• Ośrodki odpowiedzialności występują na kilku poziomach.
• Na najwyższym poziomie mamy do czynienia z podziałem na
centra kosztów i zysków, który jest zgodny ze standardami
rachunkowości finansowej.
• Na tym poziomie ośrodkiem odpowiedzialności jest
przedsiębiorstwo jako jedna niepodzielna całość - budżet na tym
poziomie agregacji zawiera wszystkie zagadnienia wyrażone w
jednostkach finansowych dotyczących całej firmy.
• Budżet ten musi być określony poprzez obowiązkowe raporty, takie
jak rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów
pieniężnych.
• Sprawozdania finansowe są wówczas automatycznie raportami
budżetu głównego.
• Raporty te w sposób czytelny mówią o wynikach ekonomicznych
przedsiębiorstwa jako całości, lecz nie dostarczają informacji na
temat różnych obszarów jego funkcjonowania.
2
Przyczyny tworzenia rachunkowości według
ośrodków odpowiedzialności
• Dywersyfikacja produkcji oraz decentralizacja
wymusiły konieczność takiego monitorowania
danych finansowych przedsiębiorstwa, aby uzyskać
odpowiedź na pytanie, które elementy przynoszą
zysk, a które generują stratę.
• Zmusza to do stworzenia bardziej szczegółowego
systemu informacyjnego, dostarczającego danych
analitycznych o każdym obszarze funkcjonowania
przedsiębiorstwa, który ma podlegać zarządzaniu.
• Prowadzi to do powstania rachunkowości
odpowiedzialności.
3
Pojęcie rachunkowości
odpowiedzialności
Rachunkowość odpowiedzialności jest to
systemem ewidencji i sprawozdawczości
dopasowanym do struktury organizacyjnej
jednostki gospodarczej w sposób
umożliwiający ocenę poszczególnych
ośrodków odpowiedzialności.
4
Korzyści z prowadzenia
rachunkowości odpowiedzialności
Rachunkowość odpowiedzialności umożliwia:
• ocenę pracy kierownictwa podmiotów wewnętrznych ,
• ustalenie udziału tych podmiotów w zysku przedsiębiorstwa,
• podejmowanie decyzji rozwojowych,
• wyjaśnianie celów strategicznych,
• sygnalizowanie o najistotniejszych miejscach, decydujących
o efektach działalności (system wczesnego ostrzegania,
informowanie czy i gdzie następuje poprawa, na jakich
odcinkach są kłopoty),
• daje podstawę do systemu wynagradzania.
5
Definicje ośrodka odpowiedzialności
• Ośrodek odpowiedzialności można zdefiniować jako
zakres kompetencji i odpowiedzialności przypisany
menedżerowi czy grupie menedżerów lub jako jednostkę
organizacyjną, na czele której stoi odpowiedzialny
kierownik, który odpowiada za wykonanie przyjętych
zadań, zarówno rzeczowych jak i finansowych.
lub
• Jest to każdy podmiot w organizacji, który sprawuje
kontrolę nad powstawaniem kosztów, tworzeniem
przychodów lub nad wykorzystaniem środków
inwestycyjnych.
• Ośrodkiem odpowiedzialności może być komórka
organizacyjna (dział), wydział, zakład, przedsiębiorstwo,
grupa przedsiębiorstw lub sama organizacja jako całość.
6
Pojęcie segmentu
W niektórych definicjach ośrodka
pojawia się pojęcie segmentu.
odpowiedzialności
Te części przedsiębiorstwa, dla których można skalkulować
wynik
operacyjny
(przyporządkować
właściwe
jej
przychody i koszty) rachunkowość zarządcza nazywa
segmentami.
Innymi słowy, segment jest to część organizacji lub
operacji, dla której można przyporządkować właściwe tej
komórce przychody i koszty.
 Tak
więc
segment
będzie
ośrodkiem
odpowiedzialności,
jeśli
ustanowiono
osobę
odpowiedzialną za jego wyniki.
