Rachunek_kosztow_zaoczne_1_wyklad [tryb zgodności] - E-SGH

advertisement
Sprawozdawczy rachunek kosztów
Rachunek kosztów
1. Podstawowe definicje
Zajęcia nr 1
2. Cele rachunku kosztów
3. Sprawozdawczy rachunek kosztów
a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym
Marcin Pielaszek
b) Etapy sprawozdawczego rachunku kosztów
c) Wprowadzenie do tematu kalkulacji kosztów
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
Definicja rachunku kosztów
Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym
organizacji
Rachunek kosztów
Rachunek kosztów dostarcza informacji zarówno dla potrzeb sporządzenia
sprawozdania finansowego jak też podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
Proces identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentacji i
interpretacji informacji o kosztach dla dokonywania ocen i decyzji przez
użytkowników tych informacji
2
Rachunek
kosztów
Systematyczny rachunek kosztów
Rachunek kosztów
sprawozdawczy
W przypadku gdy wymieniony proces rachunku kosztów powtarza się
regularnie, można mówić o systematycznym rachunku kosztów
Decyzyjny rachunek kosztów
• Dostarczenie danych do
ustalenia wyniku finansowego
W przypadku gdy wymieniony proces rachunku kosztów odbywa się dla
potrzeb podjęcia konkretnej decyzji, można mówić o decyzyjnym rachunku
kosztów
• Wycena produktów
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
Rachunek kosztów dla
celów zarządzania
• Dostarczenie danych do
ustalenia rentowności produktów i
klientów przedsiębiorstwa
• Dostarczanie danych do oceny
efektywności procesów i zasobów
3
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
4
1
Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu
finansowym
Koszty w sprawozdaniu finansowym
Rachunek kosztów zajmuje się przede wszystkim kosztami działalności
operacyjnej
Koszty
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (fragment)
Wersja kalkulacyjna
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów
B. Koszty sprzedanych produktów
C. Zysk brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk ze sprzedaży (C-D-E)
Koszty podstawowej
działalności operacyjnej
Wersja porównawcza
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
B. Koszty działalności operacyjnej
1. Amortyzacja
2. Materiały
3. Usługi obce
4. Wynagrodzenia
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
6. Pozostałe
C. Zysk ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe koszty
operacyjne
Koszty finansowe
BILANS (fragment)
Aktywa
Pasywa
.
Podatek dochodowy
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
.
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
.
IV. Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
5
Etapy sprawozdawczego rachunku kosztów
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
.
IV. Rozliczenia międzyokresowe (bierne)
6
Pomiar i rejestracja kosztów w układzie rodzajowym
1. Pomiar i rejestracja:
Ustalenie, jakie koszty według rodzaju i w jakiej wysokości zostały poniesione
w okresie objętym sprawozdaniem
Rejestracja kosztów w układzie rodzajowym odbywa się w oparciu o
dokumenty źródłowe
Koszty według rodzaju
2. Rozliczenie:
Przypisanie kosztów według rodzaju na 3 podstawowe procesy: wytwarzanie
wyrobów lub świadczenie usług, sprzedaż i ogólny zarząd
Tabele amortyzacyjne
3. Kalkulacja:
Skalkulowanie kosztów wytworzenia produktów (wyrobów gotowych i/lub
usług) oraz produkcji w toku
Dokumenty magazynowe III. Usługi obce
I.
Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
IV. Podatki i opłaty, w tym:
4. Dostarczenie danych do sporządzenia sprawozdania finansowego:
Ustalenie, które koszty powinny być aktywowane (wykazane w bilansie), a które
potraktowane jako koszt okresu (wykazane w odpowiednich pozycjach RZiS)
V.
Listy płac
Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
Faktury, rachunki, inne
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
7
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
8
2
Rozliczenie kosztów na układ kalkulacyjny (funkcjonalny,
podmiotowy)
Podstawy do rozliczenia kosztów z układu rodzajowego
na układ kalkulacyjny
W układzie kalkulacyjnym powinny być wydzielone co najmniej koszty
wytworzenia, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu
Rozliczenie układu rodzajowego na układ kalkulacyjny odbywa się w oparciu o
dokumenty źródłowe lub klucze podziałowe
Układ kalkulacyjny
kosztów
Koszty według rodzaju
I.
Amortyzacja
II.
Zużycie materiałów i energii
Koszty wytworzenia
III. Usługi obce
II.
