mierniki oceny efektów działalności ośrodków odpowiedzialności

advertisement
RACHUNKOWOŚĆ
WEDŁUG
OŚRODKÓW
ODPOWIEDZIALNOŚCI
1
Przyczyny tworzenia rachunkowości według
ośrodków odpowiedzialności
• Rachunkowość obejmuje pomiar efektów finansowych
przedsiębiorstwa jako całości (rachunkowość finansowa) oraz
poszczególnych jego podmiotów wewnętrznych (rachunkowość
odpowiedzialności).*
• Na najwyższym poziomie ośrodkiem odpowiedzialności jest
przedsiębiorstwo jako jedna niepodzielna całość - budżet na tym
poziomie agregacji zawiera wszystkie zagadnienia wyrażone w
jednostkach finansowych dotyczących całej firmy.
• Budżet ten musi być określony poprzez obowiązkowe raporty, takie
jak rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów
pieniężnych.
• Sprawozdania finansowe są wówczas automatycznie raportami
budżetu głównego.
• Raporty te w sposób czytelny mówią o wynikach ekonomicznych
przedsiębiorstwa jako całości, lecz nie dostarczają informacji na
temat różnych obszarów jego funkcjonowania.
2
* J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2006, s.88.
Przyczyny tworzenia rachunkowości według
ośrodków odpowiedzialności
• Dywersyfikacja produkcji oraz decentralizacja
wymusiły konieczność takiego monitorowania
danych finansowych przedsiębiorstwa, aby uzyskać
odpowiedź na pytanie, które elementy przynoszą
zysk, a które generują stratę.
• Zmusza to do stworzenia bardziej szczegółowego
systemu informacyjnego, dostarczającego danych
analitycznych o każdym obszarze funkcjonowania
przedsiębiorstwa, który ma podlegać zarządzaniu.
• Prowadzi to do powstania rachunkowości
odpowiedzialności.
3
Pojęcie rachunkowości
odpowiedzialności
Rachunkowość odpowiedzialności jest to
systemem ewidencji i sprawozdawczości
dopasowanym do struktury organizacyjnej
jednostki gospodarczej w sposób
umożliwiający ocenę poszczególnych
ośrodków odpowiedzialności.
4
Korzyści z prowadzenia
rachunkowości odpowiedzialności
Rachunkowość odpowiedzialności umożliwia:
• ocenę pracy kierownictwa podmiotów wewnętrznych ,
• ustalenie udziału tych podmiotów w zysku przedsiębiorstwa,
• podejmowanie decyzji rozwojowych,
• wyjaśnianie celów strategicznych,
• sygnalizowanie o najistotniejszych miejscach, decydujących
o efektach działalności (system wczesnego ostrzegania,
informowanie czy i gdzie następuje poprawa, na jakich
odcinkach są kłopoty),
• daje podstawę do systemu wynagradzania.
5
Definicje ośrodka odpowiedzialności
• Ośrodek odpowiedzialności można zdefiniować jako
zakres kompetencji i odpowiedzialności przypisany
menedżerowi czy grupie menedżerów lub jako jednostkę
organizacyjną, na czele której stoi odpowiedzialny
kierownik, który odpowiada za wykonanie przyjętych
zadań, zarówno rzeczowych jak i finansowych.
lub
• Jest to każdy podmiot w organizacji, który sprawuje
kontrolę nad powstawaniem kosztów, tworzeniem
przychodów lub nad wykorzystaniem środków
inwestycyjnych.
• Ośrodkiem odpowiedzialności może być komórka
organizacyjna (dział), wydział, zakład, przedsiębiorstwo,
grupa przedsiębiorstw.
6
Pojęcie segmentu
W niektórych definicjach ośrodka
pojawia się pojęcie segmentu.
odpowiedzialności
Te części przedsiębiorstwa, dla których można skalkulować
wynik
operacyjny
(przyporządkować
właściwe
jej
przychody i koszty) rachunkowość zarządcza nazywa
segmentami.
Innymi słowy, segment jest to część organizacji lub
operacji, dla której można przyporządkować właściwe tej
komórce przychody i koszty.
 Tak
więc
segment
będzie
ośrodkiem
odpowiedzialności,
jeśli
ustanowiono
osobę
odpowiedzialną za jego wyniki.
 Z drugiej strony nie każdy ośrodek odpowiedzialności
jest segmentem (jeśli nie można skalkulować dla niego
wyniku operacyjnego, np. komórki administracji
7
firmy).
Segmenty w przedsiębiorstwie
Segmentami mogą być:
• pojedyncze produkty,
• grupy produktów,
• rejony sprzedaży,
• grupy nabywców,
• rodzaje działalności,
• poszczególne zakłady w ramach jednego przedsiębiorstwa,
• poszczególne wydziały produkcyjne (gdy dany wydział
produkuje wyrób),
• poszczególne linie produkcyjne,
• wydzielone ośrodki rentowności.
