ii.a. koszty bezpośrednie

advertisement
Białystok, dnia...........................
PRELIMINARZ WSTĘPNY / ANEKS DO PRELIMINARZA WSTĘPNEGO
/ROZLICZENIE KOŃCOWE/
ROZLICZENIE ROCZNE NA DZIEŃ 31.12.20….. R.*)
1. Nazwa przedsięwzięcia .....................................................................................................................
2. Jednostka organizacyjna ...................................................................................................................
3. Osoba odpowiedzialna ......................................................................................................................
4. Osoba wyznaczona do wystawiania faktur VAT ...................................................................................
5. Termin realizacji ...................................................................................................................................
6. Uzasadnienie dokonanych zmian (w przypadku aneksu) .....................................................................
....................................................................................................................................................................
Do preliminarza dołączam: program, cennik, listę uczestników i inne …………………….………………….
I. PRZYCHODY (NETTO)
1. Opłaty uczestników
= ......................... zł
2. Inne przychody
= ......................... zł
3. Ogółem przychody (1+2)
= ........................ zł
II. KOSZTY
II.A. KOSZTY BEZPOŚREDNIE
1.
Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło)
= ........................ zł
2.
Składki na ubezpieczenie społeczne (........ % od poz. II.A.1)
= ........................ zł
3.
Inne koszty bezpośrednie,
= ........................ zł
w tym:
a) materiały
= ........................ zł
b) usługi
= ......................... zł
c) pozostałe koszty bezpośrednie
= ........................ zł
4.
Usługi wewnętrzne
= ........................ zł
5.
Razem koszty bezpośrednie (1+2+3+4)
= ......................... zł
II.B. KOSZTY POŚREDNIE
1.
Koszty wydziałowe ….. % od poz. II.A.1+2+3
= ........................ zł
2.
Koszty ogólnouczelniane ….. % od poz. II.A.1+2+3
= ........................ zł
3.
Razem koszty pośrednie (1+2)
= ........................ zł
II.C. KOSZTY OGÓŁEM (II.A.5+II.B.3)
= ......................... zł
III. WYNIK FINANSOWY (I.3-II.C)
= ......................... zł
Pod względem merytorycznym …...........................................
…...........................................
Osoba odpowiedzialna za realizację
przedsięwzięcia
Dziekan / Osoba upoważniona
…........................................
Pod względem rachunkowym
Dział Kosztów i Przychodów
…........................................
Pod względem finansowym
Kwestor
Poprawność przygotowania dokumentów stwierdzam
….......................................
Dział Nauki***
Zatwierdzam** ….......................................
Rektor / Osoba upoważniona
* niepotrzebne skreślić
** nie dotyczy rozliczenia rocznego
*** dotyczy konferencji, sympozjów naukowych
Download