Zużycie materiałów i energii
Dokumenty
źródłowe
IV. Podatki i opłaty, w tym:
Koszty sprzedaży
Wynagrodzenia
V.
VI. Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
Koszty wytworzenia
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
Klucze
podziałowe
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
Koszty ogólnego
zarządu
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
9
Przepływy kosztów z działalności produkcyjnej
10
Przepływy kosztów z działalności usługowej
Rachunek
zysków i strat
Bilans
Koszty sprzedaży
Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia
Koszty ogólnego
zarządu
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
Koszty
Amortyzacja
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
V.
Układ kalkulacyjny
kosztów
Koszty według rodzaju
I.
Koszty
Bilans
Rachunek
zysków i strat
Koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów
Koszty
wytworzenia
Koszty
sprzedaży
Koszty
sprzedaży
Koszty
sprzedaży
Koszty
sprzedaży
Koszty
ogólnego zarządu
Koszty
ogólnego
zarządu
Koszty
ogólnego zarządu
Koszty
ogólnego
zarządu
Koszty
wytworzenia
Produkcja
w toku
Wyroby
gotowe
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
11
Rozliczenia międzyokresowe
z tytułu usług realizowanych
na przełomie okresu
sprawozdawczego
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
Koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów
12
3
Przepływy kosztów z działalności handlowej
Bilans
Koszty
Wartość nabytych
towarów
Towary
Przełożenie na rachunek zysków i strat
W wersji kalkulacyjnej wykazywane są wyłącznie koszty współmierne do
osiąganych przychodów
Rachunek
zysków i strat
Wersja kalkulacyjna
Wartość
sprzedanych
towarów
Koszty
sprzedaży
Koszty
sprzedaży
Koszty
ogólnego zarządu
Koszty
ogólnego
zarządu
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
13
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
Metody sporządzania rachunku zysków i strat
Podstawowa korekta dotyczy zmiany stanu wyrobów
gotowych i produkcji w toku
W wersji porównawczej koszty poniesione korygowane są w celu spełnienia
zasady współmierności przychodów i kosztów
1. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1.000.000 zł
Wersja porównawcza
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty, w tym:
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
14
2. Poniesiono koszty wytworzenia 500.000, koszty sprzedaży 100.000, koszty
ogólnego zarządu 100.000
Korekty
3. Wyprodukowano 100.000 szt. jednorodnego produktu, z czego sprzedano
80.000 szt.
Jednostkowy koszt wytworzenia = 500.000 / 100.000 = 5 zł
Koszt sprzedanych produktów = 80.000 x 5 = 400.000 zł
Zmiana stanu produktów = + 20.000 x 5 zł = 100.000 zł
Koszty
poniesione
15
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
16
4
Podstawowa korekta dotyczy zmiany stanu wyrobów
gotowych i produkcji w toku
Podstawowa korekta dotyczy zmiany stanu wyrobów
gotowych i produkcji w toku
Wersja kalkulacyjna
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
1.000.000
Wersja porównawcza
1.000.000
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
400.000
II. Zmiana stanu produktów
400.000
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
1.000.000
100.000
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)
1.100.000
600.000
B. Koszty działalności operacyjnej
700.000
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
400.000
D. Koszty sprzedaży
100.000
E. Koszty ogólnego zarządu
100.000
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)
400.000
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
17
Rachunek kosztów
Zajęcia 1
18
Zadanie 1
1. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją pewnego produktu. Na koniec
grudnia 2010 r. w magazynie znajdowało się 1.000 szt. produktów
wycenionych po 15 zł/szt. W styczniu 2011 r. wyprodukowano 13.000 szt.
produktów ponosząc następujące koszty:
Cel poniesienia kosztu Produkcja SprzedażOgólny zarząd Razem
Rodzaj kosztu
Amortyzacja
53.000
2.000
8.000 63.000
Materiały
85.000
5.000
6.000 96.000
Usługi obce
17.000 13.000
14.000 44.000
Wynagrodzenia
50.000 20.000
30.000 100.000
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
10.000
4.000
6.000 20.000
Pozostałe
6.000
9.000
13.000 28.000
Razem
221.000 53.000
77.000 351.000
2. Ponadto wiadomo, że:
• nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów,
• na początku i na końcu miesiąca nie odnotowano produkcji w toku,
• do rozchodu zapasów przedsiębiorstwo stosuje metodę FIFO,
• w styczniu 2011 r. sprzedano 12.000 szt. produktów po cenie 30 zł/szt.
5
Download