Ośrodek odpowiedzialności może obejmować komórki
organizacyjne przedsiębiorstwa oraz obszary spoza firmy
(rynki zbytu, kanały zaopatrzenia).
8
MIERNIKI OCENY EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI
• Budowa systemu opartego na
rachunkowości odpowiedzialności
wymaga, ustalenia kryteriów oceny
kierowników ośrodków
odpowiedzialności, czyli:
• mierników oceny oraz
• powiązania ich z systemem
motywacyjnym.
9
MIERNIKI OCENY EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI
• W centrach wydzielonych na podstawie kryteriów technicznotechnologicznych (np. wydziały produkcyjne) stosunkowo
łatwo udaje się ustalić postać równania budżetowego dla
poszczególnych pozycji kosztowych. Ułatwia to:
- ustalanie zadań,
- kontrolę ich wykonania oraz
- analizę i ocenę odchyleń (budżety elastyczne).
• Kierownicy tego typu ośrodków na ogół nie odpowiadają za
pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnej, a tym samym
za niezaabsorbowane koszty stałe.
• Nie odpowiadają również za przychody i zysk.
• Są to centra kosztowe, które stanowią dominującą grupę
ośrodków odpowiedzialności.
10
Centra wydzielone na podstawie kryteriów techniczno-technologicznych (np.
wydziały produkcyjne)
•
Lp.
I.
l.
2.
3.
4.
U.
l.
2.
3.
4.
5.
PRELIMINARZ KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH I SPRAWOZDANIE Z JEGO WYKONANIA
Wydział Obróbki Skrawaniem I kwartał 2011 roku Odpowiedzialny: Jan Kowalski
Plan produkcji — 10 000 normogodzin pracy maszyn ,Wykonanie — l 0 500 godzin pracy, Produkcja wykonana przeliczona
na normogodziny — 10 100 godzin
Pozycje kosztów
Koszty zmienne:
Części zamienne i inne
Materiały
Energia technologiczna
Płace obsługi z narzutami
Remonty
Koszty stałe
Amortyzacja maszyn
i budynków
Ubezpieczenia rzeczowe
Płace kierownictwa
Energia na cele ogólne
Pozostałe koszty
Razem koszty
Wskaźnik
Preliminarz
Preliminarz
Koszty
Odchylenia
Odchylenia
zmienności
wyjściowy
rzeczywiste
łączne
spowodowane
wydajnością
spowodowane
zużyciem
l
2
skorygowany
o zmianę
wielkości
produkcji
z uwzględnieniem norm
wydajności
3
4
5 (4 - 3)
6
7 (5 - 6)
820 000
825 520
860 000
+34 480
+22 080
+12 400
0,8
1,0
0,4
0,5
200 000
220 000
280 000
120 000
330 000
201 600
222 200
281 120
120 600
330 000
220 000
250 000
280 000
110 000
350 000
+18 400
+27 800
-1 120
-10 600
+20 000
+ 6 400
+ 8 800
+ 4 480
+ 2 400
—
+12 000
+19 000
-5 600
-13 000
+20 000
0
0
0
0
0
80 000
50 000
100 000
60 000
40 000
1 150 000
80 000
50 000
100 000
60 000
40 000
1 155520
80 000
50 000
120 000
55000
45000
1 210 000
—
—
+20 000
-5 000
+ 5 000
—
—
—
—
—
—
—
+20 000
-5 000
+ 5 000
11
Ośrodki odpowiedzialności za limit
wydatków
• Są to głównie komórki administracji i zarządu oraz
komórki ogólnoprodukcyjne.
• Ośrodki odpowiedzialności za limit wydatków (za koszty
uznaniowe) są to takie komórki przedsiębiorstwa, w których
nie ma wyraźnej zależności między działalnością a jej
kosztami, w związku z czym ocena poziomu kosztów jest
bardzo subiektywna.
• Ustala się dla nich limit kosztów, którego przekroczenie
wymaga specjalnej akceptacji określonej władzy.
• Limity wydatków wynikają na ogół z negocjacji lub są
narzucone. Przekroczenie limitu nie zawsze świadczy na
niekorzyść ośrodka i odwrotnie. Wynika to z faktu, że
poniesione koszty nie odzwierciedlają efektów działalności.
• Stąd konieczność stosowania dodatkowych miar (często nie
finansowych).
12
Ośrodki odpowiedzialności za przychody
• Ośrodki odpowiedzialności za
przychody są to najczęściej podmioty
zajmujące się marketingiem i sprzedażą
produktów.
• Od nich w dużym stopniu zależą rozmiary
i struktura sprzedaży, jak również cena
sprzedaży.
• Rozliczane są poprzez centrum z kwoty
osiągniętych przychodów.
13
Ośrodki odpowiedzialności za zysk
• Ośrodki odpowiedzialności za zysk (marżę
pokrycia) mają istotny wpływ na poziom zysku
poprzez swoje autonomiczne decyzje dotyczące
tego co produkować, jak produkować, jaka ma
być jakość produktów, cena itp.
