pr 7 2017 - e

advertisement
Podstawy rachunkowości
Ustalanie i podział wyniku finansowego.
Dr Krzysztof Jonas
Ustalanie wyniku finansowego.
Wynik finansowy ustala się:
 - ewidencyjnie (rzeczywiste)
 - sprawozdawczo (prezentacja)
 - segmentowe (prezentacja)

Ustalanie wyniku finansowego.

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego.
Wynik finansowy
Koszty działalności podstawowej
Przychody ze sprzedaży towarów,
wyrobów, usług, materiałów
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty finansowe
Przychody finansowe
Podatek dochodowy
Ustalanie wyniku finansowego
Podatek dochodowy występuje jako:
 - zaliczka na podatek dochodowy (w ciągu
roku)
 - podatek należny (po zakończonym roku)
 Ustalony podatek należny konfrontuje się z
sumą zaliczek zapłaconych w ciągu roku i w
ten sposób ustala się kwotę:
 - nadpłaty
 - do zapłaty

Ustalanie wyniku finansowego.







Sprawozdawcze ustalanie wyniku finansowego.
Rachunek zysków i strat:
- wariant porównawczy
- wariant kalkulacyjny
Sprawozdania różnią się podejściem do
kosztów działalności podstawowej.
Wariant porównawczy oparty jest o układ
rodzajowy kosztów.
Wariant kalkulacyjny oparty jest o układ
podmiotowy kosztów.
Ustalanie wyniku finansowego.

Wybór wariantu rachunku zysków i strat
jest dokonywany przez zarządzającego
jednostką – zależy od tego kształt
ewidencji i planu kont
Wariant porównawczy
Warianty rachunku zysków i strat różnią się
segmentem działalności podstawowej.
 W wariancie porównawczym przychodom
przeciwstawia się koszty poniesione w
okresie sprawozdawczym.
 W wariancie kalkulacyjnym przychodom
przeciwstawia się koszty dotyczące okresu
sprawozdawczego.
 Dlatego też w wariancie porównawczym
należy koszty poniesione w okresie
przekształcić do kosztów dotyczących
danego okresu.

Struktura rachunku zysków i strat
• Przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i
materiałów
Zysk
(strata) ze • - Koszty działalności podstawowej
sprzedaży
Zysk
(strata) z
działalności
operacyjnej
Zysk (strata)
brutto
• Zysk (strata) ze sprzedaży
• + Pozostałe przychody operacyjne
• - Pozostałe koszty operacyjne
• Zysk (strata) z działalności operacyjnej
• + Przychody finansowe
• - Koszty finansowe
Struktura rachunku zysków i strat.
Zysk (strata)
netto
• Zysk (strata) brutto
• - Podatek dochodowy
• - Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
R. z. i s. – wariant kalkulacyjny

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w tym:

- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:


- od jednostek powiązanych
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)

R. z. i s. – wariant kalkulacyjny.












D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D - E)
G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F +
G - H)
R. z. i s. – wariant kalkulacyjny

J. Przychody finansowe


I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne

K. Koszty finansowe


I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne

L. Zysk (strata) brutto (I + J -K)








R. z. i s. – wariant kalkulacyjny.
M. Podatek dochodowy
 N. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
 O. Zysk (strata) netto (L – M - N)

Ustalanie wyniku finansowego

Segmentowe ustalanie wyniku
finansowego.
Segment działalności
Przychody
Koszty
Wynik
Podstawowa działalność operacyjna
1.000
700
300
Pozostała działalność operacyjna
400
300
100
Działalność finansowa
200
250
- 50
-----------------------------------------------
---------------
----------- -----------
Zysk brutto
xxxxxxxxxx xxxxxxx 350
Podatek dochodowy (19%)
xxxxxxxxxx xxxxxxx 66,5
Zysk netto
xxxxxxxxxx xxxxxxx 283,5
Podział wyniku finansowego

Podział zysku – konto „Rozliczenie WF”

Dokonuje się na podstawie uchwał:
- w spółkach prawa handlowego – ogólne
zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców
- w przedsiębiorstwach państwowych – samorząd
załogi
- w spółdzielni – walne zgromadzenie członków
- w spółkach komandytowych, jawnych i cywilnych –
decyzja właścicieli




Podział wyniku finansowego





Wynik finansowy można podzielić na:
- w spółkach prawa handlowego – dywidendy, i
wypłaty, kapitał zapasowy i rezerwowy
- w przedsiębiorstwach państwowych – nagrody i
premie, fundusz przedsiębiorstwa
- w spółdzielniach – dywidendy członkowskie, cele
rozwojowe (fundusz zasobowy) i inne
- w spółkach komandytowych, jawnych i cywilnych –
inwestycje, wypłaty dla właścicieli
I to by było na tyle
Download