 Z drugiej strony nie każdy ośrodek odpowiedzialności
jest segmentem (jeśli nie można skalkulować dla niego
wyniku operacyjnego, np. komórki administracji
7
firmy).
Segmenty w przedsiębiorstwie
Segmentami mogą być:
• pojedyncze produkty,
• grupy produktów,
• rejony sprzedaży,
• grupy nabywców,
• rodzaje działalności,
• poszczególne zakłady w ramach jednego przedsiębiorstwa,
• poszczególne wydziały produkcyjne (gdy dany wydział
produkuje wyrób),
• poszczególne linie produkcyjne,
• wydzielone ośrodki rentowności.
Ośrodek odpowiedzialności może obejmować komórki
organizacyjne przedsiębiorstwa oraz obszary spoza firmy
(rynki zbytu, kanały zaopatrzenia).
8
MIERNIKI OCENY EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI
• Budowa systemu opartego na
rachunkowości odpowiedzialności
wymaga, ustalenia kryteriów oceny
kierowników ośrodków
odpowiedzialności, czyli:
• mierników oceny oraz
• powiązania ich z systemem
motywacyjnym.
9
MIERNIKI OCENY EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI
• W centrach wydzielonych na podstawie kryteriów technicznotechnologicznych (np. wydziały produkcyjne) stosunkowo
łatwo udaje się ustalić postać równania budżetowego dla
poszczególnych pozycji kosztowych. Ułatwia to:
- ustalanie zadań,
- kontrolę ich wykonania oraz
- analizę i ocenę odchyleń (budżety elastyczne).
• Kierownicy tego typu ośrodków na ogół nie odpowiadają za
pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnej, a tym samym
za niezaabsorbowane koszty stałe.
• Nie odpowiadają również za przychody i zysk.
• Są to centra kosztowe, które stanowią dominującą grupę
ośrodków odpowiedzialności.
10
Ośrodki odpowiedzialności za limit
wydatków
• Są to głównie komórki administracji i zarządu oraz
komórki ogólnoprodukcyjne.
• Ośrodki odpowiedzialności za limit wydatków (za koszty
uznaniowe) są to takie komórki przedsiębiorstwa, w których
nie ma wyraźnej zależności między działalnością a jej
kosztami, w związku z czym ocena poziomu kosztów jest
bardzo subiektywna.
• Ustala się dla nich limit kosztów, którego przekroczenie
wymaga specjalnej akceptacji określonej władzy.
• Limity wydatków wynikają na ogół z negocjacji lub są
narzucone. Przekroczenie limitu nie zawsze świadczy na
niekorzyść ośrodka i odwrotnie. Wynika to z faktu, że
poniesione koszty nie odzwierciedlają efektów działalności.
• Stąd konieczność stosowania dodatkowych miar (często nie
finansowych).
11
Ośrodki odpowiedzialności za przychody
• Ośrodki odpowiedzialności za
przychody są to najczęściej podmioty
zajmujące się marketingiem i sprzedażą
produktów.
• Od nich w dużym stopniu zależą rozmiary
i struktura sprzedaży, jak również cena
sprzedaży.
• Rozliczane są poprzez centrum z kwoty
osiągniętych przychodów.
12
Ośrodki odpowiedzialności za zysk
• Ośrodki odpowiedzialności za zysk (marżę
pokrycia) mają istotny wpływ na poziom zysku
poprzez swoje autonomiczne decyzje dotyczące
tego co produkować, jak produkować, jaka ma
być jakość produktów, cena itp.
• Ośrodkiem zysku jest obszar działalności
przedsiębiorstwa, który oceniany jest według
wielkości osiągniętego zysku, przy czym nie
chodzi tutaj o część zysku bilansowego, lecz
o pokrycie finansowe (marże brutto
odpowiedniego stopnia).
• Sposób liczenia tych marż zaprezentowano w
tabeli.