• Ośrodkiem zysku jest obszar działalności
przedsiębiorstwa, który oceniany jest według
wielkości osiągniętego zysku, przy czym nie
chodzi tutaj o część zysku bilansowego, lecz
o pokrycie finansowe (marże brutto
odpowiedniego stopnia).
• Sposób liczenia tych marż zaprezentowano w
tabeli.
14
Ośrodki odpowiedzialności za inwestowanie
• Ośrodki odpowiedzialności za inwestowanie
odpowiadają, za zysk (tak jak ośrodki zysku) i
dodatkowo za inwestycyjne wykorzystanie
kapitału.
• Tego rodzaju ośrodki występują na najwyższym
poziomie (przedsiębiorstwo, spółka dominująca
w holdingu),
• Dla przedsiębiorstwa (oddziału) granica
wartościowa decyzji inwestycyjnych, które może
samodzielnie podejmować,
• Ośrodki inwestowania oceniane są między
innymi na podstawie ROI (return on investment).
15
Przykład wielostopniowego i wieloblokowego rachunku
kosztów i wyników
• Rachunek ten opiera się na liczeniu marż
brutto na kilku poziomach.
• Marże te odzwierciedlają wkład w pokrycie
kosztów stałych ponoszonych na wyższych
poziomach.
• Istotą tego rachunku jest uwzględnianie przy
liczeniu marż brutto tylko kosztów
bezpośrednich.
• Dzięki temu marże brutto nie są
zniekształcone, bo nie uwzględnia się przy
ich obliczniu kosztów wspólnych rozliczanych
16
w sposób umowny.
Przykład wielostopniowego i wieloblokowego
rachunku kosztów i wyników
Centra
odpowiedzialności
Wydział l
Grupy asortymentów
Wydział 2
A
Produkty
A1
B
C
Razem
A2
BI
B2
Cl
C2
Przychody ze sprzedaży netto 800
1200
1400
900
2000
2700
9000
(-) Koszty zmienne sprzedaży 400
700
620
680
1200
1400
5000
Marża brutto I
400
500
780
220
800
1300
4000
(-) Koszty stale produktów
200
220
350
250
300
450
1770
Marża brutto II
200
280
430
-30
500
850
2230
Suma marzy
(-)
Koszty
stałe
asortymentów
Marża brutto III
grup
480
400
1350
180
100
450
730
300
300
900
1500
Suma marży
600
900
(-) Koszty stale wydziałów
150
100
250
Marża brutto IV
450
800
1250
Suma marży
1250
1250
(-)
Koszty
stałe
ogólnego
zarządu
(-) Koszty stałe sprzedaży
400
400
350
350
Wynik
przedsiębiorstwa
500
500 17
operacyjny
Marża brutto IV
• Po odjęciu kosztów stałych centrów
odpowiedzialności otrzymujemy marżę brutto
IV, którą w rachunkowości odpowiedzialności
wykorzystuje się do oceny dokonań kierowników
tych jednostek biznesu (centrów zysku).
• Służy ona lepiej do budowy systemów
motywacyjnych niż zysk, którego obliczenie
wymaga umownego doliczania kosztów
ogólnego zarządu.
18
Koszty kontrolowane i niekontrolowane
• Wykorzystanie wielostopniowego
rachunku jako narzędzia motywacji w
odniesieniu do kierowników ośrodków
odpowiedzialności jest możliwe przy
trzymaniu się zasady, że kierownik takiego
ośrodka może być rozliczany tylko za to,
na co ma wpływ.
• Dlatego też na poziomie ośrodków
odpowiedzialności należy wyodrębniać
koszty kontrolowane przez dany
ośrodek od kosztów
niekontrolowanych.
19
Koszty kontrolowane i niekontrolowane
Sprzedaż segmentowa
- koszty kontrolowane przez segment
= kontrolowana marża segmentowa
- koszty niekontrolowane
= wynik na działalności operacyjnej
segmentu (marża segmentowa)
20
Korzyści z utworzenia ośrodków odpowiedzialności
Korzyści wynikające ze zorganizowania ośrodków
zysku to:
• silniejsza motywacja w dążeniu do osiągnięcia
zysku,
• lepszy system informacji i dzięki temu
skuteczniejsze kierowanie,
• lepsze uświadomienie sobie przyczyn
powstawania kosztów,
• szybsze reagowanie na wykryte słabe punkty
przedsiębiorstwa,
• system płac uzależniony od osiągniętego zysku.
21
Korzyści z utworzenia ośrodków
odpowiedzialności
• Menedżerowie są bardziej motywowani do
pracy, jeśli miarą ich oceny jest osiągnięty
zysk, a nie wykonanie zaplanowanych
kosztów.
• Argument ten przemawia za
traktowaniem niektórych centrów
kosztów jako centrów zysku (dokładniej
jako pseudocentrów zysku)
• W takich centrach zysku ustala się ceny
transferowe powyżej kosztów
wytworzenia.
22
Download