Obliczenia strat ciepła budynku

advertisement
OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU
Instal-OZC 4.12.R12-8.0 © InstalSoft
-1-
Nazwa projektu:
obliczenia
Dane ogólne (dane budynku)
Data: 2014-05-04
Parametry budynku
Konstrukcja budynku
Klasa osłonięcia budynku
[
]
Jednorodzinny
[
]
Dobrze osłonięty
[
]
Wielorodzinny
[
]
Średnio osłonięty
[X]
Niemieszkalny
[X]
[
[
]
]
[X]
Brak osłonięcia
Szczelność budynku
Masa budynku
Lekka
[
]
Wysoka
Średnia
[X]
Średnia
Ciężka
[
Niska
Temperatury
Projektowa temperatura
zewnętrzna
Roczna średnia temperatura
zewnętrzna
θe
-20,0 °C
]
Temperatura wewn. zgodna z normą
[X]
θm,e
7,6 °C
Wymiary
Szerokość budynku
bbud
4,5 m
Liczba kondygnacji
n
Długość budynku
abud
9,1 m
Wysokość budynku
hbud
Powierzchnia podłóg na gruncie
Abud
32 m2
1 [−]
3,25 m
Dane gruntu
Średnie zagłębienie budynku
z
0,00 m
Głębokość wód gruntowych
T
10 m
Obwód podłogi na gruncie
P
27,2 m
Wsp. korekcyjny dla wahań temp.
fg1
1,45 [−]
Wymiar char. podł.
B'
2,35 m
Wsp. wpływu wód gruntowych
GW
1 [−]
n50
4,0 1/h
ηv
0%
Wentylacja
Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia)
Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia)
Instal-OZC 4.12.R12-8.0 © InstalSoft
-2-
Nazwa projektu:
obliczenia
Zestawienie wyników dla budynku
Data: 2014-05-04
Współczynniki strat ciepła
W/K
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowę budynku
ΣHT,ie
42
do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną
ΣHT,iue
0
do gruntu
ΣHT,ig
2
do sąsiedniego budynku
ΣHT,ij
0
Współczynnik strat ciepła na wentylację
Σ HV
9
Sumaryczny współczynnik strat ciepła
ΣH
53
Straty ciepła budynku
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie
W
ΣΦ T
Strata ciepła na wentylację minimalną
ΣΦ V,min
Strata ciepła przez inflitrację
0,5⋅ΣΦ V,inf
Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną
ΣΦ V,su
Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej
ΣΦ V,mech,inf
1696
332
82
ΣΦ V
332
Sumaryczna strata ciepła budynku
ΣΦ
2028
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego
obniżenia temp.)
ΣΦ RH
Projektowe obciążenie cieplne budynku
ΦHL
Sumaryczna strata ciepła na wentylację
Obciążenie cieplne budynku
W
---
2028
Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku
Aogrz,bud
20,1 m²
Φ HL / Aogrz,bud
101 W/m 2
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku
Vogrz,bud
51,1 m³
Φ HL / Vogrz,bud
39,6 W/m 3
Powierzchnia oddająca ciepło
A
176 m²
Instal-OZC 4.12.R12-8.0 © InstalSoft
-3-
Download