Uploaded by User6082

ćw.13 Zarz 21-22 wysłane (poprawione)

advertisement
ćw. 13. Koszty, przychody i wynik finansowy jednostki
Przykład 1. Stany wybranych kont w przedsiębiorstwie usługowym B na dzień 1.XII:
Środki trwałe 230 000, umorzenie środków trwałych 82 200, materiały 67 500, rachunek bieżący 90 800 powinno być 20800,
kasa 9 700, rozrachunki z odbiorcami 38 000, rozrachunki z dostawcami 52 000, Kapitał zakładowy 148 800, kredyt
krótkoterminowy 75 000, przychody ze sprzedaży usług 260 000, koszt wytworzenia sprzedanych usług 130 000, koszty zarządu
60 000, pozostałe koszty operacyjne 20 000, przychody finansowe 28 000. W grudniu miały miejsce następujące operacje
gospodarcze:
Lp.
Treść operacji gospodarczych
Kwota
Dekretacja
Wn
1
RW –wydano materiały do zużycia przy świadczeniu usług
12 000
2
Fa/S płatna przelewem wystawiona dla spółki R za sprzedane
usługi
WB-spłacono ratę kredytu bankowego
61 600
3
20 000
4
Rachunek opłacony gotówką za zakupione i wydane
bezpośrednio do zużycia materiały biurowe
5
Lista płac za bieżący miesiąc, w tym:
a)wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy
wykonywaniu usług 12 800
b)pracowników zarządu i administracji 8 000
20 800
6
PK- amortyzacja środków trwałych, w tym:
a)maszyn i urządzeń produkcyjnych 7800
b)budynku zarządu 2 200
Fa za abonament telefoniczny (opłacona gotówką)
10 000
7
8
Ma
900
1 100
Pk - koszt wytworzenia sprzedanych usług (wszystkie usługi
zostały zrealizowane w całości)
Na podstawie przedstawionych informacji: otwórz konta, zaksięguj podane informacje gospodarcze, ustal wynik księgowy
dokonując odpowiednich przeksięgowań, sporządź bilans zamknięcia oraz rachunek zysków i strat.
Zgodnie z zakładowym planem kont ewidencja kosztów działalności operacyjnej w spółce Y obejmuje ewidencję kosztów w
wariancie III, tj. zarówno na kontach kosztów według rodzaju, jak i według miejsc powstawania kosztów.
Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
I.Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III.Usługi obce
IV.Podatki i opłaty
V.Wynagrodzenia
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII.Pozostałe koszty rodzajowe
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
Zysk (strata) netto (I-J-K)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
I.Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
II.Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
Zysk (strata) netto (I-J-K)
Kwota
Download