13
Przykład wielostopniowego i wieloblokowego rachunku
kosztów i wyników
• Rachunek ten opiera się na liczeniu marż
brutto na kilku poziomach.
• Marże te odzwierciedlają wkład w pokrycie
kosztów stałych ponoszonych na wyższych
poziomach.
• Istotą tego rachunku jest uwzględnianie przy
liczeniu marż brutto tylko kosztów
bezpośrednich.
• Dzięki temu marże brutto nie są
zniekształcone, bo nie uwzględnia się przy
ich obliczniu kosztów wspólnych rozliczanych
14
w sposób umowny.
Przykład wielostopniowego i wieloblokowego
rachunku kosztów i wyników
Centra
odpowiedzialności
Wydział l
Grupy asortymentów
Wydział 2
A
Produkty
A1
B
C
Razem
A2
BI
B2
Cl
C2
Przychody ze sprzedaży netto 800
1200
1400
900
2000
2700
9000
(-) Koszty zmienne sprzedaży 400
700
620
680
1200
1400
5000
Marża brutto I
400
500
780
220
800
1300
4000
(-) Koszty stale produktów
200
220
350
250
300
450
1770
Marża brutto II
200
280
430
-30
500
850
2230
Suma marzy
480
400
1350
grup 180
100
450
730
300
300
900
1500
(-)
Koszty
stałe
asortymentów
Marża brutto III
Suma marży
600
(-) Koszty stale wydziałów
150
Marża brutto IV
450
Suma marży
1350
900
150
900
1350
1350
(-)
Koszty
stałe
ogólnego 400
zarządu
(-) Koszty stałe sprzedaży
350
400
Wynik
przedsiębiorstwa
600
operacyjny 600
350
15
Marża brutto IV
• Po odjęciu kosztów stałych centrów
odpowiedzialności otrzymujemy marżę brutto
IV, którą w rachunkowości odpowiedzialności
wykorzystuje się do oceny dokonań kierowników
tych jednostek biznesu (centrów zysku).
• Służy ona lepiej do budowy systemów
motywacyjnych niż zysk, którego obliczenie
wymaga umownego doliczania kosztów
ogólnego zarządu.
16
Koszty kontrolowane i niekontrolowane
• Wykorzystanie wielostopniowego
rachunku jako narzędzia motywacji w
odniesieniu do kierowników ośrodków
odpowiedzialności jest możliwe przy
trzymaniu się zasady, że kierownik takiego
ośrodka może być rozliczany tylko za to,
na co ma wpływ.
• Dlatego też na poziomie ośrodków
odpowiedzialności należy wyodrębniać
koszty kontrolowane przez dany
ośrodek od kosztów
niekontrolowanych.
17
Koszty kontrolowane i niekontrolowane
Sprzedaż segmentowa
- koszty kontrolowane przez segment
= kontrolowana marża segmentowa
- koszty niekontrolowane
= wynik na działalności operacyjnej
segmentu (marża segmentowa)
18
Korzyści z utworzenia ośrodków odpowiedzialności
Korzyści wynikające ze zorganizowania ośrodków
zysku to:
• silniejsza motywacja w dążeniu do osiągnięcia
zysku,
• lepszy system informacji i dzięki temu
skuteczniejsze kierowanie,
• lepsze uświadomienie sobie przyczyn
powstawania kosztów,
• szybsze reagowanie na wykryte słabe punkty
przedsiębiorstwa,
• system płac uzależniony od osiągniętego zysku.
19
Korzyści z utworzenia ośrodków
odpowiedzialności
• Menedżerowie są bardziej motywowani do
pracy, jeśli miarą ich oceny jest osiągnięty
zysk, a nie wykonanie zaplanowanych
kosztów.
• Argument ten przemawia za
traktowaniem niektórych centrów
kosztów jako centrów zysku (dokładniej
jako pseudocentrów zysku)
• W takich centrach zysku ustala się ceny
transferowe powyżej kosztów
wytworzenia.
